Trängselskatt

Skatteutskottets betänkande 2003/04:SKU35

Ärendet är avslutat

Beslutat: 16 juni 2004

Beslut

Ja till trängselskatt (SkU35)

En ny lag gör det möjligt att ta ut trängselskatter. Riksdagen godkände regeringens förslag som gör det möjligt för Stockholms stad att ta ut så kallade miljöavgifter av bilister. Det är riksdagen som beslutar om skatter, vilket betyder att riksdagen måste godkänna uttaget av trängselskatter. Den nya lagen är utformad så att den kan gälla i hela landet, men kommer till en början endast att tillämpas i Stockholms innerstad. Trängselskatterna i Stockholm införs på försök och försöket ska pågå till den 31 juli 2006. Det är regeringen som bestämmer när försöksverksamheten ska börja. Trängselskatten kommer att tas ut när en bil passerar genom vissa angivna betalstationer i Stockholms innerstad.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till prop. p. 1-3, 5-7. Delvis bifall till prop. p. 4, 8. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottet

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

14 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2004-05-27
Justering: 2004-06-01
Betänkande publicerat: 2004-06-09
Trycklov: 2004-06-09
Reservationer 1
Betänkande 2003/04:SKU35

Ja till trängselskatt (SkU35)

En ny lag gör det möjligt att ta ut trängselskatter. Skatteutskottet föreslår att riksdagen godkänner regeringens förslag som gör det möjligt för Stockholms stad att ta ut så kallade miljöavgifter av bilister. Det är riksdagen som beslutar om skatter, vilket betyder att riksdagen måste godkänna uttaget av trängselskatter. Den nya lagen är utformad så att den kan gälla i hela landet, men kommer till en början endast att tillämpas i Stockholms innerstad. Trängselskatterna i Stockholm införs på försök och försöket ska pågå till den 31 juli 2006. Det är regeringen som bestämmer när försöksverksamheten ska börja. Trängselskatten kommer att tas ut när en bil passerar genom vissa angivna betalstationer i Stockholms innerstad.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2004-06-16
4

Beslut

Beslut: 2004-06-16
1 förslagspunkt, 1 votering

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Trängselskatt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar
dels regeringens i bilaga 2 till detta betänkande återgivna förslag till
1. lag om trängselskatt,
2. lag om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar,
3. lag om ändring i sekretesslagen (1980:100),
5. lag om ändring i lagen (1998:150) om allmän kameraövervakning,
6. lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229),
7. lag om ändring i lagen (2001:558) om vägtrafikregister,
dels utskottets i bilaga 3 till detta betänkande framlagda förslag till lag om ändring i lagen (2004:492) om ändring i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m.,
dels utskottets förslag om att regeringen får ingå avtal med Stockholms kommun och Stockholms läns landsting om ersättning från staten för kostnader som kommunen och landstinget har för försöket med trängselskatter i Stockholm t.o.m. utgången av juli månad 2006.

Därmed bifaller riksdagen proposition 2003/04:145 punkterna 1-3 och 5-7, bifaller delvis proposition 2003/04:145 punkterna 4 och 8 samt avslår motionerna 2003/04:Sk35, 2003/04:Sk36, 2003/04:Sk37, 2003/04:Sk38, 2003/04:Sk39 yrkandena 1-4, 2003/04:Sk40 yrkandena 1 och 2, 2003/04:T326, 2003/04:T461 yrkande 8, 2003/04:T462, 2003/04:T470 yrkande 3, 2003/04:T530 yrkande 25, 2003/04:T560 yrkande 9, 2003/04:T564 yrkande 25 och 2003/04:N341 yrkande 5.

Reservation 1 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1310013
m04609
c01903
fp04206
kd03003
v25005
mp15002
-0000
Totalt171137041

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag