Tullfrågor och Tullverkets utökade möjligheter att besluta om postspärrar

Skatteutskottets betänkande 2020/21:SkU12

Ärendet är avslutat

Beslutat: 27 januari 2021

Beslut

Tullverket ska få utökade möjligheter att hålla kvar postförsändelser (SkU12)

Tullverket ska få utökade möjligheter att besluta att post ska hållas kvar av ett postföretag om det misstänks innehålla vapen, ammunition eller explosiva varor. I dag gäller den möjligheten bara vid misstanke om narkotika. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Lagändringarna innebär bland annat också att postföretagens skyldighet att anmäla en misstanke till Tullverket ska utvidgas på samma sätt. Dessutom ska möjligheten för Tullverket att lägga en så kallad postspärr även omfatta försändelser som hanteras av kurirföretag, exempelvis UPS eller FedEx.

Lagändringarna börjar gälla 1 mars 2021.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

23 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2021-01-14
Justering: 2021-01-21
Trycklov: 2021-01-22
Reservationer 11
Betänkande 2020/21:SkU12

Tullverket ska få utökade möjligheter att hålla kvar postförsändelser (SkU12)

Tullverket ska få utökade möjligheter att besluta att post ska hållas kvar av ett postföretag om det misstänks innehålla vapen, ammunition eller explosiva varor. I dag gäller den möjligheten bara vid misstanke om narkotika. Skatteutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Lagändringarna innebär bland annat också att postföretagens skyldighet att anmäla en misstanke till Tullverket ska utvidgas på samma sätt. Dessutom ska möjligheten för Tullverket att lägga en så kallad postspärr även omfatta försändelser som hanteras av kurirföretag, exempelvis UPS eller FedEx.

Lagändringarna ska börja gälla 1 mars 2021.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2021-01-26
Debatt i kammaren: 2021-01-27
4

Beslut

Beslut: 2021-01-27
6 förslagspunkter, 4 acklamationer, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 27 januari 2021

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Utökade möjligheter för Tullverket att besluta om postspärrar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i lagen (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen med den ändringen att ordet "påföljande" i 3 § första meningen ska bytas ut mot "på följande",
2. lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400),
3. lag om ändring i postlagen (2010:1045),
4. lag om ändring i tullagen (2016:253).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2020/21:49 punkterna 1-4.

2. Utredning om bredare befogenheter för Tullverket att besluta om postspärrar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2020/21:3783 av Hampus Hagman m.fl. (KD).

Reservation 1 (KD)

3. Tullverkets befogenheter och verksamhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:643 av Adam Marttinen m.fl. (SD) yrkandena 1, 5 och 8,

2020/21:710 av Tobias Andersson m.fl. (SD) yrkande 2,

2020/21:983 av Betty Malmberg (M) yrkande 3,

2020/21:1076 av John Widegren (M),

2020/21:1104 av Sten Bergheden (M),

2020/21:1315 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkandena 15 och 16,

2020/21:1787 av Niklas Karlsson m.fl. (S),

2020/21:2554 av Eric Westroth m.fl. (SD) yrkande 32,

2020/21:2634 av Hampus Hagman m.fl. (KD) yrkande 4,

2020/21:3217 av Niklas Wykman m.fl. (M) yrkandena 1, 4 och 5,

2020/21:3305 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkandena 7 och 9,

2020/21:3307 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 47 och

2020/21:3463 av Markus Wiechel m.fl. (SD) yrkandena 1-4 och 8.

Reservation 2 (M)
Reservation 3 (SD)
Reservation 4 (V)
Reservation 5 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (M)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 0 11 0 59
SD 0 0 10 52
C 5 0 0 26
V 0 0 4 23
KD 0 0 3 19
L 3 0 0 16
MP 3 0 0 13
- 0 0 1 1
Totalt 27 11 18 293


4. Utrustning och säkerhet för Tullverkets personal

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:643 av Adam Marttinen m.fl. (SD) yrkandena 2 och 6,

2020/21:1775 av Sten Bergheden (M),

2020/21:3189 av Richard Jomshof (SD) och

2020/21:3463 av Markus Wiechel m.fl. (SD) yrkandena 6 och 9.

Reservation 6 (SD)

5. Åtgärder mot utförsel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:400 av Jörgen Grubb (SD),

2020/21:643 av Adam Marttinen m.fl. (SD) yrkandena 4 och 7,

2020/21:710 av Tobias Andersson m.fl. (SD) yrkande 3,

2020/21:937 av Maria Stockhaus (M) yrkandena 1 och 2,

2020/21:983 av Betty Malmberg (M) yrkande 4,

2020/21:1046 av Mikael Oscarsson (KD) yrkande 1,

2020/21:1967 av Lars Jilmstad (M),

2020/21:2957 av Johan Hedin m.fl. (C) yrkande 14,

2020/21:3217 av Niklas Wykman m.fl. (M) yrkande 2,

2020/21:3305 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkande 8,

2020/21:3307 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 43,

2020/21:3463 av Markus Wiechel m.fl. (SD) yrkande 5 och

2020/21:3537 av Margareta Cederfelt (M).

Reservation 7 (M)
Reservation 8 (SD)
Reservation 9 (C)
Reservation 10 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 9 (C)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 0 0 11 59
SD 0 0 10 52
C 0 5 0 26
V 4 0 0 23
KD 0 0 3 19
L 3 0 0 16
MP 3 0 0 13
- 1 0 0 1
Totalt 27 5 24 293


6. Betalning av tull och importskatter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:2554 av Eric Westroth m.fl. (SD) yrkandena 31, 34 och 35 samt

2020/21:3572 av Alexandra Anstrell (M).

Reservation 11 (SD)