Uppföljning av riksrevisionsreformen

Konstitutionsutskottets betänkande 2010/11:KU2

Ärendet är avslutat

Beslutat: 24 november 2010

Beslut

Riksrevisionens organisation och arbete ändras (KU2)

Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen som granskar den statliga verksamheten i syfte att medverka till en god resursanvändning och en effektiv förvaltning. I dag lämnar Riksrevisionen dessa granskningar till regeringen. I framtiden ska de i stället lämnas direkt till riksdagen som i sin tur lämnar dem vidare till regeringen som ska yttra sig. Styrelsen vid Riksrevisionen avskaffas i sin nuvarande form och ersätts med Riksrevisionens parlamentariska råd. Rådets uppgift blir att ge riksdagen insyn i Riksrevisionens verksamhet. Rådet ska också fungera som ett organ för samråd mellan riksdagen och revisorerna. Riksrevisionen leds av tre riksrevisorer. Den av revisorerna som ansvarar för den administrativa ledningen får ett utökat ansvar. Han eller hon blir ensam beslutsfattare i administrativa och organisatoriska frågor. Ändringarna i riksdagsordningen börja gälla den 1 januari 2011. Riksdagen fattade ett första beslut våren 2010. Riksdagen sa nu slutligt ja till riksdagsstyrelsens förslag.

Utskottets förslag till beslut: Antar slutligt förslag till lag om ändring i riksdagsordningen såvitt avser huvudbestämmelserna. Bifall till utskottets initiativ om rättelser av ändring i riksdagsordningen. Delvis bifall till framställningen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 framställning / redogörelse, 4 motioner
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2010-11-09
Justering: 2010-11-18
Betänkande publicerat: 2010-11-18
Trycklov: 2010-11-18
Betänkande 2010/11:KU2

Alla beredningar i utskottet

2010-11-09, 2010-11-02

Riksrevisionens organisation och arbete ändras (KU2)

Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen som granskar den statliga verksamheten i syfte att medverka till en god resursanvändning och en effektiv förvaltning. I dag lämnar Riksrevisionen dessa granskningar till regeringen. I framtiden ska de i stället lämnas direkt till riksdagen som i sin tur lämnar dem vidare till regeringen som ska yttra sig.

Styrelsen vid Riksrevisionen avskaffas i sin nuvarande form och ersätts med Riksrevisionens parlamentariska råd. Rådets uppgift blir att ge riksdagen insyn i Riksrevisionens verksamhet. Rådet ska också fungera som ett organ för samråd mellan riksdagen och revisorerna.

Riksrevisionen leds av tre riksrevisorer. Den av revisorerna som ansvarar för den administrativa ledningen får ett utökat ansvar. Han eller hon blir ensam beslutsfattare i administrativa och organisatoriska frågor.

Ändringarna i riksdagsordningen börja gälla den 1 januari 2011.

Riksdagen fattade ett första beslut våren 2010. Konstitutionsutskottet föreslår nu att riksdagen slutligt säger ja till riksdagsstyrelsens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2010-11-24
4

Beslut

Beslut: 2010-11-24
4 förslagspunkter, 1 acklamation, 3 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 24 november 2010

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Riksdagsordningens huvudbestämmelser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar slutligt förslaget i bilaga 2 till lag om ändring i riksdagsordningen såvitt avser huvudbestämmelserna.

2. Följdlagstiftning m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar förslaget i bilaga 2 till
a) lag om ändring i riksdagsordningen, såvitt avser tilläggsbestämmelserna, med den ändringen att i tilläggsbestämmelsen 7.13.1 läggs orden "riksdagens ombudsmän och" till efter "Nämnden för lön till" och före "riksrevisorerna",
b) lag om ändring i lagen (1989:185) om arvoden m.m. för uppdrag inom riksdagen, dess myndigheter och organ,
c) lag om ändring i lagen (1996:1059) om statsbudgeten,
d) lag om ändring i lagen (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m. med den ändringen att ingressen ska lyda" Härigenom föreskrivs att 4, 9, 11 och 12 §§ i lagen (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m. ska ha följande lydelse." och
e) lag om ändring i lagen (2002:1023) med instruktion för Riksrevisionen utom såvitt avser 5 §.
Därmed bifaller riksdagen delvis framställning 2009/10:RS4 punkterna 2 i denna del och 3-7 samt avslår motionerna 2009/10:K5, 2009/10:K7 i denna del, 2009/10:K8 och 2010/11:K265 i denna del.

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation ()

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S105007
M102005
MP25000
FP20103
C22001
SD18002
V18001
KD17002
Totalt3271021

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


3. Fråga om inrättande av ett revisionsutskott

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2010/11:K265.

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation ()

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S105007
M103004
MP25000
FP21102
C22001
SD18002
V17101
KD18001
Totalt3292018

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


4. Rättelser av ändring i riksdagsordningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ändrar, i den ordning som anges i 8 kap. 16 § andra meningen regeringsformen, sitt beslut under punkt 1 i detta betänkande såvitt avser 4 kap. 18 a § och 9 kap. 8 § riksdagsordningen och beslutar att paragraferna ska ha den lydelse som utskottet föreslår i bilaga 3.

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation ()

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S105007
M103004
MP24001
FP22002
C22001
SD18101
V18001
KD18001
Totalt3301018

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag