Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Konstitutionsutskottets betänkande 2009/10:KU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 26 november 2009

Beslut

Anslag till regeringen, riksdagen och hovet (KU1)

Regeringen och riksdagsstyrelsen föreslår i budgetpropositionen ett anslag på drygt 12,1 miljarder för Rikets styrelse under 2010. Där ingår bland annat Regeringskansliet, riksdagsförvaltningen, riksdagens ledamöter och partier, hovet och presstödet. Riksdagen sa ja till regeringens och riksdagsstyrelsen förslag.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Redogörelsen läggs till handlingarna. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

26 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2009-11-10
Justering: 2009-11-17
Betänkande publicerat: 2009-11-18
Trycklov: 2009-11-18
Reservationer 5
Betänkande 2009/10:KU1

Alla beredningar i utskottet

2009-11-10, 2009-11-03, 2009-10-22, 2009-10-13

Anslag till regeringen, riksdagen och hovet (KU1)

Regeringen och riksdagsstyrelsen föreslår i budgetpropositionen ett anslag på drygt 12,1 miljarder för Rikets styrelse under 2010.

Där ingår bland annat Regeringskansliet, riksdagsförvaltningen, riksdagens ledamöter och partier, hovet och presstödet.

Konstitutionsutskottet anser att riksdagen ska säga ja till regeringens och riksdagsstyrelsen förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2009-11-26
4

Beslut

Beslut: 2009-11-26
11 förslagspunkter, 8 acklamationer, 3 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 26 november 2009

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Anslag m.m. 2010 inom utgiftsområde 1

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
a) Finansiering av demokratiforskning
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2010 för ramanslag 6:1 Allmänna val och demokrati besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 5 000 000 kr under 2011, högst 5 000 000 kr under 2012 och högst 5 000 000 kr under 2013.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:1 utgiftsområde 1 punkt 1.

b) Finansiering av stöd till politiska partier
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2010 för ramanslag 6:6 Stöd till politiska partier besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 170 200 000 kr under 2011.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:1 utgiftsområde 1 punkt 2.

c) Ändring i lagen om stöd till riksdagsledamöternas och partigruppernas arbete i riksdagen
Riksdagen antar riksdagsstyrelsens förslag till lag om ändring i lagen (1999:1209) om stöd till riksdagsledamöternas och partigruppernas arbete i riksdagen.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:1 utgiftsområde 1 punkt 4.

d) Investeringsplan för riksdagsförvaltningen
Riksdagen godkänner förslaget till investeringsplan för riksdagsförvaltningen för perioden 2010-2012.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:1 utgiftsområde 1 punkt 5.

e) Låneram för riksdagsförvaltningen
Riksdagen bemyndigar riksdagsförvaltningen att för 2010 besluta om lån i Riksgälden för investeringar som används i verksamheten intill ett belopp av 130 000 000 kr samt för investeringar i fastigheter och tekniska anläggningar intill ett belopp av 170 000 000 kr.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:1 utgiftsområde 1 punkterna 6 och 7.

f) Anslagskredit för riksdagens ledamöter och partier m.m.
Riksdagen beslutar att för ramanslag 2:1 Riksdagens ledamöter och partier m.m. ska för 2010 finnas en anslagskredit på högst 5 % av anvisat anslag.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:1 utgiftsområde 1 punkt 8.

g) Anslagskredit för riksdagens förvaltningsanslag
Riksdagen beslutar att för ramanslag 2:2 Riksdagens förvaltningsanslag ska det för 2010 finnas en anslagskredit på högst 5 % av anvisat anslag.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:1 utgiftsområde 1 punkt 9.

h) Anslagsfinansiering av Justitieombudsmännens anläggningstillgångar
Riksdagen beslutar att Riksdagens ombudsmän, justitieombudsmännen (JO), för 2010 får anslagsfinansiera anläggningstillgångar som används i myndighetens verksamhet.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:1 utgiftsområde 1 punkt 10.

i) Fördelning av anslagen inom utgiftsområde 1
Riksdagen anvisar anslagen för 2010 inom utgiftsområde 1 Rikets styrelse i enlighet med specifikationen i bilaga 3.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:1 utgiftsområde 1 punkterna 3 och 11 samt avslår motionerna 2008/09:N7 yrkande 1, 2009/10:K326 yrkandena 1 och 2, 2009/10:K333, 2009/10:K405 yrkandena 1 och 7 samt 2009/10:Ju427 yrkande 31.

2. Mål för demokratipolitiken

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2009/10:K405 yrkande 5.

Reservation 1 (s, v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (s, v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0106024
m800017
c22007
fp21007
kd22002
v01903
mp14005
Totalt159125065

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

3. Sametingets flytt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2009/10:K405 yrkande 2.

Reservation 2 (s, v, mp)

4. Regeringskansliets organisation m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2009/10:K270, 2009/10:K355 yrkande 7, 2009/10:K361, 2009/10:K415, 2009/10:C376 yrkande 4, 2009/10:MJ468 yrkande 37 och 2009/10:N208 yrkande 10.

5. Utrikesförvaltningens organisation m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2009/10:K210, 2009/10:K279, 2009/10:K304, 2009/10:K340, 2009/10:K405 yrkande 3, 2009/10:K408, 2009/10:U204 yrkande 3, 2009/10:U205 yrkande 4 och 2009/10:U340 yrkande 93.

Reservation 3 (s)

6. Debatt kring EU-frågor m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2009/10:K326 yrkandena 3 och 4 samt 2009/10:K405 yrkande 4.

Reservation 4 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0107023
m800017
c22007
fp22006
kd22002
v01903
mp01405
Totalt146140063

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

7. Stöd och bidrag till politiska partier

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2009/10:K284, 2009/10:K296 och 2009/10:K353.

8. Presstödet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2009/10:K240.

9. Riksdagsförvaltningens årsredovisning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen lägger redogörelse 2008/09:RS2 till handlingarna.

10. F.d. statsråds inkomstgaranti

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2009/10:K208.

11. Hbt-kompetens inom utrikesförvaltningen m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2009/10:U209 yrkande 2.

Reservation 5 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1061023
m800017
c22007
fp22006
kd22002
v01903
mp12205
Totalt26422063

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag