Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och socialomsorg

Socialutskottets betänkande 2002/03:SOU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 19 december 2002

Beslut

Anslag till hälsovård, sjukvård och social omsorg (SoU1)

Riksdagen godkände, med ett viktigt undantag, regeringens förslag i budgetpropositionen om anslag till hälsovård, sjukvård och social omsorg för 2003. Riksdagen beslutade, med anledning av motionsförslag (s, v, mp), att inte godkänna regeringens förslag att minska de s.k. Dagmarpengarna med 186 miljoner. Dagmarpengarna är ett statsbidrag till hälso- och sjukvården. Därmed uppgår anslagen inom utgiftsområdet till 33,4 miljarder kronor. Riksdagen gjorde två uttalanden till regeringen med följande innebörd. När regeringen genomför handlingsprogrammet för att motverka spelberoende bör man bl.a. analysera spelets samhällsekonomiska konsekvenser. Vidare bör regeringen se över tillämpningen av personlig assistans vad gäller makars och sambors gemensamma ansvar för hem och hushåll när den ene är funktionshindrad och har rätt till personlig assistans. Även tillämpningen av barns rätt till personlig assistans bör belysas. Slutligen bör regeringen undersöka hur psykiskt funktionshindrades behov av någon form av sysselsättning i realiteten tillgodoses.

Utskottets förslag till beslut: Delvis bifall till propositionen och motion om anslag. Delvis bifall till motioner om spelberoende och motion om personlig assistans m.m. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Anslag till hälsovård, sjukvård och social omsorg (SoU1)

Socialutskottet föreslår att riksdagen, med ett viktigt undantag, godkänner regeringens förslag i budgetpropositionen om anslag till hälsovård, sjukvård och social omsorg för 2003. Utskottet föreslår, med anledning av motionsförslag (s, v, mp) att riksdagen inte godkänner regeringens förslag att minska de s.k. Dagmarpengarna med 186 miljoner. Dagmarpengarna är ett statsbidrag till hälso- och sjukvården. Därmed uppgår anslagen inom utgiftsområdet till 33,4 miljarder kronor. Två tillkännagivanden till regeringen föreslås med följande innebörd. När regeringen genomför handlingsprogrammet för att motverka spelberoende bör man bl.a. analysera spelets samhällsekonomiska konsekvenser. Vidare bör regeringen se över tillämpningen av personlig assistans vad gäller makars och sambors gemensamma ansvar för hem och hushåll när den ene är funktionshindrad och har rätt till personlig assistans. Även tillämpningen av barns rätt till personlig assistans bör belysas. Slutligen bör regeringen undersöka hur psykiskt funktionshindrades behov av någon form av sysselsättning i realiteten tillgodoses.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.