Transportsystemets inriktning

Trafikutskottets betänkande 2012/13:TU2

Ärendet är avslutat

Beslutat: 18 december 2012

Beslut

Riksdagen vill att regeringen utreder järnvägssystemets organisation (TU2)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om ekonomisk ram för den statliga transportinfrastrukturen för perioden 2014-2025. Totalt rör det sig om 522 miljarder kronor. I satsningen ingår bland annat de första delsträckorna i en ny stambana för snabbtåg, Ostlänken mellan Järna och Linköping samt den första delen av sträckan Göteborg-Borås. Utbyggnad av tunnelbanan i Stockholm ingår också.

Riksdagen beslutade om fyra tillkännagivanden som rör transportinfrastruktur. Riksdagen konstaterar att det svenska järnvägssystemet i alla delar inte lever upp till kraven på hög kvalitet och punktlighet. Man anser att det kan finnas anledning att se över uppdelningen och konkurrensutsättningen av järnvägssystemet. Riksdagen gav regeringen i uppdrag att grundligt utreda järnvägssystemets organisation och överväga hur järnvägssystemet bör organiseras på bästa sätt för att möta framtidens krav.

Riksdagen beslutade också om ett tillkännagivande om att banavgifterna inte bör höjas under den kommande planeringsperioden. Regeringen har aviserat att man vill höja banavgifterna successivt för att finansiera driften och underhållet av järnvägsinfrastrukturen. Ytterligare ett tillkännagivande handlar om att regeringen bör utarbeta tydliga principer för sin medfinansieringspolitik, det vill säga medfinansiering till statlig infrastruktur från till exempel kommuner och företag. Riksdagen beslutade dessutom om ett tillkännagivande som gäller gruvnäringens transportbehov och en järnvägsförbindelse mellan Kaunisvaara och Svappavaara.

Trafikutskottet har granskat tre skrivelser om transportinfrastruktur som regeringen har lämnat utifrån granskningar som Riksrevisionen gjort och en skrivelse om utförande av drift och underhåll. Riksdagen lade skrivelserna till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Tillkännagivande om att i den kommande åtgärdsplaneringen prioritera satsningar för att främja gruvnäringens transportbehov och utreda en järnvägsförbindelse mellan Kaunisvaara och Svappavaara. Tillkännagivande om att tydliga principer bör utarbetas avseende medfinansiering för att komma till rätta med de brister som Riksrevisionens granskningar har påvisat när det gäller regeringens medfinansieringspolitik. Tillkännagivande om att banavgifterna under den kommande planeringsperioden inte bör höjas fram till dess åtgärder har vidtagits för att skapa mer rättvisa konkurrensvillkor mellan trafikslagen och tills järnvägssystemets kvalitet har förbättrats. Tillkännagivande om att en utredning bör genomföras om järnvägssystemets organisation för att utvärdera de förändringar som skett inom järnvägsområdet och överväga hur järnvägssystemet på bästa sätt bör organiseras för att möta framtidens behov av ett effektivt och hållbart transportsystem. Bifall till motioner från 2011/12:T2 yrk. 2 och T13. Bifall till motioner från 2012/13:T3, T4 yrk. 1, T5 yrk. 1, T6 yrk. 3 och 5, T7 yrk. 6, yrk. 10 och 14 båda i denna del, T8 yrk. 8 och 15 i denna del, T11 yrk. 23 och 25 i denna del, T291 i denna del, T308, T407 yrk. 1 i denna del och T507 yrk. 4. Delvis bifall på 2011/12:T12 yrk. 1. Avslag på övriga motioner. Alla skrivelser läggs till handlingarna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

1

Förslag

149 motioner, 1 proposition, 4 skr

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2012-11-27
Justering: 2012-12-04
Betänkande publicerat: 2012-12-07
Trycklov: 2012-12-06
Reservationer 27
Betänkande 2012/13:TU2

Alla beredningar i utskottet

2012-11-27, 2012-11-15, 2012-11-13

Trafikutskottet vill att regeringen utreder järnvägssystemets organisation (TU2)

Trafikutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om ekonomisk ram för den statliga transportinfrastrukturen för perioden 2014-2025. Totalt rör det sig om 522 miljarder kronor. I satsningen ingår bland annat de första delsträckorna i en ny stambana för snabbtåg, Ostlänken mellan Järna och Linköping samt den första delen av sträckan Göteborg-Borås. Utbyggnad av tunnelbanan i Stockholm ingår också.

Utskottet föreslår fyra tillkännagivanden som rör transportinfrastruktur. Utskottet konstaterar att det svenska järnvägssystemet i alla delar inte lever upp till kraven på hög kvalitet och punktlighet. Man anser att det kan finnas anledning att se över uppdelningen och konkurrensutsättningen av järnvägssystemet. Utskottet föreslår ett tillkännagivande där riksdagen ger regeringen i uppdrag att grundligt utreda järnvägssystemets organisation och överväga hur järnvägssystemet bör organiseras på bästa sätt för att möta framtidens krav.

Utskottet föreslår också ett tillkännagivande om att banavgifterna inte bör höjas under den kommande planeringsperioden. Regeringen har aviserat att man vill höja banavgifterna successivt för att finansiera driften och underhållet av järnvägsinfrastrukturen. Ytterligare ett förslag till tillkännagivande handlar om att regeringen bör utarbeta tydliga principer för sin medfinansieringspolitik, det vill säga medfinansiering till statlig infrastruktur från till exempel kommuner och företag. Utskottet föreslår dessutom ett tillkännagivande som gäller gruvnäringens transportbehov och en järnvägsförbindelse mellan Kaunisvaara och Svappavaara.

Utskottet har granskat tre skrivelser om transportinfrastruktur som regeringen har lämnat utifrån granskningar som Riksrevisionen gjort och en skrivelse om utförande av drift och underhåll. Utskottet föreslår att riksdagen lägger skrivelserna till handlingarna, det vill säga avslutar ärendet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2012-12-13
4

Beslut

Beslut: 2012-12-18
27 förslagspunkter, 19 acklamationer, 8 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 18 december 2012

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Fyrstegsprincipen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:T11 av Åsa Romson m.fl. (MP) yrkande 6 och
2012/13:T503 av Stina Bergström m.fl. (MP) yrkande 14.

Reservation 1 (MP, V)

2. Styrmedel och avgifter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:T8 av Anders Ygeman m.fl. (S) yrkande 9.

Reservation 2 (S, MP, V)

3. Infrastrukturens betydelse för arbetspendling och turism

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:T380 av Johan Andersson (S) och
2012/13:T470 av Per Åsling (C).

Reservation 3 (MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S107104
M106001
MP02302
FP23001
C22001
SD18002
V01801
KD18001
PP0000
-0000
Totalt29442013

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


4. Nordiskt och europeiskt samarbete

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:T8 av Anders Ygeman m.fl. (S) yrkande 14 i denna del,
2012/13:T477 av Anders Ygeman m.fl. (S) yrkandena 10 och 11 samt
2012/13:T506 av Jan Lindholm (MP).

Reservation 4 (S, MP, V)

5. Transportpolitiken och klimatmålen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:T1 av Anders Ygeman m.fl. (S) yrkandena 1 och 2,
2012/13:T2 av Stina Bergström m.fl. (MP) yrkandena 1, 2 och 5-7,
2012/13:T7 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 4,
2012/13:T8 av Anders Ygeman m.fl. (S) yrkande 6,
2012/13:T11 av Åsa Romson m.fl. (MP) yrkandena 1-3 och 5,
2012/13:T503 av Stina Bergström m.fl. (MP) yrkande 2 och
2012/13:T509 av Stina Bergström m.fl. (MP) yrkande 1 och
lägger skrivelse 2012/13:3 till handlingarna.

Reservation 5 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S010804
M106001
MP02401
FP23001
C22001
SD18002
V01801
KD18001
PP0000
-0000
Totalt187150012

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


6. Uppdrag på miljö- och klimatområdet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:T2 av Stina Bergström m.fl. (MP) yrkandena 3 och 4,
2012/13:T11 av Åsa Romson m.fl. (MP) yrkande 4 och
2012/13:T508 av Åsa Romson m.fl. (MP) yrkande 1.

Reservation 6 (MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S108004
M106001
MP02401
FP23001
C22001
SD18002
V01801
KD18001
PP0000
-0000
Totalt29542012

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


7. Planeringsramar för perioden 2014-2025

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen
a) godkänner vad regeringen föreslår om
1. att den ekonomiska ramen för åtgärder i den statliga transportinfrastrukturen m.m. under perioden 2014-2025 ska uppgå till 522 miljarder kronor och att 281 miljarder kronor av denna ram ska användas till utveckling av transportsystemet,
2. att den ekonomiska ram som avsätts för åtgärder som utvecklar transportsystemet för perioden 2014-2025 får användas för investeringar i statliga järnvägar och vägar, trimningsåtgärder och statlig medfinansiering av vissa regionala kollektivtrafikanläggningar m.m., medfinansiering av stora och strategiska åtgärder i hamnar, farleder och slussar samt räntor och amorteringar för investeringar som finansieras med lån,
3. att det av den ekonomiska ramen ska avsättas 86 miljarder kronor till drift och underhåll av och reinvestering i statliga järnvägar och 155 miljarder kronor till drift och underhåll av statliga vägar inklusive bärighet, tjälsäkring och rekonstruktion av vägar samt till statlig medfinansiering av enskilda vägar,
4. att planeringsramen för investeringar i vissa väg- och järnvägsprojekt, för de delar där kapitalkostnaden finansieras med inkomster från trängselskatt eller vägavgifter, ska uppgå till 53 miljarder kronor för perioden 2010-2025,
b) bemyndigar regeringen att efter åtgärdsplaneringen slutligt besluta om fördelningen av medel mellan nationell plan och länsplaner.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:25 punkterna 1-5 och avslår motionerna
2012/13:Fi303 av Åsa Romson m.fl. (MP) yrkande 15,
2012/13:T5 av Anders Ygeman m.fl. (S) yrkande 6,
2012/13:T6 av Tony Wiklander och Lars Isovaara (båda SD) yrkande 2,
2012/13:T7 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkandena 8, 9, 11-13, 14 i denna del, 15 och 16,
2012/13:T8 av Anders Ygeman m.fl. (S) yrkandena 1-4, 20 och 22-24,
2012/13:T11 av Åsa Romson m.fl. (MP) yrkandena 7, 8, 12, 14, 15 och 17-20,
2012/13:T291 av Hillevi Larsson (S) i denna del,
2012/13:T375 av Peter Johnsson m.fl. (S),
2012/13:T416 av Mattias Karlsson och Sven-Olof Sällström (båda SD),
2012/13:T422 av Kurt Kvarnström och Peter Hultqvist (båda S),
2012/13:T477 av Anders Ygeman m.fl. (S) yrkandena 2 och 4,
2012/13:T503 av Stina Bergström m.fl. (MP) yrkande 9,
2012/13:T510 av Helena Leander m.fl. (MP) yrkande 6,
2012/13:N311 av Matilda Ernkrans m.fl. (S) yrkande 3 och
2012/13:N400 av Åsa Romson m.fl. (MP) yrkande 7.

Reservation 7 (S)
Reservation 8 (MP)
Reservation 9 (SD)
Reservation 10 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 8 (MP)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S001084
M101051
MP02401
FP23001
C20021
SD00182
V00181
KD17011
PP0000
-0000
Totalt1612415212

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


8. Höghastighetsbanor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:T7 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 10 i denna del,
2012/13:T8 av Anders Ygeman m.fl. (S) yrkandena 10-13 och 14 i denna del,
2012/13:T11 av Åsa Romson m.fl. (MP) yrkandena 9-11 och 25 i denna del,
2012/13:T219 av Lars-Axel Nordell (KD),
2012/13:T266 av Andreas Carlson (KD),
2012/13:T270 av Clas-Göran Carlsson m.fl. (S),
2012/13:T457 av Peter Persson m.fl. (S),
2012/13:T464 av Carina Hägg m.fl. (S),
2012/13:T480 av Leif Jakobsson (S),
2012/13:T502 av Ulf Holm m.fl. (MP),
2012/13:T503 av Stina Bergström m.fl. (MP) yrkandena 7 och 8 samt
2012/13:T505 av Annika Lillemets m.fl. (MP) yrkande 7 i denna del.

Reservation 11 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 11 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S010804
M107000
MP02401
FP23001
C22001
SD18002
V01801
KD18001
PP0000
-0000
Totalt188150011

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


9. Utbyggnad av tunnelbanan i Stockholm

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:T7 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 10 i denna del,
2012/13:T8 av Anders Ygeman m.fl. (S) yrkande 18,
2012/13:T11 av Åsa Romson m.fl. (MP) yrkandena 13 och 16,
2012/13:T385 av Gunnar Andrén (FP) yrkandena 1 och 2,
2012/13:T477 av Anders Ygeman m.fl. (S) yrkande 15 och
2012/13:T508 av Åsa Romson m.fl. (MP) yrkandena 4 och 5.

Reservation 12 (S)
Reservation 13 (MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 13 (MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S001084
M106001
MP02401
FP23001
C22001
SD18002
V01801
KD18001
PP0000
-0000
Totalt1874210812

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


10. Gruvnäringens transportbehov

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför om att i den kommande åtgärdsplaneringen prioritera satsningar för att främja gruvnäringens transportbehov och utreda en järnvägsförbindelse mellan Kaunisvaara och Svappavaara.
Därmed bifaller riksdagen motionerna
2012/13:T6 av Tony Wiklander och Lars Isovaara (båda SD) yrkande 3,
2012/13:T7 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 10 i denna del,
2012/13:T8 av Anders Ygeman m.fl. (S) yrkande 15 i denna del,
2012/13:T11 av Åsa Romson m.fl. (MP) yrkande 25 i denna del och
2012/13:T409 av Jan Lindholm och Jonas Eriksson (båda MP) yrkande 1 i denna del.

11. Andra särskilda infrastrukturåtgärder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår de motionsyrkanden som finns upptagna under denna punkt i utskottets förteckning över avstyrkta motionsyrkanden.

12. Trafikbuller

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:T11 av Åsa Romson m.fl. (MP) yrkande 22.

Reservation 21 (MP)

13. Medfinansiering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför om att tydliga principer bör utarbetas avseende medfinansiering för att komma till rätta med de brister som Riksrevisionens granskningar har påvisat när det gäller regeringens medfinansieringspolitik.
Därmed bifaller riksdagen motionerna
2011/12:T12 av Siv Holma m.fl. (V) yrkande 2,
2011/12:T13 av Anders Ygeman m.fl. (S),
2012/13:T6 av Tony Wiklander och Lars Isovaara (båda SD) yrkande 5,
2012/13:T7 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 6,
2012/13:T11 av Åsa Romson m.fl. (MP) yrkande 23 och
2012/13:T507 av Stina Bergström m.fl. (MP) yrkande 4,
bifaller delvis motion
2011/12:T12 av Siv Holma m.fl. (V) yrkande 1 och
lägger skrivelserna 2011/12:139 och 2012/13:15 till handlingarna.

Reservation 14 (M, FP, C, KD)

14. Lånefinansiering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:T7 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 5.

Reservation 15 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 15 (V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S108004
M106001
MP23002
FP22101
C22001
SD18002
V01801
KD18001
PP0000
-0000
Totalt31719013

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


15. Banavgifter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför om att banavgifterna under den kommande planeringsperioden inte bör höjas fram till dess åtgärder har vidtagits för att skapa mer rättvisa konkurrensvillkor mellan trafikslagen och tills järnvägssystemets kvalitet har förbättrats.
Därmed bifaller riksdagen motionerna
2012/13:T7 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 14 i denna del och
2012/13:T8 av Anders Ygeman m.fl. (S) yrkande 8.

Reservation 16 (M, FP, C, KD)

16. Utredning om järnvägssystemets organisation

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför om att en utredning bör genomföras om järnvägssystemets organisation för att utvärdera de förändringar som skett inom järnvägsområdet och överväga hur järnvägssystemet på bästa sätt bör organiseras för att möta framtidens behov av ett effektivt och hållbart transportsystem.
Därmed bifaller riksdagen motionerna
2012/13:T3 av Siv Holma m.fl. (V),
2012/13:T4 av Stina Bergström m.fl. (MP) yrkande 1,
2012/13:T5 av Anders Ygeman m.fl. (S) yrkande 1,
2012/13:T291 av Hillevi Larsson (S) i denna del och
2012/13:T308 av Phia Andersson (S).

17. Återföring av underhållet till Trafikverket

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:T6 av Tony Wiklander och Lars Isovaara (båda SD) yrkande 1,
2012/13:T320 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 4 och
2012/13:T383 av Pia Nilsson m.fl. (S).

Reservation 17 (V)

18. Utförande av drifts- och underhållsverksamhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:T4 av Stina Bergström m.fl. (MP) yrkandena 2 och 3 samt
2012/13:T5 av Anders Ygeman m.fl. (S) yrkandena 2-5 och
lägger skrivelse 2012/13:19 till handlingarna.

Reservation 18 (S, MP, V)

19. Flexibilitet i planeringsprocessen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:T8 av Anders Ygeman m.fl. (S) yrkandena 25 och 26.

Reservation 19 (S)

20. Samhällsplanering för minskad klimatpåverkan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:T7 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 7.

Reservation 20 (MP, V)

21. Samordning med övrig samhällsplanering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:T298 av Ola Johansson (C),
2012/13:T401 av Rickard Nordin (C) och
2012/13:T412 av Anita Brodén (FP) yrkande 1.

22. Gotlandstrafiken

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:T7 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 17 och
2012/13:T9 av Christer Engelhardt m.fl. (S) yrkandena 1-3.

Reservation 22 (S)
Reservation 23 (V)

23. Prissättningen på Öresundsbron

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:T296 av Ulf Nilsson m.fl. (FP) yrkandena 1 och 2.

24. Åtgärder för ökad och säker cykling

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:T205 av Caroline Szyber (KD),
2012/13:T242 av Kerstin Nilsson (S),
2012/13:T249 av Siv Holma m.fl. (V) yrkandena 1, 2, 8 och 10,
2012/13:T261 av Anna Wallén (S),
2012/13:T335 av Nina Lundström (FP) i denna del,
2012/13:T336 av Nina Lundström (FP) yrkandena 1 i denna del och 2-4,
2012/13:T398 av Désirée Liljevall (S) yrkandena 1, 2 och 5-7,
2012/13:T405 av Tina Ehn och Jan Lindholm (båda MP),
2012/13:T407 av Per Bolund m.fl. (MP),
2012/13:T472 av Stina Bergström m.fl. (MP) yrkande 6,
2012/13:T477 av Anders Ygeman m.fl. (S) yrkande 43 i denna del och
2012/13:N361 av Annelie Karlsson m.fl. (S) yrkande 5.

Reservation 24 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 24 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S010705
M106001
MP02401
FP23001
C22001
SD18002
V01801
KD18001
PP0000
-0000
Totalt187149013

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


25. Trafikregler för cykling

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:T249 av Siv Holma m.fl. (V) yrkandena 6, 7 och 9,
2012/13:T317 av Mikael Cederbratt (M),
2012/13:T335 av Nina Lundström (FP) i denna del,
2012/13:T336 av Nina Lundström (FP) yrkande 1 i denna del,
2012/13:T363 av Catharina Bråkenhielm (S),
2012/13:T472 av Stina Bergström m.fl. (MP) yrkandena 2-5 och 7 samt
2012/13:T488 av Anne Marie Brodén (M).

Reservation 25 (MP, V)

26. Underlättande av kombinerade resor med cykel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:T249 av Siv Holma m.fl. (V) yrkandena 3 och 4,
2012/13:T335 av Nina Lundström (FP) i denna del,
2012/13:T398 av Désirée Liljevall (S) yrkandena 3 och 4,
2012/13:T472 av Stina Bergström m.fl. (MP) yrkande 8 och
2012/13:T477 av Anders Ygeman m.fl. (S) yrkande 43 i denna del.

Reservation 26 (S, MP, V)

27. Cykel till Öland

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:T225 av Désirée Liljevall (S) och
2012/13:T324 av Stina Bergström och Annika Lillemets (båda MP).

Reservation 27 (MP)