Underskott i förhållande till elnätsföretagens intäktsramar för tillsynsperioden 2012-2015

Näringsutskottets bet 2019/20:NU9

Ärendet är avslutat

Beslutat: 19 februari 2020

Beslut

Förändringar i vissa regler för elnätsföretagens intäktsramar (NU9)

Överföring av elektricitet är att betrakta som ett naturligt monopol. Därför behövs regler som gör att elkonsumenterna får skäliga nätavgifter, samtidigt som det ska vara möjligt för nätföretagen att finansiera nödvändiga investeringar. För att elnätsföretagen inte ska ta ut för höga avgifter bestäms ramar för deras intäkter. Intäktsramen tas fram genom att ett elnätsföretag föreslår ett tak för hur stora intäkter företaget högst får ha under en tillsynsperiod på fyra år. Det är sedan Energimarknadsinspektionen som beslutar om storleken på intäktsramen.

Regeringen föreslår en förändring av de regler som gäller för intäktsramarna. Förändringen innebär att ett elnätsföretag inte ska kunna tillgodoräkna sig flera tillsynsperioders underskott när de nya bestämmelserna i ellagen om underskott i förhållande till intäktsramen tillämpas för första gången efter att tillsynsperioden 2016-2019 är avslutad. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

De nya reglerna börjar gälla den 1 april 2020.

Riksdagen riktade också en uppmaning, ett tillkännagivande, till regeringen om att senast i september 2020 återkomma till riksdagen med ett förslag om hur nätföretagen ska kunna ta ut outnyttjade underskott.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll dels reservationen dels i övrigt utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2020-01-21
Justering: 2020-02-13
Trycklov: 2020-02-13
Reservationer 1
bet 2019/20:NU9

Förändringar i vissa regler för elnätsföretagens intäktsramar (NU9)

Överföring av elektricitet är att betrakta som ett naturligt monopol. Därför behövs regler som gör att elkonsumenterna får skäliga nätavgifter, samtidigt som det ska vara möjligt för nätföretagen att finansiera nödvändiga investeringar. För att elnätsföretagen inte ska ta ut för höga avgifter bestäms ramar för deras intäkter. Intäktsramen tas fram genom att ett elnätsföretag föreslår ett tak för hur stora intäkter företaget högst får ha under en tillsynsperiod på fyra år. Det är sedan Energimarknadsinspektionen som beslutar om storleken på intäktsramen.

Regeringen föreslår en förändring av de regler som gäller för intäktsramarna. Förändringen innebär att ett elnätsföretag inte ska kunna tillgodoräkna sig flera tillsynsperioders underskott när de nya bestämmelserna i ellagen om underskott i förhållande till intäktsramen tillämpas för första gången efter att tillsynsperioden 2016-2019 är avslutad. Näringsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Enligt förslaget ska de nya reglerna börja gälla den 1 april 2020.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2020-02-18
Debatt i kammaren: 2020-02-19
4

Beslut

Beslut: 2020-02-19
2 förslagspunkter, 1 acklamation, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 19 februari 2020

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Underskott i elnätsföretagens intäktsramar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i ellagen (1997:857).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2019/20:53.

2. Outnyttjade underskott

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:3477 av Lars Hjälmered m.fl. (M).

Reservation 1 (M, SD, KD, L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (M, SD, KD, L)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 88 0 0 12
M 0 61 0 9
SD 0 59 0 3
C 28 0 0 3
V 24 0 0 3
KD 0 18 0 4
L 0 17 0 2
MP 14 0 0 2
- 1 1 0 0
Totalt 155 156 0 38