Uppföljning av den nationella handlingsplanen förhandikappolitiken

Socialutskottets betänkande 2003/04:SOU2

Ärendet är avslutat

Beslutat: 26 november 2003

Beslut

Uppföljning av nationella handlingsplanen för handikappolitiken (SoU2)

Riksdagen beslutade våren 2000 om en nationell handlingsplan för handikappolitiken. Regeringen har nu lämnat sin första rapport till riksdagen om arbetet med att genomföra handlingsplanen. Regeringen berättar om vilka åtgärder som hittills gjorts för att förbättra villkoren för personer med funktionshinder. Regeringen berättar också om vilka insatser som kommer att ha stor betydelse de närmaste åren och viktiga delar av det internationella arbetet. Den nationella handlingsplanen sträcker sig fram till 2010. Den omfattar alla samhällsområden och markerar därigenom att handikappolitiken är allas vårt ansvar. Personer med funktionshinder ska inte diskrimineras i några sammanhang utan ha samma rätt som alla andra att delta i samhällslivet och få del av samma utbud av varor, tjänster, service och kultur. Riksdagen avslutade ärendet utan att göra något mer.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motioner. Skrivelsen till handlingarna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottet.

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Uppföljning av nationella handlingsplanen för handikappolitiken (SoU2)

Riksdagen beslutade våren 2000 om en nationell handlingsplan för handikappolitiken. Regeringen har nu lämnat sin första rapport till riksdagen om arbetet med att genomföra handlingsplanen. Regeringen berättar om vilka åtgärder som hittills gjorts för att förbättra villkoren för personer med funktionshinder. Regeringen berättar också om vilka insatser som kommer att ha stor betydelse de närmaste åren och viktiga delar av det internationella arbetet. Den nationella handlingsplanen sträcker sig fram till 2010. Den omfattar alla samhällsområden och markerar därigenom att handikappolitiken är allas vårt ansvar. Personer med funktionshinder ska inte diskrimineras i några sammanhang utan ha samma rätt som alla andra att delta i samhällslivet och få del av samma utbud av varor, tjänster, service och kultur. Socialutskottet har med anledning av regeringens rapport och det Europeiska handikappåret hållit en offentlig utfrågning om vardagslivet för barn och unga med funktionshinder. Socialutskottet föreslår att riksdagen avslutar ärendet utan att göra något mer.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.