Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Konstitutionsutskottets betänkande 2005/06:KU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 30 november 2005

Beslut

Anslag till regering, riksdag, hovet och presstöd (KU1)

Riksdagen sa ja till förslagen i budgetpropositionen om utgiftsområdet Rikets styrelse. Regeringen och riksdagsstyrelsen lämnade där förslag om anslag för 2006 till bland annat Regeringskansliet, riksdagens ledamöter och partier, riksdagsförvaltningen, hovet och presstödet.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Redogörelsen läggs till handlingarna. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2005-10-25, 2005-11-08

Anslag till regering, riksdag, hovet och presstöd (KU1)

Konstitutionsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till förslagen i budgetpropositionen om utgiftsområdet Rikets styrelse. Regeringen och riksdagsstyrelsen lämnar där förslag om anslag för 2006 till bland annat Regeringskansliet, riksdagens ledamöter och partier, riksdagsförvaltningen, hovet och presstödet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.