Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och socialomsorg

Socialutskottets betänkande 2001/02:SOU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 7 december 2001

Beslut

Anslag till hälsovård, sjukvård och social omsorg (SoU1)

Riksdagen godkände i huvudsak regeringens förslag i budgetpropositionen om anslag till hälsovård, sjukvård och social omsorg. Riksdagen avslog dock i ett tillkännagivande regeringens förslag om att 100 miljoner kronor ska förses med ett särskilt anslagsvillkor av innebörd att de ska användas för finansiell samordning. Ytterligare två tillkännagivanden gjordes med anledning av motionsförslag: Bidrag till etablerade frivilligorganisationer som arbetar med missbruksfrågor respektive bidrag till organisationer som arbetar med utsatta kvinnor och barn utgår från två skilda anslagsposter, vars användningsområden bör vidgas och ses som en helhet fr.o.m. den 1 januari 2002. Vidare bör regeringen vidta åtgärder för att förbättra tillämpningen av bilstödet och redovisa dessa för riksdagen under 2002.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Anslag till hälsovård, sjukvård och social omsorg (SoU1)

Socialutskottet föreslår att riksdagen i huvudsak godkänner regeringens förslag i budgetpropositionen om anslag till hälsovård, sjukvård och social omsorg. Utskottet föreslår dock i ett tillkännagivande att riksdagen avslår regeringens förslag om att 100 miljoner kronor ska förses med ett särskilt anslagsvillkor av innebörd att de ska användas för finansiell samordning. Ytterligare två tillkännagivanden föreslås med anledning av motionsförslag: Bidrag till etablerade frivilligorganisationer som arbetar med missbruksfrågor respektive bidrag till organisationer som arbetar med utsatta kvinnor och barn utgår från två skilda anslagsposter, vars användningsområden bör vidgas och ses som en helhet fr.o.m. den 1 januari 2002. Vidare bör regeringen vidta åtgärder för att förbättra tillämpningen av bilstödet och redovisa dessa för riksdagen under 2002.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.