Utfodring av vilt

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2020/21:MJU22

Ärendet är avslutat

Beslutat: 22 juni 2021

Beslut

Renskötselutredning bör ta hänsyn till lokalbefolkningens och övriga svenskars jakt- och fiskebehov (MJU22)

Utredningen om en ny renskötsellag ska utöver samers rätt ta hänsyn till lokalbefolkningens och övriga svenskars tradition, intresse och behov att jaga och fiska. Det tycker riksdagen som riktade ett tillkännagivande, en uppmaning, till regeringen om kompletterande direktiv för utredningen.

Den nyligen tillsatta utredningen ska senast den 20 maj 2025 lämna ett förslag till en ny renskötsellag. Riksdagen anser att nuvarande utredningsdirektiv är för svaga vad gäller hänsyn till lokalbefolkning, övriga svenskar, organisationer som samlar jägare, skogsbruk och turism.

Riksdagen sa samtidigt ja till regeringens förslag att Länsstyrelsen i enskilda fall ska kunna besluta om förbud mot eller villkor för utfodring av vilda djur som inte hålls i hägn. Detta för att förebygga eller minska risken för trafikolyckor med vilt eller risken för att viltet orsakar allvarliga skador på egendom. Lagändringarna börjar gälla den 1 oktober 2021.

Utöver detta riktade riksdagen ytterligare tre tillkännagivanden, uppmaningar, till regeringen. Uppmaningarna rör följande frågor:

  • Det bör under nästa mandatperiod göras en utvärdering av konsekvenserna av de nya reglerna kring utfodring av vilda djur.
  • Beslut om finansiering av jakt- och viltvårdsuppdraget bör fattas för tre år i taget istället för ett år i taget.
  • Det bör göras en översyn av vilka organisationer som ska finansieras från viltvårdsfonden.

Samtliga fyra tillkännagivanden har sin grund i förslag i motioner.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Utskottet föreslår med delvis bifall till motionerna 2020/21:4038 yrkande 1 i denna del, 2020/21:4050 yrkande 9, 2020/21:4052 yrkande 1 och 2020/21:4054 yrkande 1 ett tillkännagivande till regeringen om att utvärdera lagändringarnas konsekvenser under nästa mandatperiod. Utskottet föreslår med bifall till motionerna 2020/21:2804 yrkande 37, 2020/21:2923 yrkande 2, 2020/21:3355 yrkande 1 i denna del och med delvis bifall till motion 2020/21:725 yrkande 30 ett tillkännagivande till regeringen om att beslut om finansiering av jakt- och viltvårdsuppdraget bör fattas för tre år i taget. Utskottet föreslår med bifall till motion 2020/21:2804 yrkande 38 ett tillkännagivande till regeringen om att en översyn bör göras av vilka organisationer som ska finansieras från viltvårdsfonden. Utskott föreslår med delvis bifall till motionerna 2020/21:725 yrkandena 33 och 34, 2020/21:2804 yrkande 36, 2020/21:2923 yrkande 6 och 2020/21:3355 yrkande 3 ett tillkännagivande till regeringen om att komplettera kommittédirektiven för utredningen om en ny renskötsellagstiftning. Avslag på övriga motionsyrkanden.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2021-05-20, 2021-06-03, 2021-06-10, 2021-06-15

Renskötselutredning bör ta hänsyn till lokalbefolkningens och övriga svenskars jakt- och fiskebehov (MJU22)

Utredningen om en ny renskötsellag ska utöver samers rätt ta hänsyn till lokalbefolkningens och övriga svenskars tradition, intresse och behov att jaga och fiska. Det tycker miljö- och jordbruksutskottet som föreslår att riksdagen riktar ett tillkännagivande, en uppmaning, till regeringen om kompletterande direktiv för utredningen.

Den nyligen tillsatta utredningen ska senast den 20 maj 2025 lämna ett förslag till en ny renskötsellag. Utskottet anser att nuvarande utredningsdirektiv är för svaga vad gäller hänsyn till lokalbefolkning, övriga svenskar, organisationer som samlar jägare, skogsbruk och turism.

Miljö- och jordbruksutskottet föreslår samtidigt att riksdagen säger ja till regeringens förslag att Länsstyrelsen i enskilda fall ska kunna besluta om förbud mot eller villkor för utfodring av vilda djur som inte hålls i hägn. Detta för att förebygga eller minska risken för trafikolyckor med vilt eller risken för att viltet orsakar allvarliga skador på egendom. Lagändringarna föreslås börja gälla den 1 oktober 2021.

Utöver detta föreslår utskottet att riksdagen riktar ytterligare tre tillkännagivanden, uppmaningar, till regeringen. Uppmaningarna rör följande frågor:

  • Det bör under nästa mandatperiod göras en utvärdering av konsekvenserna av de nya reglerna kring utfodring av vilda djur.
  • Beslut om finansiering av jakt- och viltvårdsuppdraget bör fattas för tre år i taget istället för ett år i taget.
  • Det bör göras en översyn av vilka organisationer som ska finansieras från viltvårdsfonden.

Samtliga fyra förslag om tillkännagivanden har sin grund i förslag i motioner.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.