Utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk, fiske medanslutande näringar m.m.

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2003/04:MJU2

Ärendet är avslutat

Beslutat: 16 december 2003

Beslut

Anslag till jord- och skogsbruk samt fiske (MJU2)

Riksdagen sade ja till regeringens förslag om 14,3 miljarder kronor i anslag till jord- och skogsbruk samt fiske för 2004. Riksdagen ställde sig även bakom regeringens redovisning av de resultat som uppnåtts inom politikområdet Landsbygdspolitik och hade inget att invända mot den information som lämnats om resulfördelning och utfall inom verksamhetsområdena.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Skrivelsen till handlingarna. Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottet.

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2003-08-26, 2003-10-23

Anslag till jord- och skogsbruk samt fiske (MJU2)

Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om 14,3 miljarder kronor i anslag till jord- och skogsbruk samt fiske för 2004. Utskottet ställer sig även bakom regeringens redovisning av de resultat som uppnåtts inom politikområdet Landsbygdspolitik och har inget att invända mot den information som lämnats om resulfördelning och utfall inom verksamhetsområdena.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.