Transmissionsledningar för naturgas mellan EU och tredjeland

Näringsutskottets betänkande 2019/20:NU8

Ärendet är avslutat

Beslutat: 13 november 2019

Beslut

Ändringar i lagar om naturgas och beredskapslagring av olja (NU8)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om ändringar i två lagar: naturgaslagen och lagen om beredskapslagring av olja. Detta för att genomföra två EU-direktiv. Ändringarna i naturgaslagen gäller undantag för ny naturgasinfrastruktur och skyldigheten att anmäla avtal till tillsynsmyndigheten. Ändringarna i lagen om beredskapslagring av olja innebär en ändring av hur lagringsåret förläggs.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag. Lagändringarna börja gälla den 1 januari 2020.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2019-10-15
Justering: 2019-11-07
Trycklov: 2019-11-08
Betänkande 2019/20:NU8

Ändringar i lagar om naturgas och beredskapslagring av olja (NU8)

Regeringen föreslår ändringar i två lagar: naturgaslagen och lagen om beredskapslagring av olja, för att genomföra två EU-direktiv. Ändringarna i naturgaslagen gäller undantag för ny naturgasinfrastruktur och skyldigheten att anmäla avtal till tillsynsmyndigheten. Ändringarna i lagen om beredskapslagring av olja innebär en ändring av hur lagringsåret förläggs.

Näringsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. Enligt förlaget ska lagändringarna börja gälla den 1 januari 2020.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2019-11-12
Debatt i kammaren: 2019-11-13
4

Beslut

Beslut: 2019-11-13
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Transmissionsledningar för naturgas mellan EU och tredjeland

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i naturgaslagen (2005:403),
2. lag om ändring i lagen (2012:806) om beredskapslagring av olja.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2019/20:16 punkterna 1 och 2.