Trygghetssystemen för företagare – sjuk- och föräldraförsäkringen

Socialförsäkringsutskottets bet 2009/10:SfU15

Ärendet är avslutat

Beslutat: 20 maj 2010

Beslut

Ökad trygghet för egenföretagare i sjuk- och föräldraförsäkringen (SfU15)

Företagares sociala skyddsnät ska förbättras genom en utveckling av trygghetssystemen. Trygghetssystemen omfattar arbetslöshets-, sjuk- och föräldraförsäkringen. Förändringarna ska göra övergången mellan att vara anställd och starta eget företag enklare. Socialförsäkringsutskottet har behandlat de delar av beslutet som handlar om sjuk- och föräldraförsäkringen. Förändringarna berör främst egenföretagare. Förändringarna innebär i huvudsak: Under de två första åren ska en nybliven företagare ha rätt till en sjukpenninggrundande inkomst, SGI, som minst motsvarar vad en anställd person skulle få för ett liknande arbete. Egenföretagares sjuk- och föräldrapenning ska i fortsättningen inte begränsas till vad en anställd skulle ha fått i lön för ett liknande arbete. Ersättningen baseras på nettoinkomsten i företaget. Egenföretagare ska kunna ta ut tillfällig föräldrapenning på villkor som mer liknar dem som gäller för anställda. Karenstiden för sjukpenningen utökas från en till sju dagar för egenföretagare. Samtidigt sänks företagarnas egenavgift till sjukförsäkringen. Företagaren ska kunna välja en längre karenstid. Alla arbetsgivare ska kunna få ersättning från Försäkringskassan för höga sjuklönekostnader. Ett högkostnadsskydd för de anställdas sjuklönekostnader införs därför. Förslagen träder i kraft den 1 juli 2010.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen med en redaktionell ändring. Bifall till initiativ.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2010-04-27
Justering: 2010-05-06
Betänkande publicerat: 2010-05-07
Trycklov: 2010-05-07
bet 2009/10:SfU15

Ökad trygghet för egenföretagare i sjuk- och föräldraförsäkringen (SfU15)

Regeringen vill förbättra företagares sociala skyddsnät och föreslår därför en utveckling av trygghetssystemen. Trygghetssystemen omfattar arbetslöshets-, sjuk- och föräldraförsäkringen. Förändringarna ska göra övergången mellan att vara anställd och starta eget företag enklare.

Socialförsäkringsutskottet har behandlat de delar av förslaget som handlar om sjuk- och föräldraförsäkringen. Förändringarna berör främst egenföretagare.

Förändringarna innebär i huvudsak:

 • Under de två första åren ska en nybliven företagare ha rätt till en sjukpenninggrundande inkomst, SGI, som minst motsvarar vad en anställd person skulle få för ett liknande arbete.

 • Egenföretagares sjuk- och föräldrapenning ska i fortsättningen inte begränsas till vad en anställd skulle ha fått i lön för ett liknande arbete. Ersättningen baseras på nettoinkomsten i företaget.
 • Egenföretagare ska kunna ta ut tillfällig föräldrapenning på villkor som mer liknar dem som gäller för anställda.
 • Karenstiden för sjukpenningen utökas från en till sju dagar för egenföretagare. Samtidigt sänks företagarnas egenavgift till sjukförsäkringen. Företagaren ska kunna välja en längre karenstid.
 • Alla arbetsgivare ska kunna få ersättning från Försäkringskassan för höga sjuklönekostnader. Ett högkostnadsskydd för de anställdas sjuklönekostnader införs därför.
 • Förslagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2010.

  Socialförsäkringsutskottets föreslår att riksdagen säger ja till förslaget.

  Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

  3

  Debatt

  Debatt i kammaren: 2010-05-20
  4

  Beslut

  Beslut: 2010-05-20
  1 förslagspunkt, 1 acklamation

  Protokoll med beslut

  Riksdagsskrivelse

  Förslagspunkter och beslut i kammaren

  1. Trygghetssystemen för företagare - sjuk- och föräldraförsäkringen

  Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag: Riksdagen
  a) antar regeringens förslag till
  1. lag om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring,
  2. lag om ändring i lagen (1988:1465) om ersättning och ledighet för närståendevård,
  3. lag om ändring i lagen (1989:225) om ersättning till smittbärare,
  4. lag om ändring i lagen (1991:1047) om sjuklön,
  5. lag om ändring i lagen (1991:1047) om sjuklön,
  6. lag om ändring i socialavgiftslagen (2000:980),
  7. lag om ändring i socialförsäkringsbalken med den ändringen att ordet "avundas" i 13 kap. 36 § ska bytas ut mot "avrundas",
  8. lag om ändring i lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken,
  b) beslutar
  dels att 13 kap. 33 § socialförsäkringsbalken ska få ändrad lydelse i enlighet med vad utskottet föreslår i bilaga 3,
  dels om sådan ändring av ingressen till regeringens förslag till lag om ändring i socialförsäkringsbalken som föranleds av detta.
  Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:120 i denna del.