Uppehållstillstånd med tillfälligt skydd vidmassflykt

Socialförsäkringsutskottets betänkande 2002/03:SFU4

Ärendet är avslutat

Beslutat: 11 december 2002

Beslut

Uppehållstillstånd med tillfälligt skydd vid massflykt (SfU4)

Fördrivna personerna ska fr.o.m. den 15 januari 2003 vid massflykt kunna få uppehållstillstånd med tillfälligt skydd under maximalt tre år. En person som fått uppehållstillstånd med tillfälligt skydd ska kunna få prövat om han eller hon är flykting enligt Genèvekonventionen. När det tillfälliga skyddet upphört att gälla ska uppehållstillståndet kunna förlängas i högst två år för de personer som deltar i ett program för självmant återvändande. Riksdagens beslut bygger på ett EU-direktiv som ger EU:s ministerråd möjlighet att besluta att en massflyktssituation råder och att medlemsstaterna därmed kan ge tillfälligt skydd åt fördrivna personer.

Utskottets förslag till beslut: Delvis bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

Uppehållstillstånd med tillfälligt skydd vid massflykt (SfU4)

Socialförsäkringsutskottet föreslår att riksdagen godkänner regeringen förslag om uppehållstillstånd med tillfälligt skydd vid massflykt. Fördrivna personerna ska vid massflykt kunna få uppehållstillstånd med tillfälligt skydd under maximalt tre år. En person som fått uppehållstillstånd med tillfälligt skydd ska kunna få prövat om han eller hon är flykting enligt Genèvekonventionen. När det tillfälliga skyddet upphört att gälla ska uppehållstillståndet kunna förlängas i högst två år för de personer som deltar i ett program för självmant återvändande. Förslaget bygger på ett EU-direktiv som ger EU:s ministerråd möjlighet att besluta att en massflyktssituation råder och att medlemsstaterna därmed kan ge tillfälligt skydd åt fördrivna personer. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 15 januari 2003.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.