Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Konstitutionsutskottets betänkande 2011/12:KU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 7 december 2011

Beslut

Ökad insyn i hovets verksamhet (KU1)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag i budgetpropositionen på anslag för utgiftsområdet Rikets styrelse 2012. Anslagen uppgår till 11,8 miljarder kronor. Riksdagen gjorde samtidigt två tillkännagivanden. Det första handlar om hur hovet använder statens pengar. Regeringen ska se över överenskommelsen med riksmarskalksämbetet från 2005 om att hovet varje år ska redovisa hur anslagen använts. Översynen bör verka för en ökad insyn i hovstaten men samtidigt respektera statschefens privata sfär. Den ska inte ändra den konstitutionella ordningen. Det andra tillkännagivandet handlar om djurskyddskontroller. Av regeringens budgetproposition framgår det att avsikten är att insatserna för djurskyddskontroller ska uppgå till 25 miljoner kronor 2012. Riksdagen konstaterar dock att regeringen endast föreslagit 15 miljoner kronor i budgetpropositionen. Riksdagen gav därför regeringen i uppdrag att rätta till felet, till exempel i samband med vårändringsbudgeten, för att säkerställa goda djurskyddskontroller. Vidare sa riksdagen nej till ett antal motioner som går ut på att regeringen ska återkomma med lagförslag för bättre insyn i partiernas finansiering.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen utgiftsområde 1 och utgiftsområde 15 punkt 1. Bifall till initiativ om tillkännagivande till regeringen om förstärkta resurser för djurskyddskontroller. Bifall med tillkännagivande till regeringen och delvis bifall till motioner om insyn i kungliga hovstaten. Avslag på övriga motioner. Redogörelsen läggs till handlingarna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2011-10-11, 2011-10-25, 2011-10-27, 2011-11-08, 2011-11-10, 2011-11-15, 2011-11-17

Ökad insyn i hovets verksamhet (KU1)

Konstitutionsutskottet, KU, föreslår att riksdagen säger ja till regeringens budgetförslag för utgiftsområdet Rikets styrelse. Anslagen uppgår till 11,8 miljarder kronor. Utskottet föreslår också två så kallade tillkännagivanden till regeringen. Det ena handlar om hur hovet använder statens pengar. KU vill att regeringen ser över överenskommelsen med riksmarskalksämbetet från 2005 om att hovet varje år ska redovisa hur anslagen använts. Översynen bör verka för en ökad insyn i hovstaten men samtidigt respektera statschefens privata sfär. Den ska inte ändra den konstitutionella ordningen.

Det andra tillkännagivandet handlar om djurskyddskontroller. Av regeringens budgetproposition framgår det att avsikten är att insatserna för djurskyddskontroller ska uppgå till 25 miljoner kronor 2012. KU konstaterar dock att regeringen endast föreslagit 15 miljoner kronor i budgetpropositionen. Utskottet föreslår därför att regeringen får i uppdrag att rätta till felet, till exempel i samband med vårändringsbudgeten, för att säkerställa goda djurskyddskontroller.

Vidare sa KU nej till ett antal motioner som går ut på att regeringen ska återkomma med lagförslag för bättre insyn i partiernas finansiering.
Pressmeddelande

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.