Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund ochfritid(prop. 2002/03:1)

Kulturutskottets betänkande 2002/03:KRU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 11 december 2002

Beslut

Anslag till kultur, medier, trossamfund och fritid (KrU1)

Riksdagen godkände i huvudsak regeringens förslag om 8,3 miljarder kronor i anslag till kultur, medier, trossamfund och fritid för 2003. Beslutet innebär bl.a. satsningar på museisektorn, dansområdet och svensk film. Jämfört med regeringens förslag minskas bidragen till ungdomspolitisk utveckling med 2,5 miljoner kronor samtidigt som bidragen till allmänna samlingslokaler ökas med lika mycket. Riksdagen gjorde några tillkännagivanden för regeringen: 4 miljoner kronor bör avsättas för samlingslokalorganisationers information och utredningar om ungdomars användning av samlingslokaler. Ökningen på 5,1 miljoner kronor under anslaget Bidrag till regional musikverksamhet samt regionala och lokala teater-, dans- och musikinstitutioner bör få användas för alla bidragsändamål under anslaget och inte bara för teater- och dansinstitutioner som regeringen föreslagit. Sortimentsstödet till servicebokhandlar bör finnas kvar men bör i fortsättningen administreras och fördelas av Kulturrådet. Stödet finansieras genom att distributionen av litteraturstödda titlar till större bokhandlar upphör. Regeringen bör göra en utvärdering av alla stödformer inom anslaget Litteraturstöd.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till motion och delvis bifall till propositionen och motioner betr. anvisande av medel under utg. omr. 17 (försl. 55 a), bifall till initiativ betr. användningen av ökningen om 5,1 mkr under anslaget Bidrag till regional musikverksamhet samt regionala och lokala teater-, dans- och musikinstitutioner (försl. 55 b), bifall till motion betr. sortimensstöd till bokhandeln (försl. 55 c), bifall till motion betr. bidrag till informationsinsatser och utredningsarbete avseende ungdomars nyttjande av allmänna samlingslokaler (förs. 55 d). Delvis bifall till motion betr. utvärdering av samtliga stödformer inom anslaget Litteraturstöd (förs. 27). I övrigt bifall till propositionen och avslag på motionerna. Skrivelse 176 läggs till handlingarna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

59 motioner, 1 proposition, 1 skr

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2002-11-12
Justering: 2002-11-28
Betänkande publicerat: 2002-12-04
Trycklov: 2002-12-04
Reservationer 29
Betänkande 2002/03:KRU1

Alla beredningar i utskottet

2002-11-12, 2002-11-07, 2002-11-05

Anslag till kultur, medier, trossamfund och fritid (KrU1)

Kulturutskottet föreslår att riksdagen i huvudsak godkänner regeringens förslag om 8,3 miljarder kronor i anslag till kultur, medier, trossamfund och fritid för 2003. Förslaget innebär bl.a. satsningar på museisektorn, dansområdet och svensk film. Jämfört med regeringens förslag minskas bidragen till ungdomspolitisk utveckling med 2,5 miljoner kronor samtidigt som bidragen till allmänna samlingslokaler ökas med lika mycket. Utskottet föreslår att riksdagen gör några tillkännagivanden för regeringen: 4 miljoner kronor bör avsättas för samlingslokalorganisationers information och utredningar om ungdomars användning av samlingslokaler. Ökningen på 5,1 miljoner kronor under anslaget Bidrag till regional musikverksamhet samt regionala och lokala teater-, dans- och musikinstitutioner bör få användas för alla bidragsändamål under anslaget och inte bara för teater- och dansinstitutioner som regeringen föreslagit. Sortimentsstödet till servicebokhandlar bör finnas kvar men bör i fortsättningen administreras och fördelas av Kulturrådet. Stödet finansieras genom att distributionen av litteraturstödda titlar till större bokhandlar upphör. Regeringen bör göra en utvärdering av alla stödformer inom anslaget Litteraturstöd.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2002-12-11
4

Beslut

Beslut: 2002-12-11
55 förslagspunkter, 46 acklamationer, 9 voteringar

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Nya kulturpolitiska mål

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:

Reservation 1 (fp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (fp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s138006
m52003
c20002
fp04206
kd31002
v24006
mp15002
-0000
Totalt28042027

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Efterlevnaden av de kulturpolitiska målen och frågan om strukturer för kulturpolitiken

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:

Reservation 2 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s138006
m52003
c20002
fp102297
kd31002
v02406
mp15002
-0000
Totalt266262928

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

3. Nya metoder och verksamhetsformer för att nå de kulturpolitiska målen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:

Reservation 3 (c)

4. Utgångspunkten för kulturpolitiken

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:

Reservation 4 (m)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (m)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s138006
m05203
c20002
fp50376
kd30102
v24006
mp15002
-0000
Totalt232533727

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

5. Skolans roll i kulturlivet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:

Reservation 5 (m)

6. Ungdomars delatighet i kultur

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:

Reservation 6 (c)

7. Funktionhindrades konstnärers behov

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:

Reservation 7 (v)

8. Långsiktighet i anslagsgivningen, m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:Kr371 yrkande 2.

Reservation 8 (kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 8 (kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s138006
m52003
c20002
fp41016
kd03003
v24006
mp15002
-0000
Totalt29030128

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

9. Principer för anslagsuppräkning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:Kr370 yrkande 1 och 2002/03:Kr373 yrkande 4.

Reservation 9 (fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 9 (fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s138006
m51004
c20002
fp04206
kd03102
v18066
mp15002
-0000
Totalt24273628

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

10. Redovisning av funktionshindrades delaktighet i kulturen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:

Reservation 10 (m, c, fp, kd)

11. Redovisning av barns och ungas delaktighet i kulturen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:

Reservation 11 (c, kd)

12. Statistisk redovisning av fria teater- och dansgrupper

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:

Reservation 12 (v)

13. Redovisning av besöksutvecklingen på icke statsstödda teatrar m.m., olika nationalitetsgruppers kulturvanor, m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Kr14.

14. Redovisning av delaktighet i kulturen i större städer och mindre orter, m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:

Reservation 13 (kd)

15. Resultatredovisningen om kultur och delaktighet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:

16. Bidrag till amatörkulturen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:

17. Stödet till de nationella minoriteterna

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:

18. Dans för barn och ungdomar som nytt ämnesområde för nationella uppdrag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:

19. Ett nationellt uppdrag till Bildens Hus i Sundsvall

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:

20. Ett nationellt uppdrag till Textilmuseet i Borås

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:

21. Ett nationellt uppdrag till museum Anna Nordlander

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:Kr224.

22. Garanti för ekonomiskt stöd till Göteborgsmusiken

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:

23. Litteraturpris till Astid Lindgrens minne

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:

24. Platsen för utdelning av litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:

25. Bemyndigande för regeringen att beställa talböcker, punktskriftsböcker och informationsmaterial

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:

26. Utvärdering av samtliga stödformer inom anslaget Litteraturstöd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:

27. Statens konstråds upphandlingsrutiner

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:

Reservation 14 (fp)

28. Bemyndigande för regeringen att beställa konstverk

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:

29. Utvärdering av den individuella visningsersättningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:

30. Ändring i lagen om kulturminnen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:

31. Bemyndigande för regeringen att besluta om bidrag till kulturmiljövård

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:

32. En översyn av den kyrkoantikvariska ersättningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:

Reservation 15 (fp, kd)
Reservation 16 (c)

33. Fri entré på de centrala museerna

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:

Reservation 17 (c, fp, kd)
Reservation 18 (m)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 17 (c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s138006
m20503
c02002
fp04206
kd13002
v24006
mp13022
-0000
Totalt178925227

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

34. Säkerhet i museer och kulturbyggnader

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:

35. Utredning om de ekonomiska förutsättningarna för kulturarvs-IT

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:Kr271 och 2002/03:Kr336 yrkande 19.

36. Marionettmuseets organisatoriska tillhörighet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:Kr372 yrkande 14.

Reservation 19 (fp)

37. Utvidgning av uppdraget för Forum för levande historia, m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:U261 yrkande 5, 2002/03:Kr201, 2002/03:Kr202, 2002/03:Kr216, 2002/03:Kr219, 2002/03:Kr242, 2002/03:Kr255, 2002/03:Kr319 och 2002/03:Kr350 yrkandena 1 och 2.

Reservation 20 (m)
Reservation 21 (fp)

38. Utvärdering av 2000 års filmavtal

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:

Reservation 22 (m)

39. Filminstitutets huvudmannaskap för filmvårdscentralen i Grängesberg

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:

40. Teknisk kompetens vid filmvårdscentralen i Grängesberg

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:

Reservation 23 (c, v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 23 (c, v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s138006
m52003
c02002
fp42006
kd30012
v02406
mp15002
-0000
Totalt27744127

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

41. Utredning om ett framtida svenskt nationalarkiv för den rörliga bilden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:

Reservation 24 (c, kd, v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 24 (c, kd, v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s137007
m51004
c02002
fp42006
kd03102
v12306
mp15002
-0000
Totalt24674029

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

42. Interimistisk huvudman för filmvårdscentralen i Grängesberg

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:Kr336 yrkande 30.

Reservation 25 (c)

43. Ett framtida nationalarkivs samverkan med bibliotek och museer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:Kr320 yrkande 3 och 2002/03:Kr336 yrkande 29.

Reservation 26 (c, v)

44. Redogörelse för mål- och resultatdialogerna med Statens biografbyrå

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:

45. Ändring i lagen om TV-avgift

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:

Reservation 27 (m, fp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 27 (m, fp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s138006
m05203
c20002
fp04206
kd29103
v24006
mp15002
-0000
Totalt22695028

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

46. Medelsberäkning för 2003 för den avgiftsfinansierade verksamhet som bedrivs av Sveriges Television AB (inkl. Dövas TV), Sveriges Radio AB (inkl. Radio Sweden) och Sveriges Utbildningsradio AB

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:

47. Medelstilldelning för 2003 från rundradiokontot till statsbudgetens inkomstsida avseende Granskningsnämnden för radio och TV

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:

48. Bemyndigande för regeringen att besluta om lån i Riksgäldskontoret för att täcka underskott på distributionskontot för finansiering av kostnader för TV-distributionen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:

49. Överföring av medel till distributionskontot från rundradiokontot och överföring av medel från distributionskontot till Sveriges Television AB och Sveriges Utbildningsradio AB

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:

50. Svenska Spels stöd till idrotten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:

51. Tilläggsdirektiv till samlingslokalutredningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:

Reservation 28 (c)

52. Samlingslokalernas betydelse för jämlikheten i kulturlivet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:

Reservation 29 (c, kd)

53. Nya organisationer som bedriver friluftsverksamhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:

54. Bemyndigande för regeringen att besluta om stöd till funktionshindrade vid folkhögskolor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:

55. Medelsanvisningen för år 2003, m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller proposition 2002/03:1 Utgiftsområde 17 punkterna 14;1, 14;2, 14;3, 14;4, 14;5, 14;6, 14;7, 14;8, 14;9, 14;10, 14;11, 14;12, 14;13, 14;14, 14;15, 14;16, 14;17, 14;18, 14;19, 14;20, 14;21, 14;22, 14;23, 14;24, 14;25, 14;26, 14;27, 14;28, 14;29, 14;30, 14;31, 14;32, 14;33, 14;34, 14;35, 14;36, 14;37, 14;38, 14;39, 14;40, 14;41, 14;42, 14;43, 14;44, 14;45, 14;46, 14;47, 14;48, 14;49, 14;51, 14;53 och 14;54 och motion 2002/03:Fi230 yrkandena 6;1, 6;2 och 7, bifaller delvis proposition 2002/03:1 Utgiftsområde 17 punkterna 14;50 och 14;52 och motionerna 2002/03:Fi230 yrkande 8, 2002/03:Kr262 yrkande 1, 2002/03:Kr330, 2002/03:Kr337 delyrkande 6, 2002/03:Kr338 yrkande 20, 2002/03:Kr363, 2002/03:Kr366 yrkande 7, 2002/03:Kr371 yrkande 8;14 och 2002/03:N307 yrkande 9 och avslår motionerna 2001/02:Kr13, 2001/02:Kr17 yrkande 2, 2002/03:Fi232 yrkandena 18;1, 18;2, 18;3, 18;4, 18;5, 18;6, 18;7, 18;8, 18;9, 18;10, 18;11, 18;12 och 18;13, 2002/03:Kr204, 2002/03:Kr210 yrkande 2, 2002/03:Kr213, 2002/03:Kr239, 2002/03:Kr248, 2002/03:Kr266 yrkande 17, 2002/03:Kr273, 2002/03:Kr303, 2002/03:Kr305 yrkande 3, 2002/03:Kr306, 2002/03:Kr307 yrkandena 1 och 2, 2002/03:Kr336 yrkandena 7, 16 och 17, 2002/03:Kr337 delyrkandena 1, 2, 3, 4, 5 och 8, 2002/03:Kr338 yrkandena 1-11, 14-17, 19 och 21-24, 2002/03:Kr343, 2002/03:Kr344 yrkande 2, 2002/03:Kr366 yrkandena 5 och 6, 2002/03:Kr369 yrkandena 3-5 och 10, 2002/03:Kr370 yrkandena 3 och 7, 2002/03:Kr371 yrkandena 8;1, 8;2, 8;3, 8;4, 8;5, 8;6, 8;7, 8;8, 8;9, 8;10, 8;11, 8;12 och 8;13 och 2002/03:Kr372 yrkandena 4, 11, 13, 15-17, 18;1, 18;2, 19-21, 23, 24, 33;1, 33;2, 33;3, 33;4, 33;5, 33;6, 33;7, 33;8, 33;9, 33;10, 33;11, 33;12 och 33;13.