Ungdoms- och folkrörelsefrågor m.m.

Kulturutskottets betänkande 1992/93:KrU12

Ärendet är avslutat

Beslutat: 17 mars 1993

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Hela betänkandet

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.