Störningar i telefonin

Just nu kan det vara svårt att nå riksdagens svarsservice via telefon men det går att skicka e-post till: riksdagsinformation@riksdagen.se eller ringa växeln: 08-786 40 00. Arbete pågår med att rätta till felet.

Undantag från sekretess för vissa beslut som rör stöd vid korttidsarbete

Konstitutionsutskottets betänkande 2020/21:KU32

Ärendet är klart för beslut

Planerat beslutsdatum: 15 juni 2021

Nästa händelse: Beslut 15 juni 2021

Utskottets förslag

Insyn i ärenden om stöd vid korttidsarbete (KU32)

Sekretess ska inte gälla beslut om stöd till företag vid korttidsarbete, beslut om återkrav av sådant stöd eller beslut om ersättning för kompetensinsatser, som företag som beviljas stöd kan få. Konstitutionsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag som ska ge allmänhet och medier bättre möjlighet till insyn i ärenden om korttidsarbete.

De nya reglerna föreslås börja gälla från och med den 1 augusti 2021. För beslut i ärenden där ansökan gjordes före den 22 oktober 2020 gäller de nya reglerna från och med den 21 oktober 2021.

Stödet vid korttidsarbete möjliggör för arbetsgivare att minska arbetstiden för personal men fortfarande ha dem anställda och få stöd för stora delar av kostnaden för detta. Stödformen har använts under covid-19-pandemin för att stödja sysselsättningen och dämpa arbetslösheten.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen.

Hela betänkandet

Ärendets gång

Alla beredningar i utskottet

2021-06-01, 2021-05-20

Insyn i ärenden om stöd vid korttidsarbete (KU32)

Sekretess ska inte gälla beslut om stöd till företag vid korttidsarbete, beslut om återkrav av sådant stöd eller beslut om ersättning för kompetensinsatser, som företag som beviljas stöd kan få. Konstitutionsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag som ska ge allmänhet och medier bättre möjlighet till insyn i ärenden om korttidsarbete.

De nya reglerna föreslås börja gälla från och med den 1 augusti 2021. För beslut i ärenden där ansökan gjordes före den 22 oktober 2020 gäller de nya reglerna från och med den 21 oktober 2021.

Stödet vid korttidsarbete möjliggör för arbetsgivare att minska arbetstiden för personal men fortfarande ha dem anställda och få stöd för stora delar av kostnaden för detta. Stödformen har använts under covid-19-pandemin för att stödja sysselsättningen och dämpa arbetslösheten.

Förslagspunkter

1. Undantag från sekretess för beslut om stöd vid korttidsarbete

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i offentlighets- och och sekretesslagen (2009:400),
2. lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2020/21:168 punkterna 1 och 2.