Socialutskottets betänkande

2021/22:SoU27

 

Upphävande av covid-19-lagen och lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen

Sammanfattning

Utskottet ställer sig bakom regeringens förslag att covid-19-lagen och lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen ska upphöra att gälla vid utgången av mars 2022. Utskottet ställer sig vidare bakom regeringens förslag att sjukdomen covid-19 inte längre ska anges som en allmänfarlig eller samhällsfarlig sjukdom enligt smittskyddslagen samt den föreslagna ändringen i ordningslagen. Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 april 2022.

Utskottet anser att riksdagen bör avslå två motioner.

I betänkandet finns två reservationer (V, KD).

Avslutningsvis föreslår utskottet att ärendet avgörs trots att det har varit tillgängligt kortare tid än två vardagar före den dag då det behandlas.

Behandlade förslag

Proposition 2021/22:137 Upphävande av covid-19-lagen och lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder.

Tre yrkanden i följdmotioner.

Innehållsförteckning

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

Redogörelse för ärendet

Ärendet och dess beredning

Utskottets överväganden

Inledning

Regeringens lagförslag

Information om vaccinering

Konsekvenser av pandemilagarna

Reservationer

1.Information om vaccinering, punkt 2 (V)

2.Konsekvenser av pandemilagarna, punkt 3 (KD)

Bilaga 1
Förteckning över behandlade förslag

Propositionen

Följdmotionerna

Bilaga 2
Regeringens lagförslag

 

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

 

 

Regeringens lagförslag

1.

Regeringens lagförslag

Riksdagen antar regeringens förslag till

1. lag om upphävande av lagen (2021:4) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19,

2. lag om upphävande av lagen (2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen,

3. lag om ändring i lagen (2022:31) om ändring i lagen (2021:862) om ändring i lagen (2021:6) om ändring i ordningslagen (1993:1617),

4. lag om ändring i smittskyddslagen (2004:168).

Därmed bifaller riksdagen proposition 2021/22:137 punkterna 1–4.

 

Information om vaccinering

2.

Information om vaccinering

Riksdagen avslår motion

2021/22:4435 av Karin Rågsjö m.fl. (V).

 

Reservation 1 (V)

Konsekvenser av pandemilagarna

3.

Konsekvenser av pandemilagarna

Riksdagen avslår motion

2021/22:4436 av Acko Ankarberg Johansson m.fl. (KD) yrkandena 1 och 2.

 

Reservation 2 (KD)

Utskottet föreslår att ärendet avgörs trots att det har varit tillgängligt kortare tid än två vardagar före den dag då det behandlas.

Stockholm den 21 mars 2022

På socialutskottets vägnar

Acko Ankarberg Johansson

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Acko Ankarberg Johansson (KD), Kristina Nilsson (S), Mikael Dahlqvist (S), Karin Rågsjö (V), Carina Ståhl Herrstedt (SD), Clara Aranda (SD), Ulrika Jörgensen (M), Per Ramhorn (SD), Barbro Westerholm (L), Aphram Melki (C), Ida Drougge (M), Sofia Amloh (S), Mattias Vepsä (S), Sultan Kayhan (S), Martin Marmgren (MP), Christian Carlsson (KD) och Mats Sander (M).

 

 

 

 

Redogörelse för ärendet

Ärendet och dess beredning

I betänkandet behandlar utskottet regeringens proposition 2021/22:137 Upphävande av covid-19-lagen och lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen och tre yrkanden i två följdmotioner. Regeringens förslag till riksdagsbeslut och förslagen i motionerna finns i bilaga 1. Regeringens lagförslag finns i bilaga 2.

I propositionen finns en redogörelse för ärendets beredning fram till regeringens beslut om propositionen.

 

Utskottets överväganden

Inledning

Betänkandet är disponerat så att utskottet inleder med att behandla regeringens lagförslag och därefter behandlas motioner som innehåller förslag på tillkännagivanden till regeringen.

Regeringens lagförslag

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om upphävande av covid-19-lagen och lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på ser­veringsställen samt regeringens förslag till lag om ändring i ordningslagen och smittskyddslagen.

 

 

Propositionen

Bakgrund

I lagen (2021:4) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 (covid-19-lagen) finns allmänna bestämmelser om en skyldighet att förebygga smittspridning av covid-19. Lagen ger vidare möjlighet att, genom föreskrifter eller genom beslut i enskilda fall, införa särskilda begränsningar för vissa verksamheter och platser för att motverka trängsel eller på annat sätt förhindra spridning av covid-19. Enligt lagen (2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen ansvarar den som driver ett serveringsställe för att vidta lämpliga åtgärder för att förhindra smittspridning i serveringsställets lokaler och inom tillhörande områden utomhus som besökare har tillträde till. Lagarna är tidsbegränsade och gäller till utgången av maj 2022.

I förordningen (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 (begränsningsförordningen) finns komp­letterande bestämmelser till covid-19-lagen.

I propositionen redogör regeringen för olika smittskyddsåtgärder som meddelats med stöd av covid-19-lagen och med stöd av lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen (s. 15–16).

Folkhälsomyndigheten har med stöd av bemyndigandena i begränsnings­förordningen och förordningen (2020:527) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen meddelat föreskrifter om smittskyddsåtgärder i verksamheter som omfattas av förordningarna och tillhörande lagar. Föreskrifterna upphörde att gälla den 9 februari 2022. Regeringen redogör för olika sådana åtgärder i propositionen (s. 16–17).

Covid-19-lagen och lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen ska upphöra att gälla vid utgången av mars 2022

Regeringen bedömer att läget nu är tillräckligt stabilt för att fortsätta avvecklingen av smittskyddsåtgärderna. Enligt regeringen är det i dagsläget restriktionerna som är det största störningsmomentet när det gäller samhällsviktig verksamhet. Det framgår vidare av propositionen att även Folkhälsomyndigheten bedömer att läget har stabiliserats och därför har hemställt om att regeringen ska bereda frågan om att covid-19 inte längre ska vara klassificerad som en allmänfarlig eller samhällsfarlig sjukdom. Myndigheten anser dock att covid-19 ska föras upp på bilagan i smittskyddsförordningen (2004:255) över anmälningspliktiga sjukdomar.

Till följd av att det epidemiologiska läget har stabiliserats föreslår regeringen att covid-19-lagen och lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen ska upphöra att gälla vid utgången av mars 2022.

I ordningslagen finns tillfälliga bestämmelser som anknyter till regleringen i covid-19-lagen (2 kap. 7 § andra stycket och 15 a §). Dessa bestämmelser bör enligt regeringen gälla under samma tid som covid-19-lagen, dvs. till utgången av mars 2022. Ikraftträdandebestämmelsen till lagen (2021:6) om ändring i ordningslagen (1993:1617) föreslås därför ändras.

Förordningen (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 (begränsningsförordningen) och förordningen (2020:527) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serverings­ställen är meddelade med stöd av bemyndiganden i bl.a. covid-19-lagen och lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen och kompletterar nämnda lagar. Eftersom covid-19-lagen och lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen upphävs vid utgången av mars 2022 bör även dessa förordningar enligt regeringen upphöra att gälla vid samma datum.

Regeringen konstaterar att det efter att lagarna har upphört att gälla finns verktyg för att i viss omfattning införa åtgärder om en samhällskritisk situation uppstår. Begränsningar kan efter upphävandet enligt regeringen främst meddelas med stöd av ordningslagen och smittskyddslagen (2004:168).

Riksdagens tillkännagivanden om de tillfälliga lagarna

Regeringen anför att förslagen i propositionen innebär att covid-19-lagen och lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen ska upphöra att gälla vid utgången av mars 2022. Enligt regeringen tillgodoses därmed också riksdagens tillkännagivande om att regeringen ska återkomma till riksdagen med ett lagförslag som innebär att lagarna i stället ska fortsätta att gälla endast till utgången av mars 2022 (bet. 2021/22:SoU9 punkt 3, rskr. 2021/22:128). Tillkännagivandet är därmed slutbehandlat.

Regeringen konstaterar att när lagarna upphör att gälla finns det inte längre bemyndiganden för regeringen att meddela föreskrifter med stöd av lagarna. Riksdagens tillkännagivande om att regeringen löpande ska informera utskottet då arbete pågår inom Regeringskansliet med att ta fram nya föreskrifter med stöd av bemyndigandena i covid-19-lagen och lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen (bet. 2020/21:SoU23 punkt 4, rskr. 2020/21:159) blir därmed enligt regeringen inte längre relevant. Tillkännagivandet är därmed slutbehandlat.

Regeringen anför vidare att den tidigare har redovisat ett flertal stödsystem som har inrättats under pandemin och som ger kompensation till företag som drabbats av effekterna av pandemin, vilket inkluderar effekter av de föreskrifter som meddelats med stöd av covid-19-lagen eller lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen (prop. 2021/22:1 utg.omr. 9 avsnitt 4.3 s. 17). När covid-19-lagen och lagen om tillfälliga smitt­skyddsåtgärder på serveringsställen upphör att gälla kan regeringen inte längre meddela föreskrifter med stöd av dessa lagar och det blir därmed inte heller aktuellt att i samband med utfärdande av sådana föreskrifter ta fram regler för ekonomisk kompensation eller ekonomisk ersättning. Tillkännagivandena om ekonomisk kompensation och ekonomisk ersättning (bet. 2020/21:SoU23 punkt 3 och rskr. 2020/21:159, bet. 2021/22:SoU1 punkt 2 och rskr. 2021/22:123 samt bet. 2021/22:SoU3 punkt 6 och rskr. 2021/22:1) är därmed också slutbehandlade.

Covid-19-lagen ska inte längre anses som en allmänfarlig eller samhällsfarlig sjukdom

Regeringen konstaterar att det fortfarande är många som insjuknar i covid-19 och bedömer att mörkertalet är stort. Antalet personer som stannar hemma på grund av att någon annan i hushållet är smittad av covid-19 ökar enligt regeringen i takt med ökningen av antalet personer som är smittade. Regeringen bedömer att detta riskerar att påverka samhället mer negativt än den direkta sjukligheten till följd av covid-19. Regeringen konstaterar även att en stor del av befolkningen nu har uppnått immunitet mot covid-19 genom vaccination och genomgången infektion. Smittan är vidare så allmänt spridd att begränsande åtgärder får en mindre betydelse.

För att förhindra spridning av allmänfarliga och samhällsfarliga sjukdomar finns det möjligheter att vidta tvångsåtgärder. Av smittskyddslagen framgår att åtgärder för att begränsa smittsamma sjukdomar inte får vara mer långtgående än vad som är försvarligt. Häri ligger enligt regeringen att en avvägning bör göras kontinuerligt om förutsättningarna fortfarande föreligger för att en sjukdom kan anses som allmänfarlig eller samhällsfarlig. Enligt regeringen är det inte längre motiverat eller ändamålsenligt att låta sjukdomen covid-19 omfattas av de bestämmelser som gäller för de sjukdomar som betecknas som allmänfarliga och samhällsfarliga. Regeringen anser därför att covid-19 så snart som möjligt bör tas bort från förteckningarna i smittskyddslagen över allmän- och samhällsfarliga sjukdomar. Ändringarna i smittskyddslagen föreslås träda i kraft den 1 april 2022.

Utskottets ställningstagande

Utskottet delar regeringens bedömning av det epidemiologiska läget och att covid-19-lagen och lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serverings­ställen därför kan upphöra att gälla vid utgången av mars 2022. Vidare delar utskottet regeringens bedömning att det inte längre är motiverat eller ändamålsenligt att låta covid-19 omfattas av de bestämmelser som gäller för de sjukdomar som betecknas som allmänfarliga och samhällsfarliga och att covid-19 bör tas bort från förteckningarna i smittskyddslagen över allmän- och samhällsfarliga sjukdomar. Utskottet ställer sig alltså bakom regeringens lagförslag.

Utskottet har slutligen inte något att invända mot regeringens redovisning av de tre tillkännagivandena.

Information om vaccinering

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen avslår en motion om information om vaccinering.

Jämför reservation 1 (V).

Motionen

I kommittémotion 2021/22:4435 av Karin Rågsjö m.fl. (V) föreslås ett tillkännagivande om att regeringen bör uppdra åt lämplig myndighet att genomföra en omfattande kommunikationsinsats för att informera om vikten av att vaccinera sig.

Kompletterande information

Vaccinationsveckan

Följande information finns att läsa på regeringens webbplats:

Vecka 11, mellan den 14 och 20 mars 2022, arrangeras en nationell vaccinationsvecka med syfte att få fler att vaccinera sig mot covid-19.

Vaccin är det viktigaste verktyget för att bekämpa covid-19-pandemin och vi behöver en så hög och jämn vaccinationstäckning som möjligt. Fram till den 1 mars har nästan 20,5 miljoner vaccindoser delats ut. Ca 85 procent av alla över 12 år har fått två doser och 60 procent av alla över 18 år har fått tre doser. Men fortfarande är ca en miljon personer över 12 år ovaccinerade.

Under vaccinationsveckan har Folkhälsomyndigheten regeringens uppdrag att tillsammans med andra myndigheter, länsstyrelser, regioner, kommuner och ideella organisationer nå så många som möjligt av de som ännu inte är vaccinerade.

När Sverige nu gått in i en ny fas i pandemin och allmänna åtgärder för att minska smittspridningen har upphört, är det särskilt viktigt att nå ut med information om nyttan med vaccination till så många som möjligt. Vaccinet är och kommer även framöver att vara den enskilt viktigaste åtgärden mot covid-19.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats. Där finns även material att ladda ner och kontaktuppgifter för de aktörer som vill engagera sig under veckan.

På Folkhälsomyndighetens webbplats finns material i form av banners, affischer och filmer på olika språk som man fritt kan ladda ner. Det fungerar att antingen skriva ut eller sprida digitalt i vars och ens kanaler. Affischer finns även med tomma fält där egen information kan läggas till. Dessutom finns budskap och faktamaterial om vaccinerna och vaccinationen i form av frågor-och-svar och faktablad.

Utskottets ställningstagande

Att låta sig vaccineras mot covid-19 minskar risken för att drabbas av allvarlig sjukdom och död. Utskottet delar motionärernas uppfattning att det är angeläget att informera om vikten av att låta vaccinera sig. Utskottet noterar i det sammanhanget den nyligen genomförda satsningen under den s.k. vaccinationsveckan. Något tillkännagivande behövs därför inte. Motion 2021/22:4435 (V) bör avslås.

Konsekvenser av pandemilagarna

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen avslår en motion om konsekvenser av pandemilagarna.

Jämför reservation 2 (KD).

Propositionen

Som ovan nämnts redogör regeringen i propositionen för olika smittskyddsåtgärder som meddelats med stöd av covid-19-lagen och med stöd av lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen (s. 15–16) och för föreskrifter om smittskyddsåtgärder som Folkhälsomyndigheten meddelat med stöd av bemyndigandena i begränsningsförordningen och förordningen (2020:527) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen (s. 16–17).

Ovan under rubriken Riksdagens tillkännagivanden om de tillfälliga lagarna nämns även att regeringen tidigare har redovisat ett flertal stödsystem som har inrättats under pandemin och som ger kompensation till företag som drabbats av effekterna av pandemin, vilket inkluderar effekter av de föreskrifter som meddelats med stöd av covid-19-lagen eller lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen (prop. 2021/22:1 utg.omr.  9 avsnitt 4.3 s. 17).

Kompletterande information

I april 2021 lämnade Folkhälsomyndigheten rapporten Hur har folkhälsan påverkats av covid-19-pandemin? Rapporten innehåller fyra delar:

       systematiska sammanställningar av internationell forskningslitteratur om pandemins påverkan på folkhälsan

       analyser av svenska data om utvecklingen av livsvillkor, levnadsförhållanden och levnadsvanor under pandemin inom folkhälsopolitikens målområden

       analyser av svenska data om pandemins konsekvenser för folkhälsoarbetet på lokal och regional nivå

       analyser av svenska data om hälsa, skador och sjukdom under pandemin jämfört med tidigare år.

Enligt Folkhälsomyndigheten presenterar rapporten en samlad bild av covid-19-pandemins och smittskyddsåtgärdernas konsekvenser på folkhälsan under 2020. Enligt myndigheten behövs många års undersökningar och forskning för att förstå konsekvenserna av pandemin. Det är därför enligt myndigheten viktigt att fortsätta följa kunskapsläget och att identifiera nya frågeställningar för fördjupad analys.

Enligt uppgift från Folkhälsomyndigheten kommer rapporten Folkhälsans utveckling–årsrapport 2022 att publiceras inom kort och myndigheten kommer även att publicera fördjupade analyser senare under året om pandemins konsekvenser för olika grupper, som exempelvis unga. Vidare planerar myndigheten en digital konferens den 17 juni 2022 om pandemins konsekvenser för unga.

Motionen

I kommittémotion 2021/22:4436 av Acko Ankarberg Johansson m.fl. (KD) yrkande 1 föreslås ett tillkännagivande om att genomföra en genomlysning av pandemilagarnas konsekvenser för befolkningen utifrån ett folkhälso­perspektiv och därefter arbeta fram ett brett folkhälsoprogram. I yrkande 2 föreslås ett tillkännagivande om att efter en genomlysning av pandemilagarnas ekonomiska konsekvenser för enskilda, hushåll och företag återkomma med förslag som syftar till att säkerställa att de drabbade aktörerna kan tillgodogöra sig en ändamålsenlig ekonomisk återhämtning när pandemilagarna upphör.

Utskottets ställningstagande

Utskottet noterar Folkhälsomyndighetens rapport från april 2021 och det arbete som pågår när det gäller uppföljning av pandemins konsekvenser för folkhälsan. Utskottet noterar vidare att regeringen sedan tidigare har redovisat ett antal stödsystem som ger kompensation till företag som drabbats av effekterna av pandemin. Utskottet anser inte att riksdagen bör ta något initiativ med anledning av motion 2021/22:4436 (KD) yrkande 1och 2. Motionen avstyrks.

 

Reservationer

 

1.

Information om vaccinering, punkt 2 (V)

av Karin Rågsjö (V).

Förslag till riksdagsbeslut

Jag anser att förslaget till riksdagsbeslut under punkt 2 borde ha följande lydelse:

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i reservationen och tillkännager detta för regeringen.

Därmed bifaller riksdagen motion

2021/22:4435 av Karin Rågsjö m.fl. (V).

 

 

Ställningstagande

Jag delar bedömningen att det är skäligt att covid-19-lagen och lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen upphör att gälla vid utgången av mars 2022. Eftersom covid-19-lagen inte längre ska anges som en allmänfarlig eller samhällsfarlig sjukdom och då smittspridningen av covid-19 fortsätter bör regeringen intensifiera informationen om vikten av att låta vaccinera sig. Regeringen bör därför uppdra åt en lämplig myndighet att genomföra en omfattande insats för att informera om vikten av att låta vaccinera sig.

 

 

2.

Konsekvenser av pandemilagarna, punkt 3 (KD)

av Acko Ankarberg Johansson (KD) och Christian Carlsson (KD).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att förslaget till riksdagsbeslut under punkt 3 borde ha följande lydelse:

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i reservationen och tillkännager detta för regeringen.

Därmed bifaller riksdagen motion

2021/22:4436 av Acko Ankarberg Johansson m.fl. (KD) yrkandena 1 och 2.

 

 

Ställningstagande

Sverige har nu nått fram till den punkten att det inte finns skäl för regeringen att ha de befogenheter som covid-19-lagen medger och vi ställer oss bakom regeringens lagförslag. Vi anser emellertid att regeringen på lämpligt sätt bör genomlysa de långvariga konsekvenser som tillämpningen av covid-19-lagen och lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen har haft ur ett folkhälsoperspektiv. På liknande sätt bör regeringen göra en genomlysning av de konsekvenser som har drabbat enskilda, hushåll och företag i ekonomiskt hänseende genom tillämpningen av de båda lagarna. Regeringen bör vidta åtgärder för att uppnå detta.

Bilaga 1

Förteckning över behandlade förslag

Propositionen

Proposition 2021/22:137 Upphävande av covid-19-lagen och lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen:

1.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om upphävande av lagen (2021:4) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19.

2.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om upphävande av lagen (2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen.

3.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2022:31) om ändring i lagen (2021:862) om ändring i lagen (2021:6) om ändring i ordningslagen (1993:1617).

4.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i smittskyddslagen (2004:168).

Följdmotionerna

2021/22:4435 av Karin Rågsjö m.fl. (V):

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör uppdra åt lämplig myndighet att genomföra en omfattande kommunikationsinsats för att informera om vikten av att vaccinera sig, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

2021/22:4436 av Acko Ankarberg Johansson m.fl. (KD):

1.Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att genomföra en genomlysning av pandemilagarnas konsekvenser för befolkningen utifrån ett folkhälsoperspektiv och därefter arbeta fram ett brett folkhälsoprogram och tillkännager detta för regeringen.

2.Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att efter en genomlysning av pandemilagarnas ekonomiska konsekvenser för enskilda, hushåll och företag återkomma med förslag som syftar till att säkerställa att de drabbade aktörerna kan tillgodogöra sig en ändamålsenlig ekonomisk återhämtning när pandemilagarna upphör, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

 

 

 

Bilaga 2

Regeringens lagförslag