Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Konstitutionsutskottets betänkande 2014/15:KU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 15 december 2014

Beslut

Pengar till regeringen, riksdagen och hovet (KU1)

Riksdagen sa delvis ja till förslag från Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet och Kristdemokraterna om cirka 12 miljarder kronor i anslag för utgiftsområdet Rikets styrelse för 2015. Där ingår bland annat Regeringskansliet, riksdagens ledamöter och partier, Riksdagsförvaltningen, hovet, presstödet och sametinget.

Riksdagen riktade också en uppmaning, ett så kallat tillkännagivande, till regeringen om att några av Presstödskommitténs förslag bör genomföras tidigare än 2017. Regeringen bör redan nu överväga om inte Presstödsnämnden kan infogas i Myndigheten för radio och tv.

Utskottets förslag till beslut: Delvis bifall till propositionen. Delvis bifall till en motion om Fördelning av anslagen inom utgiftsområde 1. Delvis bifall till motioner med tillkännagivande till regeringen om Presstödet och Presstödsnämnden. Avslag på övriga motioner. Redogörelsen läggs till handlingarna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

1 framställning / redogörelse, 15 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Justering: 2014-12-11
Trycklov: 2014-12-15
Reservationer 5
Betänkande 2014/15:KU1

Pengar till regeringen, riksdagen och hovet (KU1)

Konstitutionsutskottet föreslår att riksdagen säger delvis ja till förslag från Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet och Kristdemokraterna om cirka 12 miljarder kronor i anslag för utgiftsområdet Rikets styrelse för 2015. Där ingår bland annat Regeringskansliet, riksdagens ledamöter och partier, Riksdagsförvaltningen, hovet, presstödet och sametinget.

Konstitutionsutskottet föreslår även att några av Presstödskommitténs förslag genomförs tidigare än 2017. Utskottet anser också att regeringen redan nu ska överväga om inte Presstödsnämnden kan infogas i Myndigheten för radio och tv. Utskottet föreslår att riksdagen riktar ett tillkännagivande till regeringen om detta.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2014-12-12
Debatt i kammaren: 2014-12-15
4

Beslut

Beslut: 2014-12-15
8 förslagspunkter, 6 acklamationer, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 15 december 2014

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Anslag m.m. för 2015 inom utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: a) Avgiftsfinansierad verksamhet
Riksdagen bemyndigar regeringen att använda de avgifter som tas ut med stöd av 27 kap. 1 § första stycket 2 miljöbalken (1998:808) för att täcka kostnader för prövning, tillsyn och utbildning enligt vad som anges i balken.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2014/15:1 utgiftsområde 1 punkterna 9 och 11, avslår motion

2014/15:2966 av Jonas Åkerlund m.fl. (SD) och

bifaller delvis proposition 2014/15:1 utgiftsområde 1 punkt 3 och motion

2014/15:2466 av Andreas Norlén m.fl. (M, C, FP, KD) yrkande 1.

b) Finansiering av stöd till politiska partier
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2015 för anslaget 6:6 Stöd till politiska partier besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 171 200 000 kronor under 2016.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2014/15:1 utgiftsområde 1 punkterna 9 och 11, avslår motion

2014/15:2966 av Jonas Åkerlund m.fl. (SD) och

bifaller delvis proposition 2014/15:1 utgiftsområde 1 punkt 3 och motion

2014/15:2466 av Andreas Norlén m.fl. (M, C, FP, KD) yrkande 1.

c) Ändring i lagen om stöd till riksdagsledamöternas och partigruppernas arbete i riksdagen
Riksdagen antar riksdagsstyrelsens förslag i bilaga 2 till lag om ändring i lagen (1999:1209) om
stöd till riksdagsledamöternas och partigruppernas arbete i riksdagen.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2014/15:1 utgiftsområde 1 punkterna 9 och 11, avslår motion

2014/15:2966 av Jonas Åkerlund m.fl. (SD) och

bifaller delvis proposition 2014/15:1 utgiftsområde 1 punkt 3 och motion

2014/15:2466 av Andreas Norlén m.fl. (M, C, FP, KD) yrkande 1.

d) Investeringsplaner för Riksdagsförvaltningen
Riksdagen godkänner riksdagsstyrelsens förslag till investeringsplaner för anslagen 2:2 Riksdagens förvaltningsanslag och 2:3 Riksdagens fastighetsanslag för 2015-2018.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2014/15:1 utgiftsområde 1 punkterna 9 och 11, avslår motion

2014/15:2966 av Jonas Åkerlund m.fl. (SD) och

bifaller delvis proposition 2014/15:1 utgiftsområde 1 punkt 3 och motion

2014/15:2466 av Andreas Norlén m.fl. (M, C, FP, KD) yrkande 1.

e) Låneram för Riksdagsförvaltningen
Riksdagen bemyndigar Riksdagsförvaltningen att för 2015 ta upp lån i Riksgäldskontoret för investeringar som används i verksamheten som inklusive tidigare gjord upplåning uppgår till högst 100 000 000 kronor och för investeringar i fastigheter och tekniska anläggningar som inklusive tidigare gjord upplåning uppgår till högst 500 000 000 kronor.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2014/15:1 utgiftsområde 1 punkterna 9 och 11, avslår motion

2014/15:2966 av Jonas Åkerlund m.fl. (SD) och

bifaller delvis proposition 2014/15:1 utgiftsområde 1 punkt 3 och motion

2014/15:2466 av Andreas Norlén m.fl. (M, C, FP, KD) yrkande 1.

f) Anslagsfinansiering av JO:s anläggningstillgångar
Riksdagen beslutar att Riksdagens ombudsmän (JO) för 2015 får anslagsfinansiera anläggningstillgångar som används i myndighetens verksamhet.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2014/15:1 utgiftsområde 1 punkterna 9 och 11, avslår motion

2014/15:2966 av Jonas Åkerlund m.fl. (SD) och

bifaller delvis proposition 2014/15:1 utgiftsområde 1 punkt 3 och motion

2014/15:2466 av Andreas Norlén m.fl. (M, C, FP, KD) yrkande 1.

g) Fördelning av anslagen inom utgiftsområde 1
Riksdagen anvisar, med de anslagsvillkor som utskottet anger, anslagen för budgetåret 2015 inom utgiftsområdet i enlighet med specifikationen i bilaga 4. 
Därmed bifaller riksdagen proposition 2014/15:1 utgiftsområde 1 punkterna 9 och 11, avslår motion

2014/15:2966 av Jonas Åkerlund m.fl. (SD) och

bifaller delvis proposition 2014/15:1 utgiftsområde 1 punkt 3 och motion

2014/15:2466 av Andreas Norlén m.fl. (M, C, FP, KD) yrkande 1.

Reservation 1 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 14 0 0 5
S 1 0 94 18
M 70 0 1 13
SD 0 39 0 10
MP 0 0 21 4
C 20 0 0 2
V 0 0 18 3
KD 13 0 0 3
Totalt 118 39 134 58


2. Insyn i kungliga hov- och slottsstaten m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Därmed avslår riksdagen motionerna

2014/15:61 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 2 och

2014/15:2494 av Mikael Jansson och David Lång (SD) yrkandena 1-3.

Reservation 2 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 14 0 0 5
S 96 0 0 17
M 71 0 0 13
SD 40 0 0 9
MP 21 0 0 4
C 20 0 0 2
V 0 18 0 3
KD 13 0 0 3
Totalt 275 18 0 56


3. Regeringskansliets organisation

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Därmed avslår riksdagen motion

2014/15:163 av Håkan Svenneling m.fl. (V) yrkande 1.

Reservation 3 (V)

4. Utrikesförvaltningens organisation m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Därmed avslår riksdagen motionerna

2014/15:81 av Hans Linde m.fl. (V) yrkande 9,

2014/15:140 av Stig Henriksson m.fl. (V) yrkande 9,

2014/15:2312 av Sofia Damm (KD) och

2014/15:2400 av Robert Halef (KD).

Reservation 4 (V)

5. Presstödet och Presstödsnämnden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför om att några av Presstödskommitténs förslag ska vara genomförda tidigare än 2017 och att Presstödsnämnden i lämplig form ska infogas i Myndigheten för radio och tv.
Därmed avslår riksdagen motionerna

2014/15:2748 av Martin Kinnunen (SD) och

2014/15:2017 av Christian Holm (M) samt

bifaller delvis motionerna

2014/15:2466 av Andreas Norlén m.fl. (M, C, FP, KD) yrkande 2 och

2014/15:2789 av Per-Ingvar Johnsson (C).

Reservation 5 (SD)

6. Tidningen Riksdag & Departement

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

7. Föräldraledighet för statsråd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

8. Riksdagsförvaltningens årsredovisning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument