Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Konstitutionsutskottets betänkande 2012/13:KU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 5 december 2012

Beslut

Pengar till Regeringskansliet, riksdagen och dess myndigheter samt hovet (KU1)

Riksdagen sa ja till regeringens och riksdagsstyrelsens förslag i budgetpropositionen om cirka 12 miljarder kronor i anslag för utgiftsområdet Rikets styrelse 2013. Där ingår bland annat Regeringskansliet, länsstyrelserna, riksdagens ledamöter och partier, Riksdagsförvaltningen, presstödet och hovet.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna. Redogörelsen läggs till handlingarna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

1

Förslag

23 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2012-11-20
Justering: 2012-11-27
Betänkande publicerat: 2012-11-28
Trycklov: 2012-11-28
Reservationer 6
Betänkande 2012/13:KU1

Alla beredningar i utskottet

2012-11-20, 2012-11-13, 2012-11-06, 2012-10-25, 2012-10-16

Pengar till Regeringskansliet, riksdagen och dess myndigheter samt hovet (KU1)

Konstitutionsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens och riksdagsstyrelsens förslag i budgetpropositionen om cirka 12 miljarder kronor i anslag för utgiftsområdet Rikets styrelse 2013. Där ingår bland annat Regeringskansliet, länsstyrelserna, riksdagens ledamöter och partier, Riksdagsförvaltningen, presstödet och hovet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2012-12-05
4

Beslut

Beslut: 2012-12-05
13 förslagspunkter, 10 acklamationer, 3 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 5 december 2012

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Anslagen m.m. för 2013 inom utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
a) Finansiering av demokratiforskning
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2013 för anslaget 6:1 Allmänna val och demokrati besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 15 000 000 kronor för 2014-2016.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:1 utgiftsområde 1 punkt 1.

b) Finansiering av stöd till politiska partier
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2013 för anslaget 6:6 Stöd till politiska partier besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 171 200 000 kronor för 2014.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:1 utgiftsområde 1 punkt 2.

c) Finansiering av vissa handläggningskostnader vid Myndigheten för radio och tv
Riksdagen bemyndigar regeringen att disponera de avgifter som tas ut för att finansiera Myndigheten för radio och tv:s kostnader för handläggningen av ansökningar om att sända tv samt ansökningar om att sända digital kommersiell radio.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:1 utgiftsområde 1 punkt 3.

d) Ändring i lagen om stöd till riksdagsledamöternas och partigruppernas arbete i riksdagen
Riksdagen antar riksdagsstyrelsens förslag i bilaga 2 till lag om ändring i lagen (1999:1209) om stöd till riksdagsledamöternas och partigruppernas arbete i riksdagen.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:1 utgiftsområde 1 punkt 5.

e) Investeringsplaner för Riksdagsförvaltningen
Riksdagen godkänner förslagen till investeringsplaner för anslagen 2:2 Riksdagens förvaltningsanslag och 2:3 Riksdagens fastighetsanslag för 2013-2016.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:1 utgiftsområde 1 punkterna 6 och 7.

f) Låneram för Riksdagsförvaltningen
Riksdagen bemyndigar Riksdagsförvaltningen att för 2013 ta upp lån i Riksgäldskontoret för investeringar som används i verksamheten som inklusive tidigare gjord upplåning uppgår till högst 100 000 000 kronor och för investeringar i fastigheter och tekniska anläggningar som inklusive tidigare gjord upplåning uppgår till högst 500 000 000 kronor.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:1 utgiftsområde 1 punkterna 8 och 9.

g) Anslagskredit för riksdagens fastighetsanslag
Riksdagen beslutar att det för anslaget 2:3 Riksdagens fastighetsanslag för 2013 ska finnas en anslagskredit på högst 5 procent av anvisat anslag.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:1 utgiftsområde 1 punkt 10.

h) Anslagsfinansiering av JO:s anläggningstillgångar
Riksdagen beslutar att Riksdagens ombudsmän (JO) för 2013 får anslagsfinansiera anläggningstillgångar som används i myndighetens verksamhet.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:1 utgiftsområde 1 punkt 12.

i) Fördelning av anslagen inom utgiftsområde 1
Riksdagen anvisar anslagen för budgetåret 2013 inom utgiftsområdet i enlighet med specifikationen i bilaga 3.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:1 utgiftsområde 1 punkterna 4, 11 och 13 samt avslår motionerna
2012/13:K331 av Jonas Åkerlund m.fl. (SD),
2012/13:K367 av Peter Eriksson m.fl. (MP) yrkande 2 och
2012/13:K370 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V).

2. Insyn i kungliga hovstaten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2012/13:K207 yrkande 2.

Reservation 1 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S104008
M98009
MP22003
FP20004
C21002
SD18002
V01405
KD17002
PP0000
-0000
Totalt30014035

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


3. Regeringskansliets organisation

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:Ju373 av Morgan Johansson m.fl. (S) yrkande 42 och
2012/13:U341 av Bodil Ceballos m.fl. (MP) yrkande 6.

4. Utrikesförvaltningens organisation

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:K260 av Roger Haddad (FP),
2012/13:K350 av Anders Hansson (M),
2012/13:K377 av Annelie Enochson och Tuve Skånberg (båda KD),
2012/13:U208 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 10,
2012/13:U262 av Lars Johansson m.fl. (S) yrkande 1,
2012/13:U306 av Urban Ahlin m.fl. (S) yrkande 98 och
2012/13:So595 av Helena Leander m.fl. (MP) yrkande 24.

Reservation 2 (V)

5. Kvinno- och mansjourer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:K367 av Peter Eriksson m.fl. (MP) yrkande 1.

Reservation 3 (MP)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (MP)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S103009
M970010
MP02203
FP20004
C21002
SD19001
V14005
KD17002
PP0000
-0000
Totalt29122036

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


6. Länsstyrelsers kartläggning av värdefulla skogar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:MJ455 av Matilda Ernkrans m.fl. (S) yrkande 44.

Reservation 4 (S)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (S)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S110308
M98009
MP22003
FP20004
C21002
SD19001
V14005
KD17002
PP0000
-0000
Totalt212103034

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


7. Återinförande av avgifter vid djurskyddskontroller

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:MJ312 av Jens Holm m.fl. (V) yrkande 3.

Reservation 5 (V)

8. Offentlig redovisning av bidrag till politiska partier

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:K204 av Mia Sydow Mölleby m.fl. (V),
2012/13:K271 av Eva-Lena Jansson (S) yrkande 3,
2012/13:K365 av Ibrahim Baylan (S) och
2012/13:Ju373 av Morgan Johansson m.fl. (S) yrkande 31.

9. Skydd för den judiska minoriteten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:K221 av Annelie Enochson och Tuve Skånberg (båda KD).

10. Översyn av presstödet m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:K272 av Christian Holm (M) och
2012/13:K318 av Berit Högman m.fl. (S).

11. Budgetlagen och finansiering av investeringar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:T320 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 19.

Reservation 6 (V)

12. Föräldraledighet för statsråd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:K201 av Caroline Szyber (KD).

13. Riksdagsförvaltningens årsredovisning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen lägger redogörelse 2011/12:RS2 till handlingarna.