Trygghetssystemen för företagare – arbetslöshetsförsäkringen

Arbetsmarknadsutskottets bet 2009/10:AU13

Ärendet är avslutat

Beslutat: 20 maj 2010

Beslut

Ökad trygghet för egenföretagare i arbetslöshetsförsäkringen (AU13)

Företagares sociala skyddsnät ska förbättras genom en utveckling av trygghetssystemen. Trygghetssystemen omfattar arbetslöshets-, sjuk- och föräldraförsäkringen. Förändringarna ska göra övergången mellan att vara anställd och starta eget företag enklare. Arbetsmarknadsutskottet har behandlat de delar av förslaget som handlar om arbetslöshetsförsäkringen. Förändringarna innebär bland annat att nya företagare som lägger ner verksamheten inom två år ska kunna få sin ersättning baserad på inkomster av tidigare anställning. Förändringarna berör även de som bedriver näringsverksamhet vid sidan om en heltidsanställning eller heltidsföretagande. Deras sidoverksamhet ska kunna bedömas som bisyssla, oavsett vilken inkomst den genererat. Förslaget innebär även utökade möjligheter till tillfälligt uppehåll i näringsverksamhet. Förändringarna börja gälla den 5 juli 2010. För dem som arbetar i gränslandet mellan att vara arbetstagare och företagare måste det vara tydligt vilka regler som gäller. Regeringen kommer därför att återkomma till riksdagen med ett klargörande om uppdragstagares möjligheter till ersättning från arbetslöshetsförsäkringen.

Utskottets förslag till beslut: Delvis bifall till propositionen punkt 6. Delvis bifall till motionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2010-04-22
Justering: 2010-05-06
Betänkande publicerat: 2010-05-11
Trycklov: 2010-05-11
bet 2009/10:AU13

Ökad trygghet för egenföretagare i arbetslöshetsförsäkringen (AU13)

Regeringen vill förbättra företagares sociala skyddsnät och föreslår därför en utveckling av trygghetssystemen. Trygghetssystemen omfattar arbetslöshets-, sjuk- och föräldraförsäkringen. Förändringarna ska göra övergången mellan att vara anställd och starta eget företag enklare.

Arbetsmarknadsutskottet har behandlat de delar av förslaget som handlar om arbetslöshetsförsäkringen.

Förändringarna innebär bland annat att nya företagare som lägger ner verksamheten inom två år ska kunna få sin ersättning baserad på inkomster av tidigare anställning. Förändringarna berör även de som bedriver näringsverksamhet vid sidan om en heltidsanställning eller heltidsföretagande. Deras sidoverksamhet ska kunna bedömas som bisyssla, oavsett vilken inkomst den

genererat. Förslaget innebär även utökade möjligheter till tillfälligt uppehåll i näringsverksamhet.

Förslagen föreslås börja gälla den 5 juli 2010.

Arbetsmarknadsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till förslaget. Utskottet föreslår även att riksdagen gör ett tillkännagivande till regeringen. För dem som arbetar i gränslandet mellan att vara arbetstagare och företagare måste det vara tydligt vilka regler som gäller. Regeringen måste därför återkomma till riksdagen med ett klargörande om uppdragstagares möjligheter till ersättning från arbetslöshetsförsäkringen.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2010-05-20
4

Beslut

Beslut: 2010-05-20
2 förslagspunkter, 2 acklamationer

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Antagande av lagförslag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar det i propositionen, punkt 6, enligt bilaga 2 framlagda förslaget till lag om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring med den ändringen att 39 § ska ha den lydelse som framgår av utskottets förslag i bilaga 3.
Därmed bifaller riksdagen delvis proposition 2009/10:120 i denna del.

2. Uppdragstagare och arbetslöshetsförsäkringen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför om att regeringen bör låta analysera uppdragstagarnas ställning i arbetslöshetsförsäkringen och återkomma till riksdagen i frågan.
Därmed bifaller riksdagen delvis motion 2009/10:Sf13.