Ursprungsgarantier – genomförande av det omarbetade förnybartdirektivet

Näringsutskottets betänkande 2021/22:NU17

Ärendet är avslutat

Beslutat: 18 maj 2022

Beslut

Ursprunget för gas, kyla och värme ska kunna visas (NU17)

Producenter av gas, kyla och värme ska kunna få så kallade ursprungsgarantier utfärdade, för att kunna visa vilken källa var energin kommer ifrån. I dag är det bara producenter av el som kan ges ursprungsgarantier. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Förslaget är en följd av omarbetningar i EU:s direktiv om att främja användningen av energi från förnybara energikällor.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

Alla beredningar i utskottet

2022-04-21, 2022-05-05

Ursprunget för gas, kyla och värme ska kunna visas (NU17)

Producenter av gas, kyla och värme ska kunna få så kallade ursprungsgarantier utfärdade, för att kunna visa vilken källa energin kommer ifrån. I dag är det bara producenter av el som kan ges ursprungsgarantier. Näringsutskottet föreslår att riksdagen ska säga ja till regeringens förslag.

Förslaget är en följd av omarbetningar i EU:s direktiv om att främja användningen av energi från förnybara energikällor.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.