Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och socialomsorg m.m.

Socialutskottets betänkande 2004/05:SOU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 9 december 2004

Beslut

Fem uppdrag till regeringen inom det sociala området (SoU1)

Riksdagen godkänner regeringens anslag till utgiftsområdet för hälsovård, sjukvård och social omsorg. Riksdagen ger regeringen i uppdrag att återkomma i fem olika frågor. Ett av uppdragen handlar om att kommunerna bör ha handlingsplaner för arbetet med att hjälpa kvinnor som utsätts för våld. Regeringen ska så fort som möjligt undersöka i vilken utsträckning det finns handlingsplaner i kommunerna. Dessutom ska regeringen lämna förslag på hur kommunerna ska kunna ta ett större ansvar för att hjälpa kvinnor som utsätts för våld. Det andra uppdraget handlar om statsbidraget till handikapporganisationerna. I den här frågan bör regeringen, enligt riksdagen, vänta in Socialstyrelsens utvärdering innan några nya ändringar görs i systemet för statsbidrag till organisationerna. Riksdagen vill att regeringen kommer tillbaka med förslag på hur stödet till personer som vårdar svårt sjuka anhöriga kan bli bättre. Riksdagen påminner också regeringen att den ska komma tillbaka till riksdagen och redovisa vad samhället gjort för de mest utsatta i samhället, till exempel hemlösa och missbrukare. Det sista uppdraget handlar om att riksdagen vill att regeringen undersöker om webbportalen för patientinformation, Pion, kan få ekonomiskt stöd från staten.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Skrivelsen läggs till handlingarna. Avslag på Riksrevisionens styrelses framställning angående personlig assistans för funktionshindrade. Delvis bifall till motioner om stöd till Pion. Delvis bifall till motioner om statsbidraget till handikapporganisationer. Bifall och delvis bifall till motioner om anhörigstöd. Delvis bifall till motioner om kommunala handlingsplaner. Delvis bifall till motioner om insatser för hemlösa. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

1 framställning / redogörelse, 92 motioner, 1 proposition, 1 skr

Från regeringen

Från riksdagens organ

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2004-10-26
Justering: 2004-11-30
Betänkande publicerat: 2004-12-06
Trycklov: 2004-12-02
Reservationer 22
Betänkande 2004/05:SOU1

Fem uppdrag till regeringen inom det sociala området (SoU1)

Socialutskottet föreslår att riksdagen godkänner regeringens anslag till utgiftsområdet för hälsovård, sjukvård och social omsorg. Utskottet föreslår att riksdagen ska ge regeringen i uppdrag att återkomma i fem olika frågor. Ett av uppdragen handlar om att kommunerna bör ha handlingsplaner för arbetet med att hjälpa kvinnor som utsätts för våld. Regeringen ska så fort som möjligt undersöka i vilken utsträckning det finns handlingsplaner i kommunerna. Dessutom ska regeringen lämna förslag på hur kommunerna ska kunna ta ett större ansvar för att hjälpa kvinnor som utsätts för våld. Det andra uppdraget handlar om statsbidraget till handikapporganisationerna. I den här frågan bör regeringen, enligt utskottet, vänta in Socialstyrelsens utvärdering innan några nya ändringar görs i systemet för statsbidrag till organisationerna. Utskottet vill att regeringen kommer tillbaka med förslag på hur stödet till personer som vårdar svårt sjuka anhöriga kan bli bättre. Utskottet påminner också regeringen att den ska komma tillbaka till riksdagen och redovisa vad samhället gjort för de mest utsatta i samhället, till exempel hemlösa och missbrukare. Det sista uppdraget handlar om att utskottet vill att regeringen undersöker om webbportalen för patientinformation, Pion, kan få ekonomiskt stöd från staten.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2004-12-09
4

Beslut

Beslut: 2004-12-09
37 förslagspunkter, 29 acklamationer, 8 voteringar

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Anslag inom utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller proposition 2004/05:1 Utgiftsområde 9 punkt 8 och avslår motionerna 2003/04:So36 yrkande 3, 2003/04:So343 yrkande 23, 2003/04:So372 yrkande 2, 2003/04:So644 yrkande 3, 2004/05:Ju481 yrkande 5, 2004/05:Sf287 yrkande 5, 2004/05:Sf357 yrkande 3, 2004/05:So247 yrkande 5, 2004/05:So257, 2004/05:So321, 2004/05:So357 yrkandena 4, 5, 9 och 11, 2004/05:So359 yrkandena 1 och 6, 2004/05:So394 yrkande 11, 2004/05:So397 yrkande 2, 2004/05:So416 yrkande 2, 2004/05:So463 yrkande 2, 2004/05:So565 yrkande 4, 2004/05:So577, 2004/05:So605 yrkandena 23, 27 och 29, 2004/05:So608 yrkande 3, 2004/05:So609 yrkandena 4 och 5, 2004/05:So612 yrkande 1, 2004/05:So638 yrkandena 1-5, 2004/05:So642 yrkandena 1 och 2 samt 2004/05:So654.

2. Bemyndigande angående ramanslag 13:6 Socialstyrelsen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller proposition 2004/05:1 Utgiftsområde 9 punkt 1.

3. Målet för politikområdet Folkhälsa

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller proposition 2004/05:1 Utgiftsområde 9 punkt 2.

4. Bemyndigande angående ramanslag 14:4 Statens folkhälsoinstitut

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller proposition 2004/05:1 Utgiftsområde 9 punkt 3.

5. Bemyndigande angående ramanslag 16:3 Statsbidrag till särskilt utbildningsstöd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller proposition 2004/05:1 Utgiftsområde 9 punkt 4.

6. Bemyndigande angående ramanslag 17:1 Stimulansbidrag och åtgärder inom äldrepolitiken

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller proposition 2004/05:1 Utgiftsområde 9 punkt 5.

7. Bemyndigande angående ramanslag 18:2 Statens institutionsstyrelse

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller proposition 2004/05:1 Utgiftsområde 9 punkt 6.

8. Bemyndigande angående ramanslag 26:2 Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap: Forskning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller proposition 2004/05:1 Utgiftsområde 9 punkt 7.

9. Uppbyggnad av Konsumenternas biverkningsenhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:So310.

10. Stöd till Pion

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller delvis motionerna 2004/05:So241 och 2004/05:So665.

11. Behovet av ett nationellt forskningscentrum för integrativ medicin

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:So432 yrkandena 1 och 2.

Reservation 1 (m, c, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (m, c, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1230021
m04807
c01804
fp41106
kd12309
v24006
mp14012
-0000
Totalt20390155

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

12. Högkostnadsskyddet i vården

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:So394 yrkande 3.

Reservation 2 (c)

13. Åldersgränsen för läkares och sjukgymnasters rätt till offentlig ersättning m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:So394 yrkande 17.

Reservation 3 (m, c, kd)

14. Abort i Sverige för utländska kvinnor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:U310 yrkande 4, 2004/05:So314 och 2004/05:So336.

15. Stödet till HBT-oganisationer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:L295 yrkande 10, 2004/05:So424, 2004/05:So566 yrkande 6 och 2004/05:So620 yrkandena 6 och 7.

Reservation 4 (c, fp, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (c, fp, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1240020
m48007
c01804
fp04206
kd24009
v24105
mp01403
-0000
Totalt22075054

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

16. Lokaliseringen av det europeiska centrumet för förebyggande kontroll av sjukdomar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:So568.

17. Stöd till arbetet med självmordsprevention m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:So247 yrkandena 3 och 6, 2004/05:So508 yrkande 5 och 2004/05:So657 yrkande 3.

Reservation 5 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1240020
m04807
c01804
fp04206
kd02409
v25005
mp15002
-0000
Totalt164132053

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

18. Tobaksförebyggande arbete

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:So416 yrkande 1 och 2004/05:So463 yrkande 1.

Reservation 6 (m, c)

19. Ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Kr332 yrkande 3.

Reservation 7 (v)

20. Spelberoende

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:So253 yrkandena 1 och 2, 2004/05:So548 yrkandena 1-3, 2004/05:So564, 2004/05:So586, 2004/05:So625, 2004/05:Kr267 yrkande 4, 2004/05:Kr332 yrkande 4, 2004/05:Kr333 yrkande 1, 2004/05:Kr354 yrkande 21, 2004/05:Kr356 yrkandena 8 och 10 samt 2004/05:Kr367 yrkande 2.

21. Alkoholreklam

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:So602 yrkande 3.

22. Adoptioner

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:So201 och 2004/05:So511 yrkandena 1 och 2.

23. Ledarhundsverksamhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:So223.

Reservation 8 (m)

24. Nationella hjälplinjen m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:So269.

Reservation 9 (m, c, fp, kd)

25. Pollenrapporter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:So268 yrkandena 1 och 2.

Reservation 10 (m)

26. Statsbidrag till handikapporganisationer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller delvis motionerna 2004/05:So397 yrkande 5, 2004/05:So421 yrkandena 1-3, 2004/05:So461 yrkandena 1 och 2, 2004/05:So475 yrkandena 1 och 2, 2004/05:So558, 2004/05:So585, 2004/05:So645, 2004/05:So646 och 2004/05:So652 yrkandena 1 och 2.

27. Bilstödet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:So226, 2004/05:So309, 2004/05:So324 och 2004/05:So403.

Reservation 11 (m, kd)

28. Framställning 2003/04:RRS11

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår framställning 2003/04:11.

29. Tilläggsdirektiv till översynen av lagen (1993:389) om assistansersättning m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:So1, 2004/05:So343 yrkandena 4 och 5, 2004/05:So397 yrkande 4, 2004/05:So528 och 2004/05:So605 yrkande 28.

Reservation 12 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 12 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1240020
m04807
c01804
fp04206
kd02409
v25005
mp15002
-0000
Totalt164132053

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

30. Övriga assistansfrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:So255, 2004/05:So401 yrkandena 1 och 2, 2004/05:So492 och 2004/05:Ub275 yrkande 15.

Reservation 13 (kd)
Reservation 14 (c)

31. Hjälpmedelsgaranti

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:So343 yrkande 3.

Reservation 15 (m, c, fp, kd)

32. Anhörigstöd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller motion 2004/05:So629 och bifaller delvis motionerna 2004/05:So357 yrkande 6 och 2004/05:So594 yrkande 1.

Reservation 16 (m, kd)
Reservation 17 (c, fp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 16 (m, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1240020
m04807
c00184
fp00426
kd12309
v25005
mp15002
-0000
Totalt165716053

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

33. Skrivelse 2003/04:172

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen lägger skrivelse 2003/04:172 till handlingarna.

34. Kommunala handlingsplaner

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller delvis motionerna 2004/05:Ju293 yrkande 27, 2004/05:U306 yrkande 6, 2004/05:Sf365 yrkande 30, 2004/05:So340, 2004/05:So593 yrkandena 1-3 och 5 samt 2004/05:So648.

Reservation 18 (fp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 18 (fp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1230021
m47107
c18004
fp04206
kd24009
v25005
mp15002
-0000
Totalt25243054

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

35. Kvinnojourerna

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Fi260 yrkande 2 och 2004/05:So616 yrkande 2.

Reservation 19 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 19 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1240020
m48007
c17014
fp42006
kd24009
v02505
mp11402
-0000
Totalt26629153

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

36. Insatser för hemlösa

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller delvis motionerna 2004/05:So398 yrkande 9, 2004/05:So541 yrkande 1, 2004/05:So592 yrkandena 1-3 och 5, 2004/05:Bo275 yrkande 6, 2004/05:Bo277 yrkandena 1-3, 11 och 12 samt 2004/05:Bo303 yrkande 4.

Reservation 20 (m, fp)
Reservation 21 (kd)

37. Finansieringen av läkemedelsverket

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:So347.

Reservation 22 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 22 (mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1230021
m48007
c17005
fp42006
kd24009
v25005
mp01502
-0000
Totalt27915055

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag