Utbyte av uppgifter ur kriminalregister mellan EU:s medlemsstater

Justitieutskottets bet 2012/13:JuU4

Ärendet är avslutat

Beslutat: 28 november 2012

Beslut

EU-länders domar mot svenskar ska registreras i Sverige (JuU4)

Riksdagen sa ja till lagändringar som ska göra det lättare att utbyta information om dömda personer inom EU.

Sverige ska meddela andra EU-länder om deras medborgare döms för brott här. De andra länderna ska informera Sverige om domar mot svenska medborgare. Uppgifterna om svenska medborgare ska sparas i belastningsregistret här i Sverige. Andra EU-länders myndigheter kan begära ut uppgifter om enskilda personer från belastningsregistret. Sverige kan göra en motsvarande begäran hos de andra länderna. Uppgifterna får endast användas för det som de begärdes ut för.

Lagändringarna innebär att Sverige genomför EU:s rambeslut om medlemsländernas utbyte av uppgifter ur kriminalregister.

Lagändringarna börjar gälla den 1 januari 2013.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2012-10-18
Justering: 2012-11-15
Betänkande publicerat: 2012-11-19
Trycklov: 2012-11-16
bet 2012/13:JuU4

EU-länders domar mot svenskar ska registreras i Sverige (JuU4)

Regeringen har föreslagit lagändringar som ska göra det lättare att utbyta information om dömda personer inom EU. Justitieutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Sverige ska meddela andra EU-länder om deras medborgare döms för brott här. De andra länderna ska informera Sverige om domar mot svenska medborgare. Uppgifterna om svenska medborgare ska sparas i belastningsregistret här i Sverige. Andra EU-länders myndigheter kan begära ut uppgifter om enskilda personer från belastningsregistret. Sverige kan göra en motsvarande begäran hos de andra länderna. Uppgifterna får endast användas för det som de begärdes ut för.

Lagändringarna innebär att Sverige genomför EU:s rambeslut om medlemsländernas utbyte av uppgifter ur kriminalregister.

Lagändringarna börjar gälla den 1 januari 2013.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2012-11-28
4

Beslut

Beslut: 2012-11-28
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Regeringens lagförslag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till

1. lag om ändring i lagen (1998:620) om belastningsregister,
2. lag om ändring i lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål,
3. lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400),
4. lag om ändring i polisdatalagen (2010:361).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2011/12:163 punkterna 1-4.