Uppehållstillstånd för tribunalvittnen

Socialförsäkringsutskottets betänkande 2004/05:SFU18

Ärendet är avslutat

Beslutat: 14 september 2005

Beslut

Tribunalvittnen ska kunna få uppehållstillstånd i Sverige (SfU18)

Sverige har ingått avtal med internationella domstolar och tribunaler att vittnen och vid behov deras nära anhöriga ska kunna föras över till Sverige om de behöver skydd. Riksdagen beslutade att om en internationell domstol eller tribunal har begärt att ett vittne och/eller vittnets nära anhöriga ska omplaceras till Sverige ska dessa personer, under vissa förutsättningar, få uppehålls- och arbetstillstånd i Sverige. Tillståndet ska gälla så länge det finns behov av omplacering. Efter några år ska permanent uppehållstillstånd beviljas. De nya reglerna börjar gälla den 31 mars 2006.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionerna. Avslag på motionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion, 2 propositioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2005-08-09
Justering: 2005-08-22
Betänkande publicerat: 2005-09-01
Trycklov: 2005-09-01
Reservationer 2
Betänkande 2004/05:SFU18

Tribunalvittnen ska kunna få uppehållstillstånd i Sverige (SfU18)

Sverige har ingått avtal med internationella domstolar och tribunaler att vittnen och vid behov deras nära anhöriga ska kunna föras över till Sverige om de behöver skydd. Riksdagen föreslås nu besluta att om en internationell domstol eller tribunal har begärt att ett vittne och/eller vittnets nära anhöriga ska omplaceras till Sverige ska dessa personer, under vissa förutsättningar, få uppehålls- och arbetstillstånd i Sverige. Tillståndet ska gälla så länge det finns behov av omplacering. Efter några år ska permanent uppehållstillstånd beviljas. De nya reglerna börjar gälla den 31 mars 2006.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2005-09-14
4

Beslut

Beslut: 2005-09-14
5 förslagspunkter, 3 acklamationer, 2 voteringar

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Personkretsen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Sf29 yrkande 1.

Reservation 1 (c, fp, kd, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (c, fp, kd, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1300014
m47008
c02002
fp04206
kd03003
v12205
mp01700
-0200
Totalt178133038

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Uppehållstillståndets längd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Sf29 yrkande 2.

Reservation 2 (c, fp, kd, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (c, fp, kd, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1290015
m46108
c02002
fp04206
kd03003
v02305
mp01700
-0200
Totalt175135039

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

3. Ändringar i utlänningslagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ändrar sitt beslut med anledning av socialförsäkringsutskottets betänkande 2004/05:SfU17 såvitt gäller antagande av förslag till utlänningslag och beslutar att lagen dessutom skall ändras i enlighet med vad som föreslås i förslag till lag om ändring i utlänningslagen (2005:000) i proposition 2004/05:172, dock att i 22 kap. 2 § tredje stycket skall ordet "maka," utgå och i 22 kap. 5 § skall hänvisningen till 8 kap. 10 § andra stycket ändras till 8 kap. 11 § andra stycket.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2004/05:172 i denna del.

4. Ändringar i lagen om psykiatrisk tvångsvård

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar förslaget till lag om ändring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård med den ändringen i 29 § andra stycket att hänvisningen till 22 kap. 2 § ändras till 23 kap. 2 §.
Därmed bifaller riksdagen propositionerna 2004/05:170 i denna del och 2004/05:172 i denna del.

5. Ändringar i lagen om rättspsykiatrisk vård

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar förslaget till lag om ändring i lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård med den ändringen i 17 § andra stycket att hänvisningen till 22 kap. 2 § ändras till 23 kap. 2 §.
Därmed bifaller riksdagen propositionerna 2004/05:170 i denna del och 2004/05:172 i denna del.