Konstitutionsutskottets betänkande
1998/99:KU22

Tryck- och yttrandefrihetsfrågor


Innehåll

1998/99

KU22

Sammanfattning

I betänkandet behandlar utskottet ett antal motioner
från den allmänna motionstiden 1998 i tryck- och
yttrandefrihetsrättsliga  ämnen t.ex.  hets  mot
homosexuella,  åtgärder  mot  våldsskildringar,
jurysystemet och tobaksreklam.
Utskottet  avstyrker  samtliga  motioner.  Åtta
reservationer samt ett särskilt yttrande har fogats
till betänkandet.

Motionerna

1998/99:K224 av Margareta Viklund (kd) vari yrkas
att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna behovet av en utredning för att få fram en
strategi  för  att minska videovåldets negativa
effekter  och  massmediernas   påverkan   på
könsuppfattning och normbildning samt varför män
köper kvinnoförnedrande pornografi.

1998/99:K228 av Yvonne Ruwaida m.fl. (mp) vari yrkas
att riksdagen hos regeringen begär förslag till
sådan  ändring  i  tryckfrihetsförordningen  och
brottsbalken att homo- och bisexuella omfattas av
bestämmelsen om hets mot folkgrupp.

1998/99:K230 av Sten Andersson (m) vari yrkas att
riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om att yttrandefrihet bör
garanteras åt alla.

1998/99:K231 av Helena Bargholtz m.fl. (fp) vari
yrkas
6. att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna vad i motionen anförts om grundlagsskydd för
elektroniska medier,
1998/99:K248 av Per Unckel m.fl. (m) vari yrkas att
riksdagen  hos regeringen  begär  förslag  till
lagstiftning  om  förändring  av jurysystemet i
enlighet med vad som anförts i motionen.

1998/99:K260 av Mats Einarsson m.fl. (v) vari yrkas
2. att riksdagen hos regeringen begär förslag till
ändring   av  7  kap.  4  §  punkt  11
tryckfrihetsförordningen  samt  16  kap.  8  §
brottsbalken innebärande förbud  mot  hets  mot
folkgrupp med anspelning på sexuell läggning.
1998/99:K270 av Ingvar Svensson m.fl. (kd) vari
yrkas att riksdagen som sin mening ger regeringen
till känna vad i motionen anförts om en utredning
för   att   åstadkomma   en   ny  enhetlig
yttrandefrihetslagstiftning.

1998/99:K285 av Gudrun Schyman m.fl. (v) vari yrkas
1. att riksdagen hos regeringen begär en översyn av
lagstiftningen om pornografi,
2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna vad i motionen anförts om åtgärder  mot
pornografi i dagligvaruhandeln,
3. att riksdagen hos regeringen begär förslag om en
18-årsgräns för köp av pornografiska tidskrifter och
videofilmer  samt  uthyrning  av  pornografiska
videofilmer,
1998/99:K330 av Sofia Jonsson och Åsa Torstensson
(c) vari yrkas
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna vad i motionen anförts om hets mot folkgrupp,
1998/99:Ju709 av Barbro Westerholm m.fl. (fp) vari
yrkas
2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna vad i motionen anförts om utvidgning av
tryckfrihetsförordningens   och   brottsbalkens
bestämmelser av hets mot folkgrupp,
1998/99:Ju917 av Gun Hellsvik m.fl. (m) vari yrkas
7. att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna vad i motionen anförts om  sanering  av
medievåld.
1998/99:Ju918 av Marianne Samuelsson m.fl. (mp) vari
yrkas
11. att riksdagen hos regeringen begär förslag till
sådan  ändring i 16 kap. 8 § brottsbalken att
bestämmelsen även innefattar hets mot homosexuella,
12. att riksdagen som sin mening ger regeringen
till känna vad i motionen anförts om en utredning
som skall inventera tillgängligt våldsutbud för barn
och ungdomar och lämna förslag till hur denna
verksamhet kan saneras och regleras.
1998/99:So227 av Thomas Julin m.fl. (mp) vari yrkas
3. att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna vad i motionen anförts om förbud mot all
tobaksreklam,
1998/99:So377 av Ingrid Näslund och Fanny Rizell
(kd) vari yrkas
1. att riksdagen hos regeringen begär lagförslag om
förbud mot indirekt reklam,
1998/99:Kr254 av Lennart Kollmats och Kenth Skårvik
(fp) vari yrkas
7. att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna vad i motionen anförts om att grundlagsskydda
yttrandefriheten i etermedierna,
11. att riksdagen som sin mening ger regeringen
till känna vad i motionen anförts om att avskaffa
censuren av vuxenfilmer,
12. att riksdagen som sin mening ger regeringen
till känna att en ny åldersgräns på 18 år införs när
censuren av vuxenfilmer har avskaffats.
1998/99:Kr274 av Birger Schlaug m.fl. (mp) vari
yrkas
53. att riksdagen som sin mening ger regeringen
till känna vad i motionen anförts om obligatorisk
kontroll av video,
1998/99:Ub274 av Inger Davidson m.fl. (kd, m, v, c,
fp, mp) vari yrkas
7. att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna vad i motionen anförts  om  medievåldets
konsekvenser.
1998/99:A807 av Birger Schlaug m.fl. (mp) vari yrkas
15.  att riksdagen hos regeringen begär sådan
ändring i lag att pornografisk reklam förbjuds på
liknande sätt som tobaks- och alkoholreklam.
1998/99:A808 av Lennart Daléus m.fl. (c) vari yrkas
14. att riksdagen som sin mening ger regeringen
till känna vad i motionen anförts angående ett
lagförslag som gör att även homosexuella skyddas av
bestämmelsen om hets mot folkgrupp.

Utskottet

Yttrandefrihet, tryckfrihet m.m.

Motionerna

Grundlagsskydd för elektroniska medier, m.m.

I motion 1998/99:K231 av Helena Bargholtz m.fl. (fp)
begärs att riksdagen som sin mening ger regeringen
till känna vad i motionen anförts om grundlagsskydd
för   elektroniska   medier   (yrkande   6).
Yttrandefrihetsgrundlagen  (YGL)  omfattar  inte
elektroniska medier. Att så är fallet är enbart att
hänföra till att dessa medier inte var utvecklade
vid den tiden lagen skrevs. Motionärerna menar att
det  är  angeläget  att YGL  kompletteras  med
grundlagsskydd för elektroniska medier. Regeringen
bör innan ordinarie riksdagsval år 2002 återkomma
till riksdagen med förslag till ändring i YGL.
I motion 1998/99:Kr254 av Lennart Kollmats och
Kenth Skårvik  (fp) begärs att riksdagen som sin
mening ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om att grundlagsskydda yttrandefriheten i
etermedierna (yrkande 7). Mångfalden i etermedierna
har ökat. Utvecklingen  av  informationstekniken
kommer   att   ge  ytterligare  möjligheter.
Yttrandefriheten i elektroniska medier bör enligt
motionärerna skyddas i grundlagen. Riksdagen bör
begära att regeringen återkommer till riksdagen med
förslag om sådan ändring av grundlagen.
I motion 1998/99:K270 av Ingvar Svensson m.fl. (kd)
begärs att riksdagen som sin mening ger regeringen
till känna vad i motionen anförts om en utredning
för   att   åstadkomma   en   ny  enhetlig
yttrandefrihetslagstiftning. Två grundlagar reglerar
i  dag  informations-  och  yttrandefriheten.
Tryckfrihetsförordningen handlar om rätten att utge
skrifter och är egentligen baserad  på  själva
tekniken,    tryckning    i    tryckpress.
Yttrandefrihetsgrundlagen reglerar övriga medier som
radio, TV, filmer, videogram och ljudupptagningar
som vänder sig till mer än ett fåtal. Dessa två
grundlagsområden flyter i dag samman. I dag kan man
t.ex. framställa minst lika högkvalitativa produkter
i en datorskrivare som i en tryckpress. Gränsen
mellan datorskrivare-kopiatorer-tryckpress suddas ut
alltmer.  I  dag  kan  böcker,  tidnings-  och
tidskriftsartiklar m.m. distribueras både via cd-rom
och via Internet. Blandningen mellan text, ljud och
bild blir totalintegrerad i de digitala medierna.
Inom en mycket  nära  framtid  riskerar enligt
motionärerna den nuvarande tryckfrihetsförordningen
att framstå som obsolet. Det är därför viktigt att
arbetet  med en helt ny enhetlig  lagstiftning
påbörjas på detta område. En särskild utredning bör
därför tillsättas så att en ny lagstiftning kan
etableras fr.o.m. 2003. Detta bör regeringen ges
till känna.

Yttrandefrihet

I motion 1998/99:K230 av Sten Andersson (m) begärs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna vad i motionen anförts om att yttrandefrihet
bör garanteras alla. FN:s artiklar om mänskliga fri-
och  rättigheter  garanterar,  oavsett  åsikt,
yttrandefrihet åt alla. För en tid sedan fälldes vid
domstol  en doktorand i Umeå därför att denna
initierat ett föredrag vid stadens universitet om
nazismen  av en nazist. Nuvarande  lagstiftning
innebär i praktiken att de studenter som bevistade
föreläsningen  förklarades icke  kompetenta  att
självständigt sortera bort och ta ställning till
nazistiska budskap. Domslutet är generande  för
Sverige som demokrati och vittnar om att samhället
inte  tilltror medborgarna  förmåga  till  eget
ställningstagande. Enligt uppgift i medierna har vid
Umeå universitet  representanter  för Nordkoreas
ambassad tillåtits föreläsa utan att detta orsakat
reaktioner. I ett demokratiskt samhälle, som Sverige
tyvärr fullt ut inte är, skall alla åsikter - även
de mest extrema -få framföras. Det måste vara upp
till  varje  medborgare  att värdera budskapens
bärighet. Yttrandefriheten får aldrig baseras på
trender eller politikers tyckande då gränsdragningar
mellan acceptabelt och inte acceptabelt aldrig får
göras. Lagstiftningen bör enligt motionären ändras i
så måtto att FN:s regler om mänskliga fri- och
rättigheter avseende åsikts- och yttrandefrihet till
fullo levs upp till.  Alla skall ha rätt att
propagera  för  sin åsikt. Således  bör  såväl
kommunister som nazister  erhålla möjlighet att
framföra sina ideologier utan att riskera att bli
dömda av domstol för detta.

Bakgrund

Grundlagsskyddet för yttrandefrihet i RF

Enligt 2 kap. 1 § regeringsformen (RF) är varje
svensk  medborgare  gentemot   det  allmänna
tillförsäkrad bl.a. yttrandefrihet: frihet att i
tal, skrift eller bild eller på annat sätt meddela
upplysningar samt uttrycka tankar,  åsikter och
känslor.
Denna frihet får enligt 2 kap. 12 § RF i den
utsträckning som 13-16 §§ medgiver begränsas genom
lag. Begränsning får göras endast för att tillgodose
ändamål som är  godtagbart  i ett demokratiskt
samhälle. Begränsningen får aldrig gå utöver vad som
är nödvändigt med hänsyn till det ändamål som har
föranlett den och ej heller sträcka sig så långt att
den utgör ett hot mot den fria åsiktsbildningen
såsom en av folkstyrelsens grundvalar. Begränsningen
får ej göras enbart på grund av politisk, religiös,
kulturell eller annan sådan åskådning.
Enligt 2 kap. 13 § RF får yttrandefriheten och
informationsfriheten begränsas  med  hänsyn till
rikets säkerhet, folkförsörjningen, allmän ordning
och säkerhet, enskilds anseende, privatlivets helgd
eller förebyggandet och beivrandet av brott.

Grundlagsskydd för yttrandefriheten i TF och YGL,
m.m.

Med tryckfrihet  förstås  enligt  1  kap. 1 §
tryckfrihetsförordningen   (TF)  varje  svensk
medborgares rätt att, utan några av myndighet eller
annat sådant allmänt organ i förväg lagda hinder,
utgiva skrifter, att sedermera endast inför laglig
domstol kunna tilltalas för deras innehåll, och att
icke i annat fall kunna straffas därför, än om detta
innehåll strider mot tydlig lag, given att bevara
allmänt lugn, utan att återhålla allmän upplysning.
Enligt 1 kap. 1 § yttrandefrihetsgrundlagen (YGL)
är varje svensk medborgare gentemot det allmänna
tillförsäkrad rätt enligt denna grundlag att i
ljudradio,  television  och  vissa  liknande
överföringar    samt   filmer,   videogram,
ljudupptagningar och andra tekniska upptagningar
offentligen uttrycka tankar, åsikter och känslor och
i övrigt lämna uppgifter i vilket ämne som helst.
Yttrandefriheten har till ändamål att säkra ett
fritt meningsutbyte, en fri och allsidig upplysning
och ett fritt konstnärligt skapande. I den får inga
andra begränsningar göras än de som följer av denna
grundlag.
Den 1 januari 1999 trädde flera ändringar i kraft på
YGL:s  och TF:s områden. Ändringarna bygger på
regeringens förslag i proposition 1997/98:43. I
propositionen behandlades bl.a. frågan om TF:s och
YGL:s tillämplighet på nya medier.  Regeringens
proposition  föregicks  i  denna  del  av  en
parlamentarisk utredning som hade i uppdrag att
analysera dessa grundlagars tillämplighet på de nya
medierna.  Utredningen,   som  antog  namnet
Mediekommittén, redovisade sina  slutsatser  och
förslag i betänkandet Grundlagsskydd för nya medier
(SOU 1997:49).
Termen tekniska upptagningar fördes in i YGL den 1
januari 1999. Denna nyhet har stor betydelse för
YGL:s tillämplighet på nya former av upptagningar av
information  (nya  fysiska databärare). Tekniska
upptagningar  utgör  i  detta  sammanhang  en
samlingsterm för upptagningar som innehåller text,
stillbilder, rörliga bilder eller ljud och som kan
läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas
endast med tekniska hjälpmedel. Ändringen medför att
även cd-romskivor och datordisketter med endast text
eller stillbilder omfattas av YGL. En bok som ges ut
endast i form av en cd-romskiva omfattas sålunda
sedan årsskiftet av grundlagsregleringen.
Med anledning av regeringens proposition väcktes
ett par motioner om just teknikberoendet. I en
motion yrkades att riksdagen hos regeringen skulle
begära  en  utredning om och förslag till  en
teknikoberoende,  generell yttrandefrihetsgrundlag
efter mönster av bl.a. den europeiska konventionen
om skydd för de mänskliga rättigheterna och de
grundläggande friheterna. I en annan motion yrkades
däremot att riksdagen skulle ge regeringen till
känna att det tryckta  ordet  har en speciell
ställning   inom   opinionsbildningen   och
samhällsdebatten och att det därför är viktigt att
slå    vakt    om   TF:s   särställning.
Konstitutionsutskottet  avstyrkte  i  betänkande
1997/98:KU19  yrkandet  som rörde  en  generell
yttrandefrihetsgrundlag. Enligt utskottet framgick
det av propositionen att regeringen var väl medveten
om frågans stora principiella betydelse. Utskottet
uppgav vidare att man utgick från att regeringen ser
till att denna och sammanhängande frågor övervägs i
lämpligt  sammanhang.  Även  yrkandet  om  ett
tillkännagivande om det tryckta ordets särställning
avstyrktes. Utskottet instämde i och för sig i att
det tryckta ordet har en speciell ställning i den
fria opinionsbildningen och samhällsdebatten  men
underströk samtidigt att regeringen inte föreslagit
något som tunnar ut tryckfriheten.
Regeringen beslutade den 4 februari 1999 att låta en
parlamentariskt sammansatt kommitté bl.a. analysera
behovet av och förutsättningarna  för  en  mer
teknikoberoende     grundlagsreglering    av
yttrandefriheten (dir. 1999:8).   Kommittén skall
föreslå  de  grundlagsregleringar  och  andra
lagändringar som den finner motiverade och redovisa
sitt uppdrag senast  den  31 december 2000. I
direktiven skriver regeringen bl.a.

Utvecklingen på informationsteknikens område har som
nämnts gått fort sedan tillkomsten av YGL. Utan att
ifrågasätta tidigare bedömningar på området kan man
fråga sig om det är praktiskt möjligt i längden att
behålla  en teknikberoende grundlagsreglering av
yttrandefriheten i medierna. Därför bör behovet av
och förutsättningarna för en mer teknikoberoende
reglering utredas.
TF och YGL ger ett särskilt grundlagsskydd för
friheten att yttra sig  i vissa medier. Något
förenklat kan sägas att TF innehåller bestämmelser
om yttrandefriheten i tryckta skrifter och tryckta
bilder,   medan   motsvarande   regler   för
yttrandefriheten i ljudradio, television och vissa
liknande   överföringar,   filmer,  videogram,
ljudupptagningar och andra tekniska upptagningar
finns i YGL.
- - -

Mediekommittén  föreslog  en ändring  av  YGL:s
tillämplighet på ny kommunikation med hjälp av
elektromagnetiska    vågor,    dvs.    på
informationsöverföringar som sker på annat sätt än
genom att fysiska databärare transporteras mellan
avsändare och mottagare. Enligt kommitténs förslag
skulle  tillämpningsområdet  för   den  s.k.
databasregeln  i  1  kap.  9  § YGL utvidgas.
Databasregeln gäller under vissa förutsättningar när
massmedieföretag   tillhandahåller   allmänheten
upplysningar i databaser. Enligt förslaget skulle
grundlagsskyddet  gälla,   inte   bara   för
massmedieföretag, utan för alla som på motsvarande
sätt  tillhandahåller  allmänheten  upplysningar.
Skyddet  för  andra än massmedieföretag  skulle
emellertid vara frivilligt; endast den som ansökt om
och erhållit ett särskilt utgivningsbevis skulle
omfattas av utvidgningen. För massmedieföretagens
vidkommande skulle ingen ändring ske. Regeringen
gick inte vidare med Mediekommitténs förslag. Som
skäl angavs att det var svårt att överblicka vilka
nya former av kommunikation som skulle kunna komma
att omfattas av förslaget. Tiden ansågs inte mogen
för en utvidgning av databasregeln.

- - -

Under  remissbehandlingen  av  Mediekommitténs
betänkande  riktade flera instanser kritik  mot
mediegrundlagarnas teknikberoende. En del instanser
ansåg att den tekniska  utvecklingen kräver en
teknikoberoende lagstiftning och att teknikberoendet
medför stora tillämpningsproblem. Andra ansåg att en
teknikoberoende grundlagsreglering bör eftersträvas
på  sikt. Ett par instanser framhöll att  ett
utredningsarbete snarast bör inledas på området.
Regeringen sade i propositionen att lämpligheten av
en   teknikoberoende   grundlagsreglering   av
yttrandefriheten har en mycket principiell betydelse
och att det kan ifrågasättas om det är praktiskt
möjligt att i längden behålla den teknikberoende
regleringen. Det fanns emellertid enligt regeringen
ingen möjlighet att närmare överväga frågan i det
aktuella lagstiftningsärendet.
- - -

Inte minst när det gäller grundlagsskyddet är det
enligt regeringens  uppfattning  väsentligt  att
yttranden i olika medier inte omfattas av olika
bestämmelser endast på den grunden att de formella
avgränsningarna för bestämmelsernas tillämplighet är
förlegade och i otakt med den tekniska utvecklingen.

- - -

Av denna redogörelse framgår att det finns anledning
att   närmare  analysera  behovet  av  och
förutsättningarna  för  en  mer  teknikoberoende
grundlagsreglering av yttrandefriheten än den som
gäller  för  närvarande. Det tryckta ordet har
emellertid, såsom konstitutionsutskottet sade i sitt
betänkande,  en  särställning  i  den  fria
opinionsbildningen    och    samhällsdebatten.
Utgångspunkten  är  därför  att  den  nuvarande
uppdelningen på två grundlagar bör bestå och att TF
även i fortsättningen bör vara den grundlag som ger
skydd för yttranden i form av det tryckta ordet.
Införandet av termen tekniska upptagningar i YGL
kan förväntas att på ett tillfredsställande sätt
möta den tekniska utvecklingen  när det gäller
upptagningar med sådana yttranden som YGL är avsedd
att skydda. Det som nu behöver utredas är således i
första  hand  om  YGL:s  tillämplighet  på  ny
kommunikation med hjälp av elektromagnetiska vågor,
dvs. på informationsöverföringar som sker på annat
sätt än genom att fysiska databärare transporteras
mellan avsändare och mottagare. Det som nu har sagts
hindrar inte att vissa justeringar kan behöva göras
i såväl TF som YGL för att reglerna skall anpassas
till utvecklingen på informationsteknikens område,
exempelvis tillkomsten av s.k. print-on-demand.

Utskottets bedömning

Regeringen har nyligen beslutat att tillsätta en
parlamentariskt sammansatt kommitté som bl.a. skall
analysera behovet av och förutsättningarna för en
mer  teknikoberoende   grundlagsreglering   av
yttrandefriheten. I direktiven citerar regeringen
ett  uttalande av konstitutionsutskottet  enligt
vilket det tryckta ordet har en särställning i den
fria opinionsbildningen och samhällsdebatten. Därför
skall utgångspunkten enligt regeringen vara att den
nuvarande uppdelningen på två grundlagar skall bestå
och tryckfrihetsförordningen vara den grundlag som
ger skydd för yttranden i form av det tryckta ordet.
Genom tillsättandet av denna utredning tillgodoses
motionerna K231 yrkande 6 (fp) och Kr254 yrkande 7
(fp), vari föreslås att yttrandefrihetsgrundlagen
utsträcks  till  att också omfatta elektroniska
medier. Motionerna avstyrks. Beträffande frågan om
en enhetlig yttrandefrihetslagstiftning som tas upp
i  motion K270 (kd) vidhåller utskottet sin i
utredningsdirektiven  återgivna  uppfattning  att
uppdelningen i två grundlagar bör bestå. Motionen
avstyrks.
Enligt 2 kap. 1 § regeringsformen är varje svensk
medborgare gentemot det allmänna tillförsäkrad bl.a.
yttrandefrihet. Denna frihet får i den utsträckning
som regeringsformen medgiver begränsas genom lag.
Begränsningen får endast göras för att tillgodose
ändamål  som är godtagbart i ett  demokratiskt
samhälle.  Enligt  utskottet  uppfyller  svensk
yttrandefrihetslagstiftning kraven i den europeiska
konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna
och de grundläggande friheterna och FN:s konvention
om  medborgerliga  och  politiska  rättigheter.
Utskottet är med anledning av motion K230 (m) inte
berett att föreslå någon ändrad lagstiftning utan
avstyrker motionen.

Hets mot folkgrupp

Motionerna

I motion 1998/99:K228 av Yvonne Ruwaida m.fl. (mp)
hemställs att riksdagen hos regeringen begär förslag
till sådan ändring i tryckfrihetsförordningen och
brottsbalken att homo- och bisexuella omfattas av
bestämmelsen  om  hets  mot folkgrupp. Nazister
bedriver en ideologiskt motiverad hatpropaganda mot
vissa grupper i samhället. Dessa grupper är judar
och andra religiösa minoriteter, invandrare, färgade
och homo- och bisexuella. För att motverka denna
propaganda finns i tryckfrihetsförordningen  ett
förbud mot hets mot folkgrupp. Lagrummet ger dock
inget skydd för homo-  och  bisexuella. Enligt
motionärerna kan det inte accepteras att lagen ger
ett otillräckligt skydd åt de grupper som utsätts
för systematisk hatpropaganda. Bestämmelsen om hets
mot folkgrupp måste ändras så att åtal kan väckas
även  mot nazistiska hatskrifter mot homo- och
bisexuella. En lagändring innebär också en viktig
signal  om  att  samhället  försvarar  allas
människovärde och  inte  godtar  propaganda som
förnekar vissa människor rätten att leva på grund av
deras  förmåga  till kärlek. Den av regeringen
tillsatta utredningen som har till uppgift att
undersöka bl.a. denna fråga bör få i uppdrag att
skyndsamt  avge  ett  förslag till ändring  av
tryckfrihetsförordningen och brottsbalken för att ge
homo- och bisexuella skydd av bestämmelsen om hets
om folkgrupp.
I motion 1998/99:K260 av Mats Einarsson m.fl. (v)
hemställs att riksdagen hos regeringen begär förslag
till  ändring  av  7  kap.  4  §  punkt  11
tryckfrihetsförordningen  samt  16  kap.  8  §
brottsbalken innebärande förbud  mot  hets  mot
folkgrupp  med  anspelning  på sexuell läggning
(yrkande  2).  I tryckfrihetsförordningens  s.k.
brottskatalog anges i 7 kap. 4 § punkt 11 som
tryckfrihetsbrott "hets mot folkgrupp, varigenom
någon  hotar  eller  uttrycker  missaktning för
folkgrupp eller annan sådan grupp av personer med
anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt
ursprung eller  trosbekännelse". Hit bör enligt
motionärerna tillföras begreppet "sexuell läggning".
För att en gärning skall utgöra tryckfrihetsbrott
enligt  grundlagen  krävs att den dessutom  är
straffbar enligt lag. Därför måste samtidigt även
motsvarande  gärning  tillföras  brottsbalken,
lämpligen i 16 kap. 8 §.
I motion 1998/99:K330 av Sofia Jonsson och Åsa
Torstensson (c) begärs att riksdagen som sin mening
ger regeringen till känna vad i motionen anförts om
hets mot folkgrupp (yrkande 1). Inom den nazistiska
rörelsen publiceras mängder av material som på olika
sätt  hetsar  mot  homosexuella  och  förnekar
homosexuella  deras existensberättigande. Det är
kopplingen mellan hat och brott, mellan ord och
handling, som är det verkligt allvarliga med den
nazistiska hetsen mot homosexuella.  Genom  att
homosexuella, som de enda av nazisternas ideologiska
hatobjekt, inte är nämnda i bestämmelsen om hets mot
folkgrupp kan denna bestämmelse sägas fungera som en
signal åt nazisterna om vart de bör rikta sina
aggressioner för att undgå straff. Den statliga
utredning som nu tillsatts för att arbeta med frågan
bör skyndsamt återkomma med ett  förslag  till
lagändring   av  tryckfrihetsförordningen  och
brottsbalken som gör att homosexuella skyddas av
bestämmelsen om hets mot folkgrupp. Detta bör enligt
motionärerna ges regeringen till känna.
I motion 1998/99:Ju709 av Barbro Westerholm m.fl.
(fp)  begärs att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen anförts om
utvidgning  av  tryckfrihetsförordningens  och
brottsbalkens bestämmelser av hets mot folkgrupp
(yrkande 2). Förtrycken mot homosexuella tar sig
många uttryck, alltifrån nedsättande omdömen till
våld, t.o.m.  mord.  En  undersökning gjord av
kriminologiska  institutionen  vid  Stockholms
universitet visar att var fjärde homosexuell någon
gång blivit utsatt för våld eller hot om våld. Detta
är mycket allvarligt och måste motverkas på olika
sätt.  Motionärerna  anser att det är  ytterst
angeläget  att  tryckfrihetsförordningens  och
brottsbalkens bestämmelser om hets mot folkgrupp
utvidgas  till att omfatta hets mot homo- och
bisexuella.  Nazistiska  och andra extremistiska
grupper sprider i dag fullt lagligt hatpropaganda
som går ut på att homosexuella inte har rätt att
leva och att den som mördar en homosexuell är en
hjälte. Homosexuella har varit en av nazismens
främsta måltavlor  ända  sedan  den  nazistiska
ideologin  uppstod.  Den statliga utredning som
arbetar med frågan bör enligt motionärerna få i
uppdrag att skyndsamt återkomma med ett förslag till
lagstiftning eventuellt i form av ett delbetänkande.
I motion 1998/99:Ju918 av Marianne Samuelsson m.fl.
(mp) hemställs att riksdagen hos regeringen begär
förslag  till  sådan ändring i 16 kap.  8  §
brottsbalken att bestämmelsen även innefattar hets
mot homosexuella (yrkande 11). Regeringen anger att
kampen mot våldsbrott skall vara en prioriterad
uppgift för polisen. Tyvärr är våld och hot mot
homosexuella vanligt. Miljöpartiet anser att det är
viktigt att motarbeta negativa attityder till homo-
och bisexuella. Ingen människa skall utsättas för
hot, våld, trakasserier eller diskriminering på
grund av sin sexuella läggning. Förbudet i lagen mot
hets mot folkgrupp skall enligt motionärerna även
gälla sådan hets som riktar sig mot homo- och
bisexuella.
I motion 1998/99:A808 av Lennart Daléus m.fl. (c )
begärs att riksdagen som sin mening ger regeringen
till känna vad i motionen anförts angående ett
lagförslag som gör att även homosexuella skyddas av
bestämmelsen om hets mot folkgrupp (yrkande 14).
Sverige behöver en samordnad lagstiftning mot all
diskriminering - såväl när det gäller kvinnor,
invandrare,  handikappade  som  homosexuella. Vi
behöver också ett starkt skydd mot våld och hets mot
utsatta grupper. Det finns enligt motionärerna en
brist i lagstiftningen att bestämmelsen om hets mot
folkgrupp inte går att tillämpa  på  hets mot
homosexuella.  Regeringen  bör  återkomma  till
riksdagen med ett lagförslag som gör att även
homosexuella skyddas av bestämmelsen om hets mot
folkgrupp. Detta bör ges regeringen till känna.

Bakgrund

Den som i uttalande eller i annat meddelande som
sprids hotar eller  uttrycker  missaktning  för
folkgrupp eller annan sådan grupp av personer med
anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt
ursprung eller trosbekännelse döms enligt 16 kap. 8
§ brottsbalken för hets mot folkgrupp till böter
eller fängelse i högst två år. Begås gärningen genom
tryckt skrift skall den enligt 7 kap. 4 § 11
tryckfrihetsförordningen anses som tryckfrihetsbrott
och begås gärningen i ett radioprogram eller en
teknisk upptagning skall den enligt 5 kap. 1 §
yttrandefrihetsgrundlagen     anses     som
yttrandefrihetsbrott.
Enligt  16  kap.  9  §  brottsbalken kan  en
näringsidkare som i sin verksamhet diskriminerar
någon på grund av att denne har homosexuell läggning
samt den som anordnar allmän sammankomst eller
offentlig tillställning och diskriminerar någon av
samma anledning dömas för olaga diskriminering till
böter eller fängelse i högst ett år. Bestämmelsen
trädde i kraft den 1 juli 1987.
Den som smädar annan genom kränkande tillmäle eller
beskyllning eller genom annat skymfligt beteende mot
honom döms enligt 5 kap. 3 § brottsbalken för
förolämpning. Förolämpning får i princip inte åtalas
av annan än målsägande. Ett undantag från denna
regel är dock bl.a. förolämpning mot någon med
anspelning på att han har homosexuell läggning.
Enligt 5 kap. 5 § brottsbalken får åklagaren i
sådana fall åtala, om målsäganden angett brottet
till åtal och åtal av särskilda skäl anses påkallat
ur allmän synpunkt. Bestämmelsen trädde i kraft den
1 juli 1987. Brottet kan utgöra tryckfrihetsbrott
eller yttrandefrihetsbrott om det begås genom tryckt
skrift respektive i ett radioprogram, en film eller
en ljudupptagning.
I 29 kap. 2 § brottsbalken stadgas att det som
försvårande  omständighet  vid  bedömandet  av
straffvärdet, vid sidan av vad som gäller för varje
brotts-typ, särskilt skall beaktas bl.a. om ett
motiv för brottet varit att kränka en person, en
folkgrupp eller en annan sådan grupp av personer på
grund av ras, hudfärg, nationellt eller etniskt
ursrpung,  trosbekännelse  eller  annan liknande
omständighet. Enligt förarbetena (prop. 1993/94:101
s. 22) tar bestämmelsen sikte inte bara på hets mot
folkgrupp utan även på t.ex. fall där ett motiv för
brottet varit att kränka någon på grund av dennes
sexuella läggning. Bestämmelsen trädde i kraft den 1
juli 1994.
Utredningen om homosexuellas situation i samhället
föreslog i betänkandet Homosexuella och samhället
(SOU 1984:63) att bestämmelserna  om  hets mot
folkgrupp     i     brottsbalken     och
tryckfrihetsförordnignen  skulle  ändras  så att
anspelning på sexuell läggning också skall vara
straffbar.
Frågan togs upp i propositionen om de homosexuellas
situation  i  samhället (prop. 1986/87:124).  I
propositionen förklarade justitieministern att han
ansåg att tillräckliga skäl inte förelåg att föreslå
en ändring av bestämmelserna om hets mot folkgrupp.
Justitieministern konstaterade att en ändring av
brottsbalksbestämmelsen  förutsatte  att  även
tryckfrihetsförordningen ändrades. Han anförde att
starka skäl krävs för att göra en grundlagsändring
och att den bör vara påkallad av ett påtagligt
behov. Detta gällde i särskilt hög grad när det är
fråga om att göra inskränkningar i tryckfriheten som
sedan lång tid tillbaka har ett mycket starkt skydd
i vårt land. Enligt justitieministern fanns det i
lagstiftningsärendet  inte  underlag  för  någon
bedömning av i vad mån kränkningar av homosexuella
förekommer i tryckta skrifter eller eljest i de
situationer som omfattas av brottsbalksbestämmelsen.
Härtill kom att det tedde sig mycket svårt att
överblicka konsekvenserna av en lagstiftning  i
enlighet med förslaget. Det var t.ex. tänkbart att
den skulle drabba olika slags framställningar med
religiös bakgrund och över huvud taget snarare bidra
till  en  konflikt mellan de homosexuella  och
samhället i övrigt än göra någon verklig nytta.
Vid riksdagsbehandlingen av propositionen beredde
socialutskottet ärendet (bet. SoU 1986/87:31). Med
anledning av ett motionsyrkande om förslag till
lagstiftning  i  enlighet med det nyss berörda
utredningsförslaget förklarade sig socialutskottet
vara tveksamt till behovet av en regeländring.
Socialutskottet anslöt sig till justitieministerns
uppfattning och avstyrkte motionsyrkandet.
I    betänkande    1992/93:KU2   behandlade
konstitutionsutskottet frågan med anledning av några
motionsyrkanden. Utskottet uttalade att det inte var
berett   att  förorda  en  utvidgning   av
tryckfrihetsförordningens respektive brottsbalkens
bestämmelser om hets mot folkgrupp till att även
omfatta dem som har  homosexuell läggning. Som
utskottet tidigare understrukit  gäller det vid
utformningen av straffbestämmelser att finna den
rätta avvägningen mellan yttrandefrihetsintresset
och skilda gruppers behov av skydd mot nedsättande
omdömen eller kritik. Enligt utskottets  mening
saknades det mot bakgrund av vikten av vidast
möjliga  yttrandefrihet  anledning  att  utvidga
förbudet mot hets mot folkgrupp till att omfatta
även homosexuella.
I betänkande 1993/94:KU2 gjorde  utskottet med
anledning av motionsyrkanden om en utvidgning av
förbudet mot hets mot folkgrupp till att också
omfatta hets mot homosexuella följande bedömning.
Tryckfriheten har sedan lång tid ett mycket starkt
skydd  i  vårt land i tryckfrihetsförordningen.
Nyligen har yttrandefriheten i andra medier än det
tryckta ordet fått ett liknande grundlagsskydd genom
yttrandefrihetsgrundlagen. I fråga om det förslag
som förs fram i motionerna delar utskottet i allt
väsentligt  den  uppfattning  som  redovisas  i
proposition  1986/87:124  om  de  homosexuellas
situation i samhället. Man kan inte heller bortse
från att motionernas förslag kan leda till att de
homosexuella på ett sätt som många av dem inte
önskar pekas ut som en speciell grupp i samhället.
Utskottet  vill  således  inte  frångå  sitt
ställningstagande  från  föregående riksmöte och
avstyrker motionerna.

Utskottet  tog också upp frågan  i  betänkande
1995/96:KU8. Utskottet ansåg inte att några nya
omständigheter som talar för kriminalisering kommit
fram.  Utskottet  vidhöll  således  att  en
kriminalisering  skulle  innebära  en omotiverad
inskränkning i den grundlagsskyddade tryck- och
yttrandefriheten med svåröverblickbara konsekvenser.
Som utskottet tidigare framhållit kunde man inte
heller bortse från att en lagändring kan leda till
att de homosexuella på ett sätt som många av dem
inte önskar pekas ut som en speciell grupp i
samhället.

Folkhälsoinstitutet har regeringens  uppdrag att
följa utvecklingen av de homosexuellas situation,
bl.a. när det gäller diskriminering,  och  att
samordna insatser för homosexuella. Det har för
institutets  räkning  genomförts  en  studie av
förekomst, mönster och skadeverkningar av hot och
våld bland homosexuella  i  Stockholm.  Studien
offentliggjordes i februari 1996 och har titeln Hot,
hat och våld - utsatta homosexuella kvinnor och män.
Studien omfattar en enkätundersökning bland ca 900
homosexuella i Stockholm samt 30 djupintervjuer med
män och kvinnor som blivit utsatta för hot och våld.
Av dem som deltagit i enkätundersökningen har 27 %
blivit utsatta för hot och våld på grund av förmodad
homosexualitet.  Hela  skalan  av  brott  finns
representerad, allt från förolämpningar och förtal
till grovt fysiskt våld. Frågan om inlemmande av
gruppen homosexuella i lagstiftningen om hets mot
folkgrupp har inte varit i fokus vid kartläggningen.
Författarna anser dock att det är tydligt att
respondenterna gör en koppling mellan hat, hot och
våld mot dem och frånvaron  av homosexuella i
regelverket om hets mot folkgrupp. Det är enligt
författarna troligt att trakasserier, föraktfulla
uttalanden, föro-lämpningar och förtal samt hot och
våld mot homosexuella får näring i uttalanden och
skrifter som, om de gällde ras, hudfärg, nationellt
eller etniskt ursprung eller trosbekännelse, skulle
vara straffbara.

I betänkande 1996/97:KU15 ansåg inte utskottet att
några  nya  omständigheter  som talar  för  en
kriminalisering kommit fram och avstyrkte därför de
aktuella  motionerna. I betänkande  1997/98:KU32
gjorde utskottet med anledning av motioner med
yrkanden om att brottet hets mot folkgrupp också
skulle innefatta gruppen homo-  och  bisexuella
föjande bedömning:

Den utredning som regeringen avser att tillsätta
under våren kommer bl.a. att överväga dels frågan om
kriminalisering av hets mot homosexuella,  dels
frågan om kriminalisering av aktivt deltagande i
organisationer  som  sysslar  med  organiserad
brottslighet. De frågor som tas upp i motionerna bör
därför kunna bli ordentligt belysta. Utredningens
arbete bör inte föregripas. Utskottet avstyrker
motionerna.

Regeringen beslutade i augusti 1998 att tillsätta en
parlamentariskt sammansatt kommitté med uppdrag att
utreda frågor om straffansvar för deltagande i
organisationer som sysslar med brottslig verksamhet
samt vissa andra frågor med anknytning härtill (dir.
1998:66). Kommittén skall överväga om det bör göras
straffbart att aktivt delta i organisationer som har
brottslighet som ett väsentligt inslag  i  sin
verksamhet. I det sammanhanget skall utredningen
även överväga om den nuvarande bestämmelsen om hets
mot  folkgrupp  är  tillräcklig för att hindra
rasistiska organisationer från att verka. Dessutom
skall kommittén ta upp frågan om att straffbelägga
hets mot homosexuella och granska argumenten för och
emot en  sådan kriminalisering. Kommittén skall
redovisa sitt uppdrag senast den 31 oktober 2000.

Utskottets bedömning

Regeringen tillsatte hösten 1998 en parlamentariskt
sammansatt kommitté med uppdrag att bl.a. ta upp
frågan om att straffbelägga hets mot homosexuella
och granska argumenten  för och emot en sådan
kriminalisering. Utskottet välkomnar att frågan om
kriminalisering av hets mot homosexuella nu är
föremål för en utredning. Utskottet som utgår från
att frågan blir grundligt utredd vill inte föregripa
resultatet av kommitténs arbete och avstyrker därför
samtliga motioner.

Åtgärder mot våldsskildringar, filmcensur
m.m.

Motionerna

I motion 1998/99:K224 av Margareta Viklund (kd)
begärs att riksdagen som sin mening ger regeringen
till känna behovet av en utredning för att få fram
en strategi för att minska videovåldets negativa
effekter  och  massmediernas   påverkan   på
könsuppfattning och normbildning samt om varför män
köper kvinnoförnedrande pornografi. Även om det i
dag  finns en hel del kunskap om våldsvideons
negativa effekter behöver dessa negativa effekter
kartläggas, belysas, granskas och diskuteras. Det
behövs en strategi för en begränsning av de negativa
effekterna av videovåldet och massmediernas påverkan
av könsuppfattning och normbildning. Att på film
eller video utsätta människor för olika typer av
grymheter och övergrepp strider mot principen om ett
okränkbart människovärde och varje människas unika
värde.
I motion 1998/99:Ju917 av Gun Hellsvik m.fl. (m)
begärs att riksdagen som sin mening ger regeringen
till känna vad i motionen anförts om sanering av
medievåld (yrkande 7). De senaste årets brutala
våldshändelser  har  på nytt väckt  frågan  om
medievåldets  betydelse  för  utvecklingen  av
våldstendenser bland barn och ungdomar. Det finns i
samhället starka önskemål om att ta avstånd från
yttringar som uppmuntrar människoförakt och våld.
Moderata samlingspartiet är motståndare till att
införa  censur  eller  förbud.  Anledningen  är
övertygelsen om att förbud inte är bästa lösningen
på den här sortens problem. Det primära bör vara att
föräldrar och andra  vuxna  i  barns och unga
människors närhet försöker förstärka barns naturliga
avståndstagande  till  våld  och  förklarar  de
orealistiska inslagen i de inspelade scenerna med
s.k. underhållningsvåld. Åhléns varuhus har tagit
ett föredömligt initiativ mot våld som riktar sig
till  barn och ungdom.  Åhléns  direktion  har
fastställt en "icke-våldspolicy" som syftar till att
klargöra hur Åhléns skall bidra till att samhället
totalt tar avstånd från människoförakt, förnedrande
företeelser och våld. Policyn styr Åhléns agerande
som  stor  detaljhandelskedja  och  påverkar
sortimentsvalet,    varurepresentation    och
reklamutformning. Regeringen bör enligt motionärerna
notera detta och på olika sätt stödja och uppmuntra
en utveckling mot en självsanering.
I motion 1998/99:Ju918 av Marianne Samuelsson m.fl.
(mp) begärs att riksdagen som  sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen anförts om en
utredning  som  skall  inventera  tillgängligt
våldsutbud för barn och ungdomar och lämna förslag
till hur denna verksamhet kan saneras och re-gleras
(yrkande 12). Barn är via TV, video och dataspel
exponerade för våld som  aldrig  tidigare. Den
grundläggande yttrandefriheten kommer i konflikt med
lagstiftning på detta område. Miljöpartiet föreslår
att  en  utredning tillsätts för att inventera
våldsutbudet som är tillgängligt för barn/ungdomar
samt förslag på hur denna verksamhet kan saneras och
regleras.
I motion 1998/99:Kr254 av Lennart Kollmats och
Kenth Skårvik  (fp) begärs att riksdagen som sin
mening ger regeringen till känna dels vad i motionen
anförts om att avskaffa censuren av vuxenfilmer
(yrkande 11), dels att en ny åldersgräns på 18 år
införs när censuren av vuxenfilmer har avskaffats
(yrkande 12). Folkpartiet anser att censuren av
vuxenfilmer skall avskaffas och att enda skälet till
granskning skall vara att sätta en åldersgräns för
den granskade filmens publik. Det skulle enligt
motionärerna innebära att biofilm som ej granskats
ej heller får visas för barn och ungdom. En ny
åldersgräns på 18 år bör införas. Riksdagen bör
uppdra åt regeringen att återkomma med förslag i
detta ärende - i god tid före filmcensurens 100-
årsjubileum år 2011.
I motion 1998/99:Kr274 av Birger Schlaug m.fl. (mp)
begärs att riksdagen som sin mening ger regeringen
till känna vad i motionen anförts om obligatorisk
kontroll av video (yrkande 53). Statens Biografbyrå
sköter kontrollen  av  film och videogram, men
kontrollen av videogram är frivillig. För att minska
våldsutbudet till barn och ungdomar skall enligt
motionärerna kontrollen  vara  obligatorisk  och
utsträckas till att gälla samtliga videogram.
I motion 1998/99:Ub274 av Inger Davidson m.fl. (kd,
m, v, c, fp, mp) begärs att riksdagen som sin mening
ger regeringen till känna vad i motionen anförts om
medievåldets konsekvenser (yrkande 7). Om våld blir
en naturlig del av det som visas på TV påverkas
enligt motionen barns och ungdomars uppfattning om
verkligheten. Barn kan få den uppfattningen att våld
är den enda lösningen på svåra problem och att detta
våld också kan riktas mot dem själva. Våldet i
medierna skapar en otrygghet bland barn och unga.
Det är angeläget att barn får se att problem kan
lösas på många sätt.

Bakgrund

Enligt 1 kap. 1 § YGL är varje svensk medborgare
gentemot det allmänna tillförsäkrad rätt att i
ljudradio,  television  och  vissa  liknande
överföringar   samt    filmer,   videogram,
ljudupptagningar och andra tekniska upptagningar
offentligen uttrycka tankar, åsikter och känslor och
i övrigt lämna uppgifter i vilket ämne som helst.

Bestämmelser om censur

Av 1 kap. 3 § YGL framgår att det inte får förekomma
att något som är avsett att framföras  i ett
radioprogram eller en teknisk upptagning först måste
granskas av en myndighet eller något annat allmänt
organ. Trots detta får det genom lag meddelas
föreskrifter om  granskning  och godkännande av
rörliga bilder i filmer, videogram eller andra
tekniska upptagningar som skall visas offentligt.
Sådana föreskrifter finns i lagen (1990:886) om
granskning och kontroll av filmer och videogram. Av
lagens 1 § framgår att framställning i en film eller
ett videogram skall vara granskad och godkänd av
Statens Biografbyrå, innan den får visas vid allmän
sammankomst eller offentlig tillställning. Enligt 4
§ får framställningen i en film eller ett videogram
eller en del därav inte godkännas för visning, om
händelserna skildras på sådant sätt och i sådant
sammanhang att framställningen kan verka förråande.
Vid  bedömningen  skall  särskilt  beaktas  om
framställningen innehåller närgångna eller utdragna
skildringar av grovt våld mot människor eller djur,
skildrar sexuellt våld eller tvång eller skildrar
barn i pornografiska sammanhang. Enligt 5 § får
framställningen i en film eller ett videogram inte
godkännas för visning för barn under sju år, under
elva år eller under femton år, om den kan vålla barn
i den aktuella åldersgruppen psykisk skada. Statens
Biografbyrå utövar tillsyn över efterlevnaden av
lagen.  Byrån  skall  därvid  verka  för  att
överträdelser av bestämmelserna beivras.

Bestämmelser om förbud att sprida våldsskildringar
m.m.

Enligt 16 kap. 10 b § brottsbalken döms den som i
bild skildrar sexuellt våld eller tvång med uppsåt
att bilden eller bilderna sprids eller som sprider
en sådan skildring för olaga våldsskildring till
böter eller fängelse i högst två år. Detsamma gäller
den som i rörliga bilder närgånget eller utdraget
skildrar grovt våld mot människor eller djur med
uppsåt att bilderna sprids eller som sprider en
sådan skildring. Bestämmelserna om ansvar för olaga
våldsskildring är tillämpliga också om någon i
yrkesmässig verksamhet eller eljest i förvärvssyfte
av  oaktsamhet  sprider  en  framställning  som
innefattar olaga våldsskildring. Dessa bestämmelser
gäller dock inte filmer eller videogram som Statens
Biografbyrå har godkänt för visning. Begås olaga
våldsskildring i t.ex. en film eller videogram skall
gärningen  enligt  5  kap. 1 § YGL anses som
yttrandefrihetsbrott.
Utan hinder av YGL gäller, enligt lagens 3 kap. 11
§, det som föreskrivs i lag för det fall att någon i
förvärvssyfte till den som är under femton år lämnar
ut  filmer  med  ingående  skildringar  av
verklighetstrogen karaktär som återger våld eller
hot om våld mot människor eller djur. Enligt 16 kap.
10 c § brottsbalken döms den som uppsåtligen eller
av grov oaktsamhet i yrkesmässig verksamhet eller
annars i förvärvssyfte till den som är under femton
år lämnar ut en film, ett videogram eller en annan
teknisk upptagning med rörliga bilder som innefattar
ingående skildringar av verklighetstrogen karaktär
som återger våld eller hot om våld mot människor
eller  djur för otillåten utlämning av teknisk
upptagning till böter eller fängelse i högst sex
månader. Bestämmelsen gäller inte  filmer eller
videogram  som Statens Biografbyrå godkänt  för
visning för någon åldersgrupp av barn under femton
år.
Genom radio- och TV-lagen (1996:844) infördes en ny
bestämmelse (6 kap. 2 §) enligt vilken TV-program
som  innehåller  ingående  våldsskildringar  av
verklighetstrogen  karaktär  eller  pornografiska
bilder inte får sändas under sådan tid och på sådant
sätt att det finns en betydande risk för att barn
kan se programmen, såvida det inte av särskilda skäl
ändå är försvarligt. Genom en lagändring som trädde
i kraft den 1 februari 1999 skall sådana program
antingen föregås av  en  varning i ljud eller
innehålla en varning som anges löpande i bild under
hela sändningstiden.
Om någon vid upprepade tillfällen sänder sådana
våldsskildringar  eller  pornografiska  bilder i
televisionen får Justitiekanslern förelägga honom
eller henne att inte på nytt sända sådana program på
tider och på sådant sätt att det finns betydande
risk för att barn kan se programmen. Föreläggandet
får förenas med vite. I fall av väsentliga brott mot
bestämmelsen om sändning av våldsskildringar och
pornografiska bilder kan Justitiekanslern  efter
anmälan av regeringen väcka talan vid allmän domstol
om  återkallelse  av ett sändningstillstånd som
meddelats av regeringen.

Utredningar m.m.

Rådet    mot   skadliga   våldsskildringar,
Våldsskildringsrådet, inrättades år 1990 som ett
organ  med uppgift att samordna verksamhet mot
skadliga våldsskildringar i rörliga bilder.
Enligt  direktiven  (dir.  1990:40)  är  en
grundläggande  uppgift  för rådet att vara ett
samarbetsorgan     för    Skolöverstyrelsen,
Socialstyrelsen,    Statens     biografbyrå,
Brottsförebyggande  rådet,  Statens  ungdomsråd,
Arkivet för ljud och bild  och Barnmiljörådet.
Tyngdpunkten i rådets samordnande uppgifter skall
ligga på information och utbildning.
Våldsskildringsrådet  överlämnade  i  maj  1993
betänkandet En gräns för filmcensuren (SOU 1993:39).
Rådet föreslog att vuxencensuren skulle tas bort.
Rådet förordade också att  åldersgränserna  för
filmvisning  på  biografer  skulle  finnas kvar
oförändrade och att ytterligare en gräns vid arton
år införs. Betänkandet har remissbehandlats men
regeringen  har  inte lämnat några förslag med
anledning av detta.
Nordiska     Dokumentationscentralen     för
Masskommunikationsforskning  (Nordicom)  finns  i
Göteborg och har funnits i drygt tjugo år. Nordicoms
uppgift  är  att sprida kunskap om medie- och
kommunikationsförsörjningen i de nordiska länderna.
Genom  olika  nationella  och nordiska  kanaler
förmedelar Nordicom kunskap om forskningen och dess
resultat till forskare, studenter, beslutsfattare,
mediepraktiker, journalister, informatörer, lärare
och den intresserade allmänheten.
Nordicom fick år 1997 i uppdrag av Unesco att bilda
ett informationscentrum, International Clearinghouse
on Children and Violence on the Screen, för att
sprida information i hela världen om forskning kring
barn, ungdomar och medievåld. En bakomliggande tanke
är att förståelsen av frågor som rör barn och
medievåld  måste  breddas och fördjupas via en
effektiv  kunskapsspridning.  En  övergripande
utgångspunkt för Nordicoms arbete är konventionen om
barns rättigheter.  Det  är ur denna synvinkel
begreppet  våld  betraktas.  Verksamhetsområdet
innefattar  kunskap om  våldshandlingar  i  TV-
fiktionsprogram och långfilmer på bio, nyhets- och
faktaprogram, video- och dataspel, bilder och texter
tillgängliga på Internet.
Nordicom har år 1998 inom ramen för verksamheten
vid the International Clearinghouse on Children and
Violence on the Screen givit ut en första årsbok
Children and Media Violence. Ambitionen har varit
att redovisa det samlade vetandet om barn och
medievåld  i  världen. Boken innehåller tretton
vetenskapliga artiklar som är författade av ledande
forskare inom området och de representerar dessutom
olika delar av världen. I boken presenteras också
aktuell statistik, internationella deklarationer,
regleringar och en särskild bibliografi i ämnet.
Boken har väckt stor  uppmärksamhet runt om i
världen. Nordicom har under 1998 också gett ut
skriften Vad säger forskningen  om medievåldets
påverkan?.
Europeiska  unionens  råd  har  antagit  rådets
rekommendation 98/560/EG av den 24 september 1998 om
utvecklingen av konkurrenskraften hos den europeiska
industrin  för  audiovisuella  tjänster  och
informationstjänster genom främjande av nationella
system för att uppnå en jämförbar och effektiv
skyddsnivå för minderåriga och för den mänskliga
värdigheten.  Rekommendationen  vänder  sig till
medlemsstaterna, berörda branscher och kommissionen.
Den  omfattar  alla  audiovisuella tjänster och
informationstjänster som  görs  tillgängliga för
allmänheten, oavsett spridningssätt. Som exempel
nämns  radio-  och  TV-sändningar,   privata
direktanslutna tjänster eller tjänster på Internet.
Medlemsstaterna  rekommenderas  att,  som  ett
komplement till lagstiftningen, främja inrättandet
på frivillig grund av nationella system för skydd av
minderåriga och den mänskliga värdigheten inom de
olika  medie-branscherna.  Vidare  rekommenderas
medlemsstaterna att samarbeta på gemenskapsnivå för
att utveckla metoder för en jämförbar utvärdering.
Kommissionen ansvarar för att utveckla dessa metoder
tillsammans med berörda nationella myndigheter. Två
år  efter antagandet av rekommendationen  skall
kommissionen överlämna en utvärderingsrapport om
dess  effekter  till  Europaparlamentet  och
ministerrådet.
Med  anledning  av  Europeiska  unionens  råds
rekommendation   har   Rådet   för  skadliga
våldsskildringar i tilläggsdirektiv den 22 december
1998 (dir. 1998:110) fått i uppdrag att informera
berörda branscher om innehållet i rekommendationen,
följa branschernas självreglerande arbete med de
frågor som rekommendationen omfattar, fungera som
samtalspartner i frågor som rör skydd av barn och
den mänskliga värdigheten om branscherna så önskar
och fortlöpande rapportera till Kulturdepartementet
och  Näringsdepartementet  om  hur  branschernas
självregleringsarbete  fortskrider.  Arbetet  med
uppdraget skall enligt direktivet fortsätta så länge
rekommendationen gäller eller regeringen  fattar
annat beslut.

Utskottets tidigare behandling

Utskottet  har  vid  flera tillfällen behandlat
motioner liknande de nu aktuella, bl.a. i betänkande
1996/97:KU15. Utskottet som avstyrkte motionerna
gjorde bl.a. följande bedömning.

Det är enligt utskottet viktigt att samhället på
olika sätt informerar om och söker motverka skadlig
inverkan på barn och ungdomar av underhållningsvåld.
Utskottet kan också konstatera att en rad åtgärder
har vidtagits. I radio- och TV-lagen, som trädde i
kraft den 1 december 1996, har en ny bestämmelse
införts  enligt  vilken  program  med  ingående
våldsskildringar av verklighetstrogen karaktär eller
med  pornografiska  bilder  inte  får sändas i
televisionen under sådan tid och på sådant sätt att
det finns en betydande risk för att barn kan se
programmen. År 1990 inrättades Våldsskildringsrådet
som har i uppgift bl.a. att ta initiativ till
projekt  inom forskning, utbildningsväsende  och
föreningsliv. Nordiska Dokumentationscentralen för
Masskommunikationsforskning  (Nordicom) har under
1996  fått  Unescos  uppdrag  att  bilda  ett
informationscentrum för att över hela världen sprida
information om forskning kring barn, ungdomar och
medievåld. Som utskottet tidigare konstaterat är
samarbete om gränsöverskridande television en fråga
för Europarådet och EU.
Utskottet vill också peka på regeringens nationella
brottsförebyggande arbete. Det samhällsproblem som
brottsligheten utgör bör som regeringen förordar
angripas utifrån en bred kriminalpolitisk ansats.
Utskottet utgår från att regeringen i sammanhanget
uppmärksammar  sambandet  mellan  medievåld  och
brottslighet. De frågor som tas upp i motionerna bör
därefter kunna bli föremål för en samlad analys och
bedömning.
I betänkande 1997/98:KU19 gjorde utskottet  med
anledning av motioner liknande de som behandlas i
detta betänkande följande bedömning.

Utskottet utgår från att regeringen fortlöpande
uppmärksammar de frågor som är förknippade med
medievåld och de problemområden som tagits upp i
motionerna. Utskottet som vidhåller sin tidigare
bedömning finner inte anledning att vidta någon
åtgärd  med anledning av motionerna. Motionerna
avstyrks.

Utskottets bedömning

I motionerna K224 (kd), Ju917 yrkande 7 (m), Ju918
yrkande 12 (mp), Kr274 yrkande 53 (mp) och Ub274
yrkande 7 (kd, m, v, c, fp, mp) begärs åtgärder mot
våldsskildringar. Utskottet har vid flera tillfällen
behandlat motioner liknande de nu aktuella, senast
våren 1998. Utskottet utgick då från att regeringen
fortlöpande  uppmärksammar  de  frågor  som  är
förknippade med medievåld och de problemområden som
tagits upp i motionerna.
Förutom vissa mindre förändringar i den svenska
lagstiftningen  har,  sedan  utskottet  senast
behandlade frågan, Europeiska unionens råd antagit
en  rekommendation enligt vilken medlemsstaterna
bl.a. rekommenderas att som ett komplement till
lagstiftningen främja inrättandet på frivillig väg
av nationella system för skydd av minderåriga och
den mänskliga värdigheten. Regeringen  har  med
anledning  av detta gett Våldsskildringsrådet i
uppdrag att bl.a. informera berörda branscher om
innehållet i rekommendationen, följa branschernas
självreglerande  arbete  med  de  frågor  som
rekommendationen  omfattar  samt  fungera  som
samtalspartner i frågor som rör skydd av barn och
den mänskliga värdigheten om branschen så önskar.
Enligt vad utskottet  inhämtat  från  Nordicom
fortsätter verksamheten med spridning av information
om medievåld och om forskning på detta område. Genom
att samla in information från hela världen och vara
informationscentrum  kan  Nordicom förse länder,
organisationer, branscher m.m. med underlag för
deras beslutsfattande. Det är 180 länder som på
olika sätt har kontakt med Nordicom.
I motion  Ub274  tas  frågan  om medievåldets
konsekvenser upp. Det är enligt utskottet angeläget
att få klarhet i vilka effekter underhållningsvåldet
i medierna har på människor. I detta sammanhang
fyller Nordicom en viktig funktion i sitt arbete med
att dels samla in uppgifter om forskning kring
medievåld och dess inverkan på barn och ungdomar,
dels informera om detta.
Det är enligt utskottet viktigt att samhället på
olika sätt informerar om och söker motverka skadlig
inverkan,  särskilt  på  barn och ungdomar, av
medievåld. Utskottet kan konstatera  att  olika
åtgärder ständigt vidtas på området. Utskottet utgår
också från att regeringen fortlöpande uppmärksammar
de problem som är förknippade med medievåld utan
särskild uppmaning från riksdagen. Utskottet vill
emellertid  påpeka  att  insatser från företag,
organisationer och enskilda medborgare också är av
stor  betydelse  när  det  gäller  att  minska
våldsskildringar i medierna och våldet i samhället.
I motion Ju917 ges exempel på initiativ från en
detaljhandelskedja  som  fastställt  en  "icke-
våldspolicy" som skall bidra till att samhället tar
avstånd från människoförakt, förnedrande företeelser
och våld. Även privatpersoner  kan  genom sitt
handlande bidra till att minska efterfrågan på
filmer m.m. med våldsinslag.
Utskottet anser således att medievåldet  skall
angripas främst genom information och frivilliga
åtgärder,   inte   i   första  hand  genom
förbudslagstiftning  och  censuråtgärder,  såsom
obligatorisk  förhandgranskning  av  videogram.
Utskottet  avstyrker  samtliga motioner  rörande
medievåld.
I motion Kr254 (fp) yrkandena 11 och 12 framförs
att censuren av vuxenfilmer bör avskaffas. Frågan om
avskaffande av den s.k. vuxencensuren är enligt
utskottet inte helt oproblematisk. Utskottet som i
princip kan ha förståelse för den uppfattning som
framförs i motionen  anser  emellertid att den
granskning som i dag förekommer av filmer och
videogram kan ha en viss återhållande effekt på
våldsskildringar. Utskottet är därför inte berett
att föreslå någon ändring med anledning av motionen,
varför den avstyrks.

Jurysystemet

Motionen

I motion 1998/99:K248 av Per Unckel m.fl. (m)
hemställs att riksdagen hos regeringen begär förslag
till lagstiftning om förändring av jurysystemet i
enlighet med vad som anförts i motionen. Ett utslag
i Europadomstolen innebär enligt motionärerna att
det svenska jurysystemet i tryckfrihetsmål måste
ändras. Förhållandet att svenska jurymedlemmar utses
av en politisk sammansatt valkorporation gör att den
av Europadomstolen inte anses opolitisk.  Detta
innebär att juryn i vissa mål inte är opartisk,
dessutom finns brister i möjligheten att överklaga.
Problemen i det svenska systemet uppkommer när
tryckfrihets- eller yttrandefrihetsmålet handlar om
en skrift eller ansvarig utgivare som är knuten
eller har kopplingar till ett politiskt parti. Juryn
som är tillsatt av ett politiskt organ kan då inte
hävdas vara opartisk. Detta inträffade i det s.k.
Holmmålet där käranden ansåg sig förtalad i en bok,
utgiven av det socialdemokratin närstående förlaget
Tidens bokförlag AB. I juryn, som  inte  fann
uttalandena i boken brottsliga, fanns fem ledamöter
med  olika anknytning  till  Socialdemokraterna.
Sverige måste enligt motionärerna få en ordning där
de som känner sig förtalade får en rättegång med en
jury som är oavhängig och opartisk. Detta måste
gälla även om framställningen gjorts i en skrift
eller tal som står nära politiska partier. Nuvarande
sätt att utse jurymedlemmar måste därför ändras så
att det partipolitiska inslaget vid valet av dessa
förvinner. Alternativt kan kopplingar av det slag
som förekom i fallet Holm prövas inom ramen för de
redan existerande reglerna om jäv mot domare. Även
möjligheten att överklaga jävsfrågan bör ändras så
att Högsta domstolen kan pröva om jäv föreligger.
Regeringen bör ges i uppdrag att återkomma med
förslag till lagstiftning.

Bakgrund

Till tryckfrihets- och yttrandefrihetsmål hör mål om
ansvar och enskilt anspråk på grund av tryckfrihets-
och yttrandefrihetsbrott. Handläggningen av sådana
mål skiljer sig i flera avseenden från vad som
vanligen gäller i fråga om brottmål och tvistemål.
Grundläggande  bestämmelser  om  rättegången  i
tryckfrihetsmål finns i 12 kap. TF. Av 9 kap. 1 §
YGL framgår att dessa bestämmelser även gäller
rättegången i yttrandefrihetsmål.
I mål, vari talan förs om ansvar för brott, har en
part alltid rätt till juryprövning. Endast om båda
parter är ense om det prövas målet utan jury. I så
fall handläggs brottmålet i vanlig ordning, dvs.
oftast med en lagfaren domare och nämnd.
Juryn som består av nio personer har till uppgift
att avgöra om brott har begåtts. Om juryn finner att
så inte är fallet skall rätten - bestående av tre
lagfarna domare - frikänna den tilltalade.  Om
däremot juryn finner att brott har begåtts skall
även rätten pröva den frågan. Rätten kan i så fall
frikänna den tilltalade eller hänföra brottet under
en mildare straffbestämmelse än den som juryn har
tillämpat.
Jurymän utses i varje län för en tid av fyra år. De
väljs i regel av landstingsfullmäktige. De skall
vara svenska medborgare och bosatta inom länet. En
juryman får inte vara underårig eller ha förvaltare
enligt föräldrabalken. En juryman bör vara känd för
omdömesgillhet, självständighet och rättrådighet.
Bland jurymännen bör olika samhällsgrupper  och
meningsriktningar samt olika delar av länet vara
företrädda. I praktiken är det oftast medlemmar av
politiska partier som utses till jurymän.
Rättegångsbalkens jävsregler gäller även jurymän. I
4 kap. 13 § RB görs  en uppräkning av olika
preciserade jävsgrunder. I den sista punkten av
stadgandet finns en generalklausul enligt vilken en
domare är jävig att handlägga mål om det eljest
föreligger någon särskild omständighet som är ägnad
att rubba förtroendet till hans opartiskhet i målet.
Den europeiska konventionen angående skydd för de
mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna
(Europakonventionen)  med  dess  ändrings-  och
tilläggsprotokoll är svensk lag sedan den 1 januari
1995. Enligt artikel 6.1 i konventionen gäller bl.a.
att var och en, vid prövningen av hans civila
rättigheter och skyldigheter eller av en anklagelse
mot honom för brott, skall vara berättigad till en
rättvis och offentlig förhandling inom skälig tid
och inför en oavhängig och opartisk domstol, som
upprättats enligt lag. När det gäller opartiskheten
har Europadomstolen  i  sin praxis urskilt två
element, nämligen dels kravet på att varje domare
faktiskt skall döma opartiskt mellan parterna (den
subjektiva opartiskheten), dels kravet på att det
för en objektiv iakttagare inte får föreligga några
legitima tvivel om domstolens opartiskhet  (den
objektiva opartiskheten).
I målet Holm mot Sverige fann Europadomstolen att
det hade skett en kränkning av artikel 6.1. i
Europakonventionen i fråga om rätten till prövning
av en oavhängig och opartisk domstol. Domstolen
konstaterade att det  fanns  kopplingar  mellan
svarandena och fem av jurymännen som kunde ge upphov
till  farhågor  beträffande  dessa  jurymäns
oavhängighet och opartiskhet.
1993 års domarutredning diskuterade i betänkandet
Domaren i Sverige inför framtiden (SOU 1994:99)
bl.a.  de  frågor  som  aktualiserades  genom
Europadomstolens dom i Holmmålet samt lade fram
förslag till en ny bestämmelse i TF. Bestämmelsen
innebar i huvudsak följande. I mål om allmänt åtal
förenat med enskilt anspråk och i mål om enskilt
åtal skall skuldfrågan prövas utan jury dels om
parterna är ense om det, dels om medverkan av jury
kan uppfattas strida mot kravet på en oavhängig och
opartisk prövning. Frågan om ett mål skall prövas
utan jury skall i det senare fallet avgöras av
Högsta domstolen på yrkande av part eller efter
framställning av tingsrätten.
Domarutredningen  ansåg  också att vissa andra
justeringar i lagstiftningen borde övervägas för att
bättre säkerställa den objektiva opartiskheten i
tryckfrihets- och yttrandefrihetsmål, dock utan att
lägga  fram  några konkreta författningsförslag.
Förbudet i 54 kap. 8 § RB att överklaga hovrättens
beslut angående jäv mot domare i tingsrätten borde
enligt utredningen upphävas.
Efter  remissbehandlingen  av  Domarutredningens
betänkande har de frågor som aktualiseras genom
Europadomstolens dom i Holmmålet beretts vidare inom
Justitiedepartementet. Ett resultat av detta arbete
är promemorian Jurymedverkan och fallet Holm - En
översyn och analys (Ds 1997:25). Någon lagändring
behövs enligt promemorian inte.
I proposition 1997/98:43 tog regeringen upp frågan
om jury i tryckfrihets- och yttrandefrihetsmål.
Enligt  regeringen  borde  de  problem  som
aktualiserades  genom  Europadomstolens  dom  i
Holmmålet kunna lösas inom ramen för existerande
lagstiftning.
Enligt regeringen är syftet med juryprövningen
enligt  förarbetena  till  TF  att en  allmänt
medborgerlig uppfattning skall kunna  göra  sig
gällande i tryckfrihetsmål. I förarbetena framhålls
också att den fristående ställning som juryn har är
av stor betydelse  som en folklig garanti för
tryckfriheten,    främst   den    politiska
yttrandefriheten. För den tilltalade eller svaranden
är, enligt regeringen, en juryprövning förenad med
vissa fördelar. För att juryn skall kunna komma till
slutsatsen att brott föreligger krävs kvalificerad
majoritet (sex röster av nio), och såväl tingsrätten
som  högre  rätt  är bundna av juryns friande
utlåtande. Det är därför enligt regeringen naturligt
att den tilltalade eller svaranden i de flesta fall
vill ha juryprövning. Domarutredningens  förslag
innebär att ett mål under vissa förhållanden skall
prövas utan jury trots att ena parten eller båda
parter vill att jury skall medverka. Ett sådant
åsidosättande  av  jurysystemet  skulle,  enligt
regeringen, kunna medföra  betydande  ingrepp i
skyddet för tryck- och yttrandefriheten. Enligt
regeringen bör utredningens förslag därför inte
genomföras.
Sedan Holms jävsinvändning prövades av de svenska
domstolarna har en i detta sammanhang betydelsefull
förändring av rättsläget skett. Från och med den 1
januari 1995 är Europakonventionen svensk lag. Före
inkorporeringen kunde konventionsbestämmelserna inte
tillämpas direkt av svenska domstolar utan de kunde
bara få betydelse som element vid tolkningen av
svensk  lag. Numera är både  konventionen  och
Europadomstolens  praxis en del av den svenska
rättsordningen, och svenska domstolar måste tillämpa
konventionen på samma sätt som all annan svensk
lagstiftning. Av stor betydelse för bedömningen av
jävsfrågor är enligt  regeringen  särskilt  den
omständigheten att rättsläget vad gäller jäv av
politisk natur har klarnat genom Europadomstolens
dom i Holmmålet.
Regeringen gjorde i propositionen den bedömningen
att  någon  särskild  lagstiftningsåtgärd  inte
erfordras för att svensk rätt skall överensstämma
med Europakonventionens  krav.  Det  torde vara
tillräckligt  att  domstolarna  i fortsättningen
tillämpar RB:s generella jävsregel och artikel 6.1 i
Europakonventionen  såsom  den  har tolkats  av
Europadomstolen i fallet Holm. Någon ändring av RB:s
jävsregler bedömdes inte vara nödvändig. Inte heller
gjorde regeringen den bedömningen att klagoförbudet
i 54 kap. 8 § RB bör upphävas.
Utskottet  delade  i  betänkande  1997/98:KU19
regeringens  bedömning  att  de  problem  som
aktualiserades  genom  Europadomstolens  dom  i
Holmmålet  borde  kunna  lösas  inom ramen för
existerande lagstiftning. Utskottet delade  även
regeringens bedömning att klagoförbudet i 54 kap. 8
§ rättegångsbalken inte skall upphävas. Riksdagen
följde utskottet.

Utskottets bedömning

De frågor som aktualiserades genom Europadomstolens
dom i det s.k. Holm-målet har varit föremål för
diskussion i 1993 års domarutrednings betänkande
Domaren i Sverige inför framtiden. Frågorna har
också beretts  inom Justitiedepartementet vilket
resluterade i departementspromemorian Jurymedverkan
och fallet Holm - En översyn och analys  (Ds
1997:25).
Regeringen tog upp frågan i proposition 1997/98:43.
Enligt  regeringen  borde  de  problem  som
aktualiserades i det aktuella målet kunna lösas inom
ramen för redan existerande lagstiftning. Någon
särskild  lagstiftningsåtgärd erfordrades  enligt
regeringen inte  för  att  svensk  rätt  skall
överensstämma med Europakonventionens krav. Inte
heller  borde  klagoförbudet upphävas. Utskottet
delade  i  betänkande  1997/98:KU19  regeringens
bedömning.
Utskottet gör i dag ingen annan bedömning och
avstyrker därför motion K248 (m).

Tobaksreklam

Motionerna

I motion 1998/99:So227 av Thomas Julin m.fl. (mp)
hemställs  att riksdagen som  sin  mening  ger
regeringen till känna vad i motionen anförts om
förbud mot all tobaksreklam (yrkande 3). Under flera
år har Miljöpartiet föreslagit att all tobaksreklam
skall förbjudas. Det är inte acceptabelt att man,
samtidigt som diskussionen om förbud mot indirekt
tobaksreklam pågår, kan få ha tobaksreklam  på
helsidesannonser i facktidningar utan att ansvarig
myndighet kan ingripa. Reglerna är så svaga att
Konsumentverket   t.ex.   inte   kan  stoppa
helsidesannonser med tobaksreklam i facktidningarna
ICA-nyheter med 30 000 exemplar och Fri Köpenskap
med 16 000 exemplar, tidningar som uppskattningsvis
når ut till 100 000 personer, vuxna såväl som barn.
Väl medvetna om att direktiv om ett förbud bereds i
Regeringskansliet återkommer motionärerna med krav
på ett reklamförbud med förhoppning om att skynda på
beredningen av ett lagförslag.
I motion 1998/99:So377 av Ingrid Näslund och Fanny
Rizell (kd) hemställs att riksdagen hos regeringen
begär lagförslag om förbud mot indirekt reklam
(yrkande 1). Sedan 1987 har lagstiftningen mot tobak
skärpts men det finns fortfarande luckor innan den
kan anses svara mot de behov som finns av minskad
tillgänglighet för ungdom, rökfria miljöer, förbud
för all direkt och indirekt reklam. Förbudet mot all
direktreklam i annonser och utomhus, utom där man
säljer tobak, var ett steg framåt men utanför
tobaksaffärerna byggs ofta en ansenlig reklamflora
sponsrad av olika tobaksbolag upp. Den indirekta
reklamen gör sig allt bredare i form av kläder och
olika saker som bär de kända tobaksmärkenas namn.
Man försöker förknippa sitt tobaksmärke med en viss
livsstil, t.ex. äventyr, fest, lyx eller kultur.
Riksdagen begärde redan med anledning av betänkande
1993/94:SoU17 att regeringen skyndsamt skulle utreda
frågan om indirekt reklam och därefter återkomma
till riksdagen. Motionärerna väntar fortfarande på
att regeringen skall lägga fram ett förslag om
förbud mot indirekt reklam eller s.k. smygreklam.

Bakgrund

Enligt 1 kap. 9 § tryckfrihetsförordningen gäller
utan hinder av förordningen vad i lag är stadgat om
förbud mot kommersiell annons i den mån annonsen
användes  vid  marknadsföring  av alkoholhaltiga
drycker eller tobaksvaror (punkt 1) och vad i lag är
stadgat  om förbud mot kommersiell annons  som
meddelats till skydd för hälsa eller miljö enligt
förpliktelse  som  följer  av  anslutning  till
Europeiska gemenskaperna (punkt 2). Bestämmelsen i
punkt 2 trädde i kraft den 1 december 1994 och
infördes efter ett förslag härom i proposition
1993/94:114 Grundlagsändringar inför ett svenskt
medlemskap  i  Europeiska  unionen.  Motsvarande
bestämmelser   finns   numera   intagna   i
yttrandefrihetsgrundlagens  1  kap. 12 § (prop.
1997/98:43).
Enligt 14 § första stycket tobakslagen (1993:581)
får en näringsidkare som marknadsför tobaksvaror
till konsumenter inte använda kommersiella annonser
i periodiska skrifter eller i andra jämförbara
skrifter  på vilka  tryckfrihetsförordningen  är
tilllämplig.  Inte  heller  får  vid  sådan
marknadsföring användas kommersiella annonser  i
ljudradio- eller TV-program. Vid marknadsföring av
tobaksvaror till konsumenter på något annat sätt än
som avses i första stycket skall en näringsidkare
iaktta särskild måttfullhet. I synnerhet gäller att
reklam eller annan marknadsföring inte får vara
påträngande, uppsökande eller uppmana till bruk av
tobak.
Utanför reklamförbudets tillämpningsområde faller
t.ex. affischer,  reklambroschyrer,  foldrar och
etiketter.   Reklamförbudet   omfattar   inte
marknadsföring som riktar sig till näringsidkare,
t.ex. återförsäljare av tobaksvaror.
Regeringen bemyndigade i september 1994 chefen för
Socialdepartementet  att  tillkalla  en särskild
utredare med uppdrag att utreda frågan om förbud mot
indirekt tobaksreklam och möjligheterna att införa
ett sådant  förbud.  Utredningen  överlämnade i
november 1995 betänkandet Indirekt tobaksreklam (SOU
1995:114) till regeringen. Utredningen föreslog att
det i tobakslagen skall införas förbud mot att
använda kända tobaksnamn på varor eller tjänster
utanför tobaksområdet. Enligt  utredningen borde
reklamförbudet inte införas utan att det genom
ändringar i TF och YGL öppnas möjlighet till sådan
lagstiftning.
Utredningen berörde även frågan om tobaksreklam på
säljställen. Utredningen ansåg att det finns skäl
som  talar för att begränsa tobaksreklamen  på
säljställen ytterligare men att man vid utformningen
av sådana begränsningar bör ta hänsyn till bl.a.
möjligheten att lämna relevant produktinformation om
tobaksvaror. Betänkandet har remissbehandlats men ej
lett till lagstiftning.
Socialutskottet har vid flera tillfällen behandlat
motioner med yrkanden om åtgärder mot direkt och
indirekt reklam. Senast skedde det i betänkande
1997/98:SoU20. Socialutskottet hänvisade  i  sin
bedömning till att frågan om förbud mot tobaksreklam
då  behandlades i EU samt i Regeringskansliet.
Utskottet  anförde  också att marknadsföring av
tobaksprodukter som riktar sig till näringsidkare,
t.ex. återförsäljare, inte omfattas av tobakslagens
förbud mot direkt reklam. Utskott vidhöll  sin
tidigare uppfattning att det inte fanns skäl att
utvidga reklamförbudet till att omfatta även sådana
marknadsföringsåtgärder.

Europaparlamentets och rådets direktiv 98/43/EG av
den 6 juli 1998 syftar till en tillnärmning av
medlemsstaternas lagar och andra författningar om
reklam och sponsring till förmån för tobaksvaror.
I direktivet avses med reklam varje form av
kommersiellt meddelande vars syfte, eller direkta
eller indirekta verkan, är att främja en tobaksvara,
däri inbegripen den reklam som, utan att direkt
nämna   tobaksvaran,  försöker  att  kringgå
reklamförbudet genom att använda namn, varumärken,
symboler eller andra utmärkande kännetecken för
tobaksvaror. Enligt artikel 3 skall varje form av
reklam eller sponsring vara förbjuden i gemenskapen.
Direktivet skall inte gälla bl.a. meddelanden som
uteslutande  riktar  sig  till  fackfolk  inom
tobaksbranschen, presentation av tobaksvaror som
försäljs  och  anslag  om  deras  pris  vid
tobaksförsäljningsstället.
Medlemsstaterna skall sätta i kraft de bestämmelser
i lagar och andra författningar som är nödvändiga
för att följa detta direktiv senast den 30 juli
2001.
Enligt   vad  utskottet  inhämtat   planerar
Regeringskansliet att till sommaren 1999 presentera
en departementspromemoria  med anledning av EG-
direktivet.

Utskottets bedömning

Regeringskansliet  skall  till  sommaren  1999
presentera en departementspromemoria med anledning
av  Europaparlamentets  och  rådets direktiv om
tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra
författningar om reklam för och sponsring till
förmån för tobaksvaror.  Promemorian  som skall
remissbehandlas  kommer  sedan av följas av en
proposition. Ett införande av detta direktiv i
svensk  lagstiftning  innebär  att  indirekt
tobaksreklam förbjuds. Utskottet anser inte att
detta arbete bör föregripas och avstyrker därför
motion So377 yrkande 1 (kd).
EG-direktivet  gäller  inte  meddelanden  som
uteslutande  riktar  sig  till  fackfolk  inom
tobaksbranschen, presentation av tobaksvaror som
försäljs  och  anslag  om  deras  pris  vid
tobaksförsäljningsställen.  Socialutskottet  har
tidigare  behandlat  yrkanden  om  förbud  mot
tobaksreklam och då anfört att marknadsföring av
tobaksprodukter som riktar sig till näringsidkare,
t.ex. återförsäljare, inte omfattas av tobakslagens
förbud mot reklam. Socialutskottets uppfattning har
varit  att  det inte funnits skäl att utvidga
reklamförbudet  till  att  omfatta  även sådana
marknadsföringsåtgärder. Konstitutionsutskottet gör
ingen annan bedömning och avstyrker motion So227
yrkande 3 (mp).

Pornografi

Motionerna

I motion 1998/99:K285 av Gudrun Schyman m.fl. (v)
hemställs att riksdagen hos regeringen begär en
översyn av lagstiftningen om pornografi (yrkande 1),
att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna vad i motionen anförts  om åtgärder mot
pornografi i dagligvaruhandeln (yrkande 2) och att
riksdagen hos regeringen begär förslag om en 18-
årsgräns för köp av pornografiska tidskrifter och
videofilmer  samt  uthyrning  av  pornografiska
videofilmer (yrkande 3). Kvinnoföraktet är kärnan i
pornografin, framställningen av kvinnan som ett
ting, en icke-mänsklig varelse som t.o.m. njuter av
våld och tortyr speglar detta förakt. Kvinnan i
pornografin  är  en  förbrukningsvara  för män.
Porrindustrin framställer nya trender, exempelvis
gruppvåldtäkter, samlag med knytnävar och annan
kvinnoförnedrande våldspornografi  i allt grövre
former. Enligt motionärerna är porrindustrin genom
pornografin i dess olika former den största orsaken
till att det sexualiserade våldet i samhället har
ökat. Eftersom pornografi är både förnedrande och
uppmuntrar  till förnedring  av  kvinnor  måste
samhället agera. Motionärerna menar att det behövs
en översyn av all lagstiftning som rör pornografi i
alla dess former. En sådan översyn är en grannlaga
uppgift och tar tid. Pornografins verkningar ser
inga åldersgränser. Det strukturella våldet måste
angripas mer offensivt. Det är inte begränsande
åtgärder som är lösningen. Trots det  föreslår
motionärerna begränsningar i väntan på en översyn av
lagstiftningen.  Redan  i  dag  finns  det
livsmedelshandlare som placerar de pornografiska
skrifterna i "svarta lådor". Motionärerna vill att
regeringen tar upp denna fråga till diskussion med
dagligvaruhandelns branschorganisationer. Detta bör
ges regeringen till känna. Eftersom många ungdomar
tar stort intryck av pornografins kvinnoförnedring
just under den tid då de formar sin egen sexualitet
är det angeläget att redan nu införa en 18-årsgräns
för köp av pornografiska tidskrifter och videofilmer
samt för uthyrning av pornografiska videofilmer.
Motionärerna vill att regeringen återkommer med ett
lagförslag med den innebörden.

I motion 1998/99:A807 av Birger Schlaug m.fl. (mp)
begärs att riksdagen hos regeringen begär sådan
ändring i lag att pornografisk reklam förbjuds på
liknande sätt som tobaks- och alkoholreklam (yrkande
15). Pornografin förmedlar enligt motionärerna en
snedvriden och förnedrande bild av både mäns och
kvinnors sexualitet. Reklam i rörelse måste kunna
falla  under  samma  lag  som stående  reklam.
Motionärerna vill att utbudet av  pornografi i
samhället skall minska genom att exponering av
pornografi förbjuds på samma sätt som reklam för
tobak och alkohol.

Bakgrund

Den som i bild skildrar sexuellt våld eller tvång
med uppsåt att bilden eller bilderna sprids eller
som sprider en sådan  skildring  kan, om inte
gärningen  med hänsyn till omständigheterna  är
försvarlig, dömas för olaga våldsskildring enligt 16
kap. 10 b § brottsbalken.

Konstitutionsutskottet  behandlade  i  betänkande
1993/94:KU1 en motion vari begärdes att riksdagen
hos regeringen skulle begära en allmän översyn av
den lagstiftning och dess tillämpning som berör
pornografin och en motion vari yrkades att riksdagen
hos  regeringen  skulle  begära  en översyn om
definitionen av pornografi. Enligt utskottet fanns
det anledning att avvakta ytterligare erfarenheter
av tillämpningen av straffbestämmelsen om olaga
våldsskildring    och    av   den    nya
yttrandefrihetsgrundlagen innan ställning togs till
behovet  av  ytterligare  lagstiftningsåtgärder.
Utskottet avstyrkte motionerna.

Konstitutionsutskottet  behandlade  i  betänkande
1997/98:KU19 motioner  med yrkanden bl.a. om en
översyn  av  lagstiftningen om kvinnoförnedrande
pornografi, om att begränsa tillgängligheten av
pornografi,  om  en  åldersgräns  för  köp  av
pornografiska skrifter samt om förbud mot reklam för
pornografi. Utskottet gjorde följande bedömning.

Enligt den lagstiftning vi har i dag kan den som
t.ex. i stillbild eller i en rörlig bild skildrar
sexuellt våld eller tvång med uppsåt att bilden
eller bilderna sprids eller som sprider en sådan
skildring dömas för olaga våldsskildring till böter
eller fängelse i högst två år. Begås gärningen genom
tryckt skrift eller t.ex. i en film skall de anses
som tryckfrihets- respektive yttrandefrihetsbrott.
Utskottet är inte berett att föreslå ytterligare
lagstiftningsåtgärder med anledning av motionerna
varför dessa avstyrks.

Riksdagen följde utskottet.

Utskottets bedömning

Utskottet har tidigare avstyrkt motioner liknande de
nu  aktuella  med  hänvisning  till  gällande
lagstiftning och till att utskottet inte varit
berett     att    föreslå    ytterligare
lagstiftningsåtgärder. Utskottet anser att det är
viktigt att samhället på olika sätt söker motverka
pornografi, inte i första hand genom lagstiftning. I
detta sammanhang  är  det  viktigt  att betona
opinionsbildningens betydelse. Det är inte enbart
TV, radio och tidningar utan även politiska partier,
föreningar, offentliga personer och privatpersoner
som har en viktig roll när det gäller att motverka
pornografi i alla dess former. Detta kan på sikt
skapa  värdefulla  attitydförändringar. Utskottet
avstyrker motionerna K285 yrkandena 1-3 (v) och
A807 yrkande 15 (mp).

Hemställan

Utskottet hemställer
1. beträffande yttrandefrihet, tryckfrihet
m.m.
att riksdagen avslår motionerna 1998/99:K231 yrkande 6,
1998/99:
Kr254 yrkande 7, 1998/99:K270 och 1998/99:K230,
2. beträffande hets mot homosexuella
att riksdagen avslår motionerna 1998/99:K228, 1998/99:K260
yrkande 2, 1998/99:K330 yrkande 1, 1998/99:Ju709
yrkande 2, 1998/99:
Ju918 yrkande 11 och 1998/99:A808 yrkande 14,
res. 1 (v, c, fp, mp)
3.   beträffande   åtgärder   mot
våldsskildringar m.m.
att riksdagen avslår motionerna 1998/99:K224, 1998/99:Ju917
yrkande  7,  1998/99:Ju918  yrkande  12,
1998/99:Kr274 yrkande  53  och 1998/99:Ub274
yrkande 7,
res. 2 (mp)
4.   beträffande   avskaffande   av
vuxencensuren
att riksdagen avslår motion 1998/99:Kr254 yrkandena 11 och
12,
res. 3 (fp)
5. beträffande jurysystemet
att riksdagen avslår motion 1998/99:K248,
res. 4 (m, kd)
res. 5 (fp)
6. beträffande tobaksreklam
att riksdagen avslår motionerna 1998/99:So227 yrkande 3 och
1998/99:So377 yrkande 1,
res. 6 (mp)
7. beträffande pornografi
att riksdagen avslår motionerna 1998/99:K285 yrkandena 1-3
och 1998/99:A807 yrkande 15.
res. 7 (v)
res. 8 (mp)

Stockholm den 23 mars 1999

På konstitutionsutskottets vägnar

Per Unckel

I beslutet har deltagit: Per Unckel
(m), Göran Magnusson (s), Barbro
Hietala Nordlund (s), Pär Axel
Sahlberg (s), Kenneth Kvist (v),
Ingvar Svensson (kd), Mats Berglind
(s), Inger René (m), Kerstin
Kristiansson (s), Tommy Waidelich
(s), Mats Einarsson (v), Björn von
der Esch (kd), Nils Fredrik
Aurelius (m), Per Lager (mp), Åsa
Torstensson (c), Helena Bargholtz
(fp) och Per-Samuel Nisser (m).

Reservationer

1. Hets mot homosexuella (mom. 2)

Kenneth Kvist (v), Mats Einarsson (v), Per Lager
(mp), Åsa Torstensson (c) och Helena Bargholtz (fp)
anser

dels att utskottets yttrande på s. 13 bort ha
följande lydelse:
Enligt  utskottet  behövs  det  en  samordnad
lagstiftning mot all diskriminering som gör att även
homo- och bisexuella skyddas av bestämmelsen om hets
mot folkgrupp. Förtrycken mot homosexuella tar sig
många uttryck, alltifrån nedsättande omdömen till
våld, t.o.m.  mord.  En undersökning gjord vid
kriminologiska  institutionen  vid  Stockholms
universitet visar att var fjärde homosexuell någon
gång blivit utsatt för våld eller hot om våld. Detta
är enligt utskottet mycket allvarligt och måste
motverkas på olika sätt.  Nazistiska och andra
extremistiska grupper sprider i dag fullt lagligt
hatpropaganda som går ut på att homosexuella inte
har rätt att leva och att den som mördar är en
hjälte. Homosexuella har varit en av nazismens
måltavlor  alltsedan  den  nazistiska  ideologin
uppstod. Genom att homosexuella, som de enda av
nazisternas ideologiska hatobjekt, inte är nämnda i
bestämmelsen  om  hets mot folkgrupp kan denna
bestämmelse sägas fungera  som  en  signal  åt
nazisterna om vart de bör rikta sina aggressioner
för att undgå straff. Det kan enligt utskottet inte
accepteras att lagen ger ett otillräckligt skydd åt
de  grupper  som  utsätts  för  systematisk
hatpropaganda. Den statliga utredning som tillsatts
för att arbeta med frågan bör få i uppdrag att
snarast återkomma med förslag till lagstiftning
enligt vad utskottet anfört. Detta bör riksdagen med
bifall till samtliga motioner ge regeringen till
känna.
dels att utskottets hemställan under 2 bort ha
följande lydelse:
2. beträffande hets mot homosexuella
att riksdagen  med bifall till motionerna  1998/99:K228,
1998/99:K260 yrkande 2, 1998/99:K330 yrkande 1,
1998/99:Ju709 yrkande 2, 1998/99:Ju918 yrkande
11 och 1998/99:A808 yrkande 14 som sin mening
ger regeringen till känna vad utskottet anfört,

2. Åtgärder mot våldsskildringar m.m.
(mom. 3)

Per Lager (mp) anser

dels att den del av utskottets yttrande som på s. 19
börjar med "Utskottet anser"  och  slutar med
"rörande medievåld." bort ha följande lydelse:
Det är Statens Biografbyrå som sköter granskningen
av film och videogram. När det gäller videogrammen
är denna kontroll  frivillig.  För  att minska
våldsutbudet för barn och ungdomar anser utskottet
att granskningen skall  vara  obligatorisk  och
utsträckas  till  att gälla samtliga videogram.
Regeringen bör återkomma med förslag till sådan
lagstiftning. Detta bör riksdagen med bifall till
motion Kr274 yrkande 53 (mp) samt med avslag på
övriga motioner rörande medievåld som sin mening ge
regeringen till känna.
dels att utskottets hemställan under 3 bort ha
följande lydelse:
3. beträffande åtgärder mot våldsskildringar
m.m.
att  riksdagen med avslag  på  motionerna  1998/99:K224,
1998/99:Ju917 yrkande 7, 1998/99:Ju918 yrkande
12, och 1998/99:Ub274 yrkande 7 samt med bifall
till motion 1998/99:Kr274 yrkande 53 som sin
mening ger regeringen till känna vad utskottet
anfört om granskning av videogram,

3. Avskaffande av vuxencensuren (mom. 4)

Helena Bargholtz (fp) anser

dels att den del av utskottets yttrande som på s. 19
börjar med "I motion Kr254" och slutar med "den
avstyrks." bort ha följande lydelse:
Enligt  utskottet  bör censuren av vuxenfilmer
avskaffas. I stället bör ytterligare en åldersgräns,
på 18 år, införas för offentlig visning av filmer.
Det enda skälet för att granska en film skall vara
att fastställa en åldersgräns för den granskade
filmens publik. Enligt utskottets förslag skulle då
en biofilm som inte granskats inte heller få visas
för barn och ungdom. Regeringen bör återkomma med
förslag till lagstiftning i enlighet härmed. Med
bifall till motion Kr254 yrkandena 11 och 12 samt
med  avslag  på övriga motioner bör detta ges
regeringen till känna.
dels att utskottets hemställan under 4 bort ha
följande lydelse:
4. beträffande avskaffande av vuxencensuren
att  riksdagen med med bifall till motion 1998/99:Kr254
yrkandena  11  och  12 som sin mening ger
regeringen till känna vad utskottet anfört,

4. Jurysystemet (mom. 5)

Per Unckel (m), Ingvar Svensson (kd), Inger René
(m), Björn von der Esch (kd), Nils Fredrik Aurelius
(m) och Per-Samuel Nisser (m) anser

dels att utskottets yttrande på s. 22 bort ha
följande lydelse:
Europadomstolens dom i fallet Holm har väckt frågor
om det  svenska jurysystemet i tryckfrihetsmål.
Förhållandet att svenska jurymedlemmar utses av en
politiskt sammansatt  valkorporation  har enligt
utskottet  underkänts  av  Europadomstolen.  Den
nuvarande ordningen innebär således att juryn i
vissa mål inte är opartisk. Dessutom finns enligt
utskottet brister i  möjligheten att överklaga.
Regeringen bör därför återkomma till riksdagen med
förslag till lagändring som innebär dels att kraven
på oavhängighet och opartiskhet uppfylls, dels att
möjligheten att överklaga beslut i jävsfråga även
till Högsta domstolen införs. Med bifall till motion
K248 (m) bör detta ges regeringen till känna.
dels att utskottets hemställan under 5 bort ha
följande lydelse:
5. beträffande jurysystemet
att riksdagen med bifall till motion 1998/99:K248 som sin
mening ger regeringen till känna vad utskottet
anfört,

5. Jurysystemet (mom. 5)

Helena Bargholtz (fp) anser

dels att utskottets yttrande på s. 22 bort ha
följande lydelse:
Europadomstolens dom i fallet Holm innebär inte ett
fördömande av det svenska jurysystemet som sådant.
För att svensk rätt  skall  överensstämma  med
Europakonventionen krävs emellertid enligt utskottet
att jävsreglerna i 4 kap. 13 § rättegångsbalken
ändras så att det klart framgår att jäv av politisk
natur faller in under lagen. Även klagoförbudet i 54
kap. 8 § rättegångsbalken bör enligt utskottet
ändras, dvs. man skall kunna överklaga hovrätts
beslut om jäv mot domare i tingsrätt. Utskottet
anser att antalet jurymän som skall utses i varje
län bör utökas samt att antalet jurymän som parterna
får  utesluta  bör  öka.  Detta  skulle minska
jävsproblemet. Med anledning av motion K248 bör
detta ges regeringen till känna.
dels att utskottets hemställan under 5 bort ha
följande lydelse:
5. beträffande jurysystemet
att riksdagen med anledning av motion  1998/99:K248 som sin
mening ger regeringen till känna vad utskottet
anfört,

6. Tobaksreklam (mom. 6)

Per Lager (mp) anser

dels att utskottets yttrande som på s. 24 börjar med
"Regeringskansliet"och slutar med "yrkande 3 (mp)."
bort ha följande lydelse:
Enligt utskottet bör all tobaksreklam förbjudas.
Detta gäller såväl direkt som indirekt reklam och
oavsett till vilka reklamen riktar sig. Enligt
utskottet finns det ingen anledning  att  göra
skillnad  på sådan reklam som riktar sig till
konsumenter  och  sådan  som  riktar  sig till
näringsidkare. Det finns inte heller anledning att
vänta med att införa totalförbud mot tobaksreklam.
Regeringen  bör  snarast  återkomma  med  sådan
lagstiftning. Detta bör riksdagen med anledning av
motion So377 yrkande 1 (kd)  samt med bifall till
motion So227 yrkande 3 (mp) ge regeringen till
känna.
dels att utskottets hemställan under 6 bort ha
följande lydelse:
6. beträffande tobaksreklam
att riksdagen med anledning av motion 1998/99:So377 yrkande 1
samt  med  bifall till motion 1998/99:So227
yrkande 3 som sin mening ger regeringen till
känna vad utskottet anfört,

7. Pornografi (mom. 7)

Kenneth Kvist (v) och Mats Einarsson (v) anser

dels att utskottets yttrande som på s. 26 börjar med
"Utskottet har" och slutar med "yrkande 15 (mp)."
bort ha följande lydelse:
Eftersom  pornografin  är både förnedrande och
uppmuntrar  till förnedring  av  kvinnor  måste
samhället agera. Det behövs enligt utskottet en
översyn av all lagstiftning som rör pronografi i
alla dess former. En sådan översyn tar emellertid
tid. Utskottet  föreslår därför begränsningar i
väntan på en översyn av lagstiftningen. Redan i dag
finns det livsmedelshandlare  som  placerar  de
pornografiska skrifterna i "svarta lådor". Utskottet
vill  att regeringen tar upp denna fråga till
diskussion      med     dagligvaruhandelns
branschorganisationer. Eftersom många ungdomar tar
stort intryck av pornografins kvinnoförnedring just
under den tid då de formar sin egen sexualitet är
det angeläget att redan nu införa en 18-årsgräns för
köp av pornografiska tidskrifter och videofilmer
samt för uthyrning av pornografiska videofilmer.
Regeringen bör återkomma med lagförslag med denna
innebörd. Vad utskottet anfört ovan bör riksdagen
med anledning av motion A807 yrkande 15 (mp) och med
bifall till motion K285 yrkandena 1-3 (v) som sin
mening ge regeringen till känna.
dels att utskottets hemställan under 7 bort ha
följande lydelse:
7. beträffande pornografi
att riksdagen med anledning av motion 1998/99:A807 yrkande 15
och  med  bifall  till  motion 1998/99:K285
yrkandena 1-3 som sin mening ger regeringen till
känna vad utskottet anfört.

8. Pornografi (mom. 7)

Per Lager (mp) anser

dels att den del av utskottets yttrande som på s. 26
börjar med "Utskottet har" och slutar med "yrkande
15 (mp)." bort ha följande lydelse:
Pornografin förmedlar en snedvriden och förnedrande
bild av både mäns och kvinnors sexualitet. Utskottet
vill därför att utbudet av pornografi i samhället
skall minska. Enligt utskottet bör exponering av
pornografi förbjudas på samma sätt som reklam för
tobak och alkohol. Riksdagen  bör  därför  hos
regeringen begära sådan lagändring att pornografisk
reklam förbjuds.  Med anledning av motion K285
yrkandena 1-3 (v) samt med bifall till motion A807
yrkande 15 (mp) bör riksdagen som sin mening ge
regeringen detta till känna.
dels att utskottets hemställan under 7 bort ha
följande lydelse:
7. beträffande pornografi
att riksdagen med anledning av motion
1998/99:K285 yrkandena 1-3 och med
bifall till motion 1998/99:A807
yrkande 15 som sin mening ger
regeringen till känna vad utskottet
anfört.

Särskilt yttrande

Yttrandefrihet, tryckfrihet m.m.

Ingvar Svensson (kd) och Björn von der Esch (kd)
anför:

Två grundlagar reglerar i dag informations- och
yttrandefriheten. Tryckfriheten handlar om rätten
att ge ut skrifter och är egentligen baserad på
själva  tekniken,  tryckning  i  tryckpress.
Yttrandefrihetsgrundlagen reglerar övriga medier som
radio, TV, filmer, videogram och ljudupptagningar.
Dessa två grundlagar flyter i dag samman. Man kan i
dag distribuera tidskriftsartiklar både via cd-rom
och Internet.
Det är bra att regeringen tillsatt en utredning med
uppgift  att  bl.a.  analysera  behovet av och
förutsättningarna  för  en  mer  teknikoberoende
grundlagsreglering  av  yttrandefriheten.  Enligt
regeringen skall emellertid utgångspunkten vara att
den nuvarande uppdelningen på två grundlagar bör
bestå  och  tryckfrihetsförordningen  även  i
fortsättningen vara den grundlag som ger skydd för
yttranden i form av det tryckta ordet. Vi anser att
det  hade  varit  värdefullt  om  utredningen
förutsättningslöst hade fått analysera behovet av
och förutsättningarna för en mer teknikoberoende
grundlagsreglering  av  yttrandefriheten,  med
möjligheten att föreslå en gemensam grundlag för
både yttranden i tryckt skrift som t.ex. i film
eller radio.