Uppföljning av riksrevisionsreformen

Konstitutionsutskottets bet 2009/10:KU17

Ärendet är avslutat

Beslutat: 27 maj 2010

Beslut

Riksrevisionens organisation och arbete ändras (KU17)

Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen som granskar den statliga verksamheten i syfte att medverka till en god resursanvändning och en effektiv förvaltning. I dag lämnar Riksrevisionen dessa granskningar till regeringen. I framtiden ska de i stället lämnas direkt till riksdagen som i sin tur lämnar dem vidare till regeringen som ska yttra sig. Styrelsen vid Riksrevisionen avskaffas i sin nuvarande form och ersätts med Riksrevisionens parlamentariska råd. Rådets uppgift blir att ge riksdagen insyn i Riksrevisionens verksamhet. Rådet ska också fungera som ett organ för samråd mellan riksdagen och revisorerna. Riksrevisionen leds av tre riksrevisorer. Den av revisorerna som ansvarar för den administrativa ledningen får ett utökat ansvar. Han eller hon blir ensam beslutsfattare i administrativa och organisatoriska frågor. Ändringarna i riksdagsordningen har i enlighet med konstitutionsutskottets förslag antagits som vilande. Lagar om ändring i vissa andra lagar skjuts upp till nästa riksmöte. Ändringarna föreslås börja gälla den 1 januari 2011.

Utskottets förslag till beslut: Delvis bifall vilande till framställningen punkt 2 vad gäller huvudbestämmelserna. Uppskov på övriga lagförslag och motionerna 2009/10:K5, K7 delvis och K8. Bifall till utskottets initiativ av tillkännagivande till riksdagsstyrelsen om att låta utreda vissa frågor om Riksrevisionens granskningsrapporter. Avslag på motionerna 2009/10:K6 och K7 i denna del.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

1 framställning / redogörelse, 2 motioner
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2010-05-06
Justering: 2010-05-18
Betänkande publicerat: 2010-05-19
Trycklov: 2010-05-19
bet 2009/10:KU17

Alla beredningar i utskottet

2010-05-06, 2010-04-29, 2010-04-22

Riksrevisionens organisation och arbete ändras (KU17)

Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen som granskar den statliga verksamheten i syfte att medverka till en god resursanvändning och en effektiv förvaltning.

I dag lämnar Riksrevisionen dessa granskningar till regeringen. I framtiden ska de i stället lämnas direkt till riksdagen som i sin tur lämnar de vidare till regeringen som ska yttra sig.

Styrelsen vid Riksrevisionen avskaffas i sin nuvarande form och ersätts med Riksrevisionens parlamentariska råd. Rådets uppgift blir att ge riksdagen insyn i Riksrevisionens verksamhet. Rådet ska också fungera som ett organ för samråd mellan riksdagen och revisorerna.

Riksrevisionen leds av tre riksrevisorer. Den av revisorerna som ansvarar för den administrativa ledningen får ett utökat ansvar. Han eller hon blir ensam beslutsfattare i administrativa och organisatoriska frågor.

Ändringarna börjar gälla den 1 januari 2011. Konstitutionsutskottet föreslår att riksdagen i huvudsak säger ja till riksdagsstyrelsens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2010-05-27
4

Beslut

Beslut: 2010-05-27
4 förslagspunkter, 3 acklamationer, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 27 maj 2010

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Hanteringen av Riksrevisionens effektivitetsgranskningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2009/10:K6 och 2009/10:K7 i denna del.

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation ()

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s970033
m811014
c181010
fp151111
kd15009
v16015
mp14005
-0100
Totalt2564287

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Riksdagsordningens huvudbestämmelser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar som vilande utskottets i bilaga 3 intagna förslag till lag om ändring i riksdagsordningen såvitt avser huvudbestämmelserna och rubrikerna närmast före två av huvudbestämmelserna.
Därmed bifaller riksdagen delvis framställning 2009/10:RS4 punkt 2 i denna del.

3. Lagförslagen i övrigt m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen beslutar att till 2010/11 års riksmöte skjuta upp
dels behandlingen av riksdagsstyrelsens förslag till
a) lag om ändring i riksdagsordningen, såvitt avser tilläggsbestämmelserna,
b) lag om ändring i lagen (1989:185) om arvoden m.m. för uppdrag inom riksdagen, dess myndigheter och organ,
c) lag om ändring i lagen (1996:1059) om statsbudgeten,
d) lag om ändring i lagen (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m.,
e) lag om ändring i lagen (2002:1023) med instruktion för Riksrevisionen och
f) lag om ändring i lagen (2000:419) med instruktion för riksdagsförvaltningen,
dels behandlingen av motionerna 2009/10:K5, 2009/10:K7 (delvis) och 2009/10:K8.

4. Utredning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen tillkännager för riksdagsstyrelsen som sin mening vad utskottet anför om att riksdagsstyrelsen bör låta utreda vissa frågor om Riksrevisionens granskningsrapporter.