Tydligare genomförande av EG:s arbetstidsdirektiv

Arbetsmarknadsutskottets betänkande 2004/05:AU3

Ärendet är avslutat

Beslutat: 16 februari 2005

Beslut

EG:s arbetstidsdirektiv blir tydligare i svensk lag (AU3)

Riksdagen har godkänt regeringens förslag om ändringar i arbetstidslagen för att tydligare genomföra EG:s arbetstidsdirektiv. De nya reglerna innebär bland annat att den genomsnittliga veckoarbetstiden får vara högst 48 timmar och dygnsvilan måste vara minst elva sammanhängande timmar. Detta ska inte gälla vissa arbeten inom offentliga verksamheter som till exempel polisen och försvaret. Lagändringarna träder i kraft den 1 juli 2005. Om det vid den tidpunkten och därefter, fram till och med den 31 december 2006, finns kollektivavtal mellan arbetsgivaren och den fackliga organisationen börjar reglerna gälla först den 1 januari 2007. Lagens så kallade EG-spärrar blir tydligare, det vill säga att kollektivavtal inte ska innebära sämre regler för arbetstagarna än som följer av arbetstidsdirektivet.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

EG:s arbetstidsdirektiv blir tydligare i svensk lag (AU3)

Arbetsmarknadsutskottet föreslår att riksdagen godkänner regeringens förslag om ändringar i arbetstidslagen för att tydligare genomföra EG:s arbetstidsdirektiv. De nya reglerna kommer bland annat innebära att den genomsnittliga veckoarbetstiden får vara högst 48 timmar och dygnsvilan måste vara minst elva sammanhängande timmar. Detta ska inte gälla vissa arbeten inom offentliga verksamheter som till exempel polisen och försvaret. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2005. Om det vid den tidpunkten och därefter, fram till och med den 31 december 2006, finns kollektivavtal mellan arbetsgivaren och den fackliga organisationen ska reglerna börja gälla först den 1 januari 2007. Lagens så kallade EG-spärrar ska bli tydligare, det vill säga att kollektivavtal inte får innebära sämre regler för arbetstagarna än som följer av arbetstidsdirektivet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.