Transporter av radioaktivt avfall m.m.

Försvarsutskottets bet 2008/09:FöU8

Ärendet är avslutat

Beslutat: 22 april 2009

Beslut

Transporter av radioaktivt avfall (FöU8)

Kärntekniklagen och strålskyddslagen ändras när det gäller transporter av radioaktivt avfall och använt kärnbränsle. Ändringarna gäller också brott mot uppgiftsskyldigheten när det gäller investeringar inom kärnenergisektorn. De nya reglerna innebär en anpassning till EU-bestämmelser. Studsvikslagen ändras så att Studsviksavgiftens upphörande senareläggs till utgången av 2011.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2009-03-19
Justering: 2009-03-26
Betänkande publicerat: 2009-04-03
Trycklov: 2009-04-03
bet 2008/09:FöU8

Transporter av radioaktivt avfall (FöU8)

Kärntekniklagen och strålskyddslagen ändras när det gäller transporter av radioaktivt avfall och använt kärnbränsle. Ändringarna gäller också brott mot uppgiftsskyldigheten när det gäller investeringar inom kärnenergisektorn. De nya reglerna innebär en anpassning till EU-bestämmelser. Studsvikslagen ändras så att Studsviksavgiftens upphörande senareläggs till utgången av 2011. Försvarsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2009-04-22
4

Beslut

Beslut: 2009-04-22
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Transporter av radioaktivt avfall m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet,
2. lag om ändring i strålskyddslagen (1988:220),
3. lag om ändring i lagen (2000:1064) om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd,
4. lag om ändring i lagen (2006:652) om upphävande av lagen (1988:1597) om finansiering av hanteringen av visst radioaktivt avfall m.m.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2008/09:121.