Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Konstitutionsutskottets bet 2008/09:KU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 3 december 2008

Beslut

Anslag till regeringen, riksdagen, hovet och presstöd (KU1)

Riksdagen godkände regeringens och riksdagsstyrelsens förslag i budgetpropositionen om anslag på området Rikets styrelse. Där ingår bland annat Regeringskansliet, riksdagens ledamöter och partier, riksdagsförvaltningen, hovet och presstödet. Anslagen kommer att uppgå till sammanlagt cirka 12,4 miljarder kronor 2009. EU-ordförandeskapet hösten 2009 och miljöcertifiering av riksdagsförvaltningen är två prioriterade utgiftsområden. Riksdagen godkände också två lagförslag som handlar om stöd till riksdagsledamöternas och partigruppernas arbete och om ekonomiska villkor för riksdagens ledamöter. Lagändringarna innebär en höjning av anslaget till politiska sekreterare och en möjlighet att låta miljöhänsyn avgöra valet av färdväg för ledamöternas tjänsteresor inrikes.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Redogörelsen läggs till handlingarna. Avslag på motionerna
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

33 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2008-11-11
Justering: 2008-11-18
Betänkande publicerat: 2008-11-19
Trycklov: 2008-11-19
Reservationer 4
bet 2008/09:KU1

Alla beredningar i utskottet

2008-11-11, 2008-10-28, 2008-10-21

Anslag till regeringen, riksdagen, hovet och presstöd (KU1)

Regeringens och Riksdagsstyrelsens föreslår i budgetpropositionen anslag på området Rikets styrelse. Där ingår bland annat Regeringskansliet, riksdagens ledamöter och partier, riksdagsförvaltningen, hovet och presstödet. Anslagen kommer att uppgå till sammanlagt cirka 12,4 miljarder kronor 2009. EU-ordförandeskapet hösten 2009 och miljöcertifiering av riksdagsförvaltningen är två prioriterade utgiftsområden. Två lagförslag föreslås också som handlar om stöd till riksdagsledamöternas och partigruppernas arbete och om ekonomiska villkor för riksdagens ledamöter. Lagändringarna innebär en höjning av anslaget till politiska sekreterare och en möjlighet att låta miljöhänsyn avgöra valet av färdväg för ledamöternas tjänsteresor inrikes. Utskottet föreslår att riksdagen godkänner regeringens och Riksdagsstyrelsens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2008-11-27
4

Beslut

Beslut: 2008-12-03
13 förslagspunkter, 10 acklamationer, 3 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 3 december 2008

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Anslag m.m. för 2009 inom utgiftsområde 1

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
a) Finansiering av demokratiforskning
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2009 för ramanslaget 6:1 Allmänna val och demokrati besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 5 000 000 kr under 2010, högst 5 000 000 kr under 2011 och högst 5 000 000 kr under 2012.

b) Finansiering av stöd till politiska partier
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2009 för ramanslaget 6:6 Stöd till politiska partier besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 170 200 000 kr under 2010.

c) Fördelning av anslagen inom utgiftsområde 1
Riksdagen anvisar anslagen för 2009 inom utgiftsområde 1 Rikets
styrelse i enlighet med specifikationen i bilaga 3.

d) Ändring i lagen om stöd till riksdagsledamöternas och partigruppernas arbete i riksdagen
Riksdagen antar riksdagsstyrelsens förslag till lag om ändring i lagen (1999:1209) om stöd till riksdagsledamöternas och partigruppernas arbete i riksdagen.

e) Ändring i lagen om ekonomiska villkor för riksdagens ledamöter
Riksdagen antar riksdagsstyrelsens förslag till lag om ändring i lagen (1994:1065) om ekonomiska villkor för riksdagens ledamöter.

f) Investeringsplan för riksdagsförvaltningen
Riksdagen godkänner förslaget till investeringsplan för riksdagsförvaltningen för perioden 2009-2011.

g) Låneram för riksdagsförvaltningen
Riksdagen bemyndigar riksdagsförvaltningen att för 2009 besluta om lån i Riksgäldskontoret för investeringar som används i riksdagens verksamhet intill ett belopp av 150 000 000 kr samt för investeringar i fastigheter och tekniska anläggningar intill ett belopp av 150 000 000 kr.

h) Anslagskredit för riksdagens ledamöter och partier m.m.
Riksdagen beslutar att för ramanslaget 2:1 Riksdagens ledamöter och partier m.m. ska för 2009 finnas en anslagskredit på högst 5 procent av anvisat anslag.

i) Anslagsfinansiering av Justitieombudsmännens anläggningstillgångar
Riksdagen beslutar att Riksdagens ombudsmän, justitieombudsmännen (JO) för 2009 får anslagsfinansiera anläggningstillgångar som används i myndighetens verksamhet.

2. Mål för demokratipolitiken

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner dels att målet för politikområdet Demokrati upphör att gälla, dels det mål för demokratipolitiken som regeringen föreslår.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2008/09:1 utgiftsområde 1 punkterna 1 och 2 samt avslår motion 2008/09:K397 yrkande 6.

Reservation 1 (s)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (s)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0115015
m870010
c22007
fp25003
kd21003
v01633
mp16003
Totalt171131344

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

3. Mål för regeringens politik avseende nationella minoriteter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner dels att målet för politikområdet Minoritetspolitik upphör att gälla, dels det mål för regeringens politik avseende nationella minoriteter som regeringen föreslår.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2008/09:1 utgiftsområde 1 punkterna 5 och 6.

4. Hovstat för den blivande statschefen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2008/09:K397 yrkande 2.

Reservation 2 (s)

5. Regeringskansliets upphandling av varor och tjänster

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:K265 yrkande 2 och 2007/08:K354.

6. Regeringskansliets organisation

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:K215, 2008/09:K231 yrkande 2, 2008/09:C209 yrkande 4 och 2008/09:A290 yrkande 2.

7. Svenska språket i Regeringskansliet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:K306 och 2008/09:K388.

8. Utrikesförvaltningens organisation m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:K223, 2008/09:K259, 2008/09:K264, 2008/09:K266, 2008/09:K281, 2008/09:K286 yrkandena 2 och 3, 2008/09:K328, 2008/09:K350, 2008/09:K362, 2008/09:K397 yrkande 4, 2008/09:U293 yrkande 3, 2008/09:U349 yrkande 101 och 2008/09:Ub540 yrkande 2.

9. Utrikesdepartementets jämställdhetskompetens

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:K255 och 2008/09:N210 yrkande 5.

Reservation 3 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1140016
m870010
c22007
fp25003
kd21003
v01903
mp16003
Totalt28519045

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

10. Debatt kring EU-frågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:K314 och 2008/09:K397 yrkande 5.

Reservation 4 (s)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (s)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1114015
m870010
c22007
fp25003
kd21003
v17113
mp00163
Totalt1731151744

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

11. Integritetsskyddsombudsman

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2008/09:K367.

12. Översyn av presstödet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:K262 och 2008/09:K385.

13. Riksdagsförvaltningens årsredovisning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen lägger redogörelse 2007/08:RS2 till handlingarna.