Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och socialomsorg m.m.

Socialutskottets betänkande 2004/05:SOU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 9 december 2004

Beslut

Fem uppdrag till regeringen inom det sociala området (SoU1)

Riksdagen godkänner regeringens anslag till utgiftsområdet för hälsovård, sjukvård och social omsorg. Riksdagen ger regeringen i uppdrag att återkomma i fem olika frågor. Ett av uppdragen handlar om att kommunerna bör ha handlingsplaner för arbetet med att hjälpa kvinnor som utsätts för våld. Regeringen ska så fort som möjligt undersöka i vilken utsträckning det finns handlingsplaner i kommunerna. Dessutom ska regeringen lämna förslag på hur kommunerna ska kunna ta ett större ansvar för att hjälpa kvinnor som utsätts för våld. Det andra uppdraget handlar om statsbidraget till handikapporganisationerna. I den här frågan bör regeringen, enligt riksdagen, vänta in Socialstyrelsens utvärdering innan några nya ändringar görs i systemet för statsbidrag till organisationerna. Riksdagen vill att regeringen kommer tillbaka med förslag på hur stödet till personer som vårdar svårt sjuka anhöriga kan bli bättre. Riksdagen påminner också regeringen att den ska komma tillbaka till riksdagen och redovisa vad samhället gjort för de mest utsatta i samhället, till exempel hemlösa och missbrukare. Det sista uppdraget handlar om att riksdagen vill att regeringen undersöker om webbportalen för patientinformation, Pion, kan få ekonomiskt stöd från staten.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Skrivelsen läggs till handlingarna. Avslag på Riksrevisionens styrelses framställning angående personlig assistans för funktionshindrade. Delvis bifall till motioner om stöd till Pion. Delvis bifall till motioner om statsbidraget till handikapporganisationer. Bifall och delvis bifall till motioner om anhörigstöd. Delvis bifall till motioner om kommunala handlingsplaner. Delvis bifall till motioner om insatser för hemlösa. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

Från regeringen

Från riksdagens organ

Motioner från ledamöterna

Fem uppdrag till regeringen inom det sociala området (SoU1)

Socialutskottet föreslår att riksdagen godkänner regeringens anslag till utgiftsområdet för hälsovård, sjukvård och social omsorg. Utskottet föreslår att riksdagen ska ge regeringen i uppdrag att återkomma i fem olika frågor. Ett av uppdragen handlar om att kommunerna bör ha handlingsplaner för arbetet med att hjälpa kvinnor som utsätts för våld. Regeringen ska så fort som möjligt undersöka i vilken utsträckning det finns handlingsplaner i kommunerna. Dessutom ska regeringen lämna förslag på hur kommunerna ska kunna ta ett större ansvar för att hjälpa kvinnor som utsätts för våld. Det andra uppdraget handlar om statsbidraget till handikapporganisationerna. I den här frågan bör regeringen, enligt utskottet, vänta in Socialstyrelsens utvärdering innan några nya ändringar görs i systemet för statsbidrag till organisationerna. Utskottet vill att regeringen kommer tillbaka med förslag på hur stödet till personer som vårdar svårt sjuka anhöriga kan bli bättre. Utskottet påminner också regeringen att den ska komma tillbaka till riksdagen och redovisa vad samhället gjort för de mest utsatta i samhället, till exempel hemlösa och missbrukare. Det sista uppdraget handlar om att utskottet vill att regeringen undersöker om webbportalen för patientinformation, Pion, kan få ekonomiskt stöd från staten.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.