Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Konstitutionsutskottets betänkande 2016/17:KU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 1 december 2016

Beslut

Pengar till riksdagen, regeringen och länsstyrelserna (KU1)

Riksdagen sa ja till regeringens, riksdagsstyrelsens och Riksdagens ombudsmäns (JO) förslag om hur anslagen för utgiftsområde 1, Rikets styrelse, ska fördelas. Totalt handlar det om drygt 13 miljarder kronor för 2017. I utgiftsområde 1 ingår bland annat hovet, riksdagens ledamöter och partier, Riksdagsförvaltningen, JO, Regeringskansliet, länsstyrelserna, åtgärder för nationella minoriteter och presstödet.

Riksdagen sa också ja till regeringens förslag om bland annat höjda stödnivåer för tidningar som kommer ut en gång per vecka.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen punkterna 1-3, 5, 7-11. Delvis bifall till propositionen punkten 6. Avslag på propositionens förslag till lag om ändring i lagen (1999:1209) om stöd till riksdagsledamöternas och partigruppernas arbete i riksdagen. Avslag på motionerna. Redogörelsen läggs till handlingarna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

1 framställning / redogörelse, 17 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2016-11-15
Justering: 2016-11-22
Trycklov: 2016-11-23
Reservationer 2
Betänkande 2016/17:KU1

Alla beredningar i utskottet

2016-11-15, 2016-11-08, 2016-10-25, 2016-10-20, 2016-09-29

Pengar till riksdagen, regeringen och länsstyrelserna (KU1)

Konstitutionsutskottet (KU) föreslår att riksdagen säger ja till regeringens, riksdagsstyrelsens och Riksdagens ombudsmäns (JO) förslag om hur anslagen för utgiftsområde 1, Rikets styrelse, ska fördelas. Totalt handlar det om drygt 13 miljarder kronor för 2017. I utgiftsområde 1 ingår bland annat hovet, riksdagens ledamöter och partier, Riksdagsförvaltningen, JO, Regeringskansliet, länsstyrelserna, åtgärder för nationella minoriteter och presstödet.

KU föreslår vidare bland annat att riksdagen säger ja till regeringens förslag om höjda stödnivåer för tidningar som kommer ut en gång per vecka.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2016-11-29
Debatt i kammaren: 2016-11-30
4

Beslut

Beslut: 2016-12-01
9 förslagspunkter, 8 acklamationer, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 1 december 2016

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Anslag m.m. inom utgiftsområde 1

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: a) Anslagen för 2017
Riksdagen anvisar anslagen för budgetåret 2017 inom utgiftsområde 1 i enlighet med utskottets förslag i bilaga 5.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2016/17:1 utgiftsområde 1 punkterna 2, 9 och 11 samt avslår motionerna

2016/17:2223 av Jonas Millard m.fl. (SD),

2016/17:2848 av Tuve Skånberg m.fl. (KD),

2016/17:3285 av Andreas Norlén m.fl. (M) yrkandena 1-11,

2016/17:3411 av Per-Ingvar Johnsson och Johan Hedin (båda C) och

2016/17:3429 av Tina Acketoft m.fl. (L).

b) Höjda stödnivåer för endagstidningar
Riksdagen godkänner vad regeringen föreslår om de höjda stödnivåerna för endagstidningar.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2016/17:1 utgiftsområde 1 punkt 1.

c) Beställningsbemyndiganden för regeringen
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2017 för anslagen 6:6 Stöd till politiska partier och 8:1 Presstöd besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst de belopp och inom den tidsperiod som anges i utskottets förslag i bilaga 6.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2016/17:1 utgiftsområde 1 punkt 3.

d) Lagförslag
Riksdagen avslår riksdagsstyrelsens förslag i bilaga 2 till lag om ändring i lagen (1999:1209) om stöd till riksdagsledamöternas och partigruppernas arbete i riksdagen.
Därmed avslår riksdagen proposition 2016/17:1 utgiftsområde 1 punkt 4.

e) Låneram för Riksdagsförvaltningen
Riksdagen bemyndigar Riksdagsförvaltningen att för 2017 ta upp lån i Riksgäldskontoret för investeringar i anläggningstillgångar som används i myndighetens verksamhet som inklusive tidigare gjord upplåning uppgår till högst 100 000 000 kronor och för investeringar i fastigheter och tekniska anläggningar som inklusive tidigare gjord upplåning uppgår till högst 500 000 000 kronor.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2016/17:1 utgiftsområde 1 punkterna 5 och 8.

f) Anslagsfinansiering av viss verksamhet för Riksdagsförvaltningen
Riksdagen beslutar att Riksdagsförvaltningen för 2017 får finansiera förvärvet av andel i fastigheten Iason 1 i dess helhet med anslag.
Därmed bifaller riksdagen delvis proposition 2016/17:1 utgiftsområde 1 punkt 6.

g) Investeringsplan för Riksdagsförvaltningen
Riksdagen godkänner riksdagsstyrelsens förslag till investeringsplan för anslaget 2:3 Riksdagens fastighetsanslag för 2017-2020.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2016/17:1 utgiftsområde 1 punkt 7.

h) Anslagsfinansiering av viss verksamhet för Riksdagens ombudsmän (JO)
Riksdagen beslutar att Riksdagens ombudsmän (JO) för 2017 får anslagsfinansiera anläggningstillgångar som används i myndighetens verksamhet.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2016/17:1 utgiftsområde 1 punkt 10.

2. Apanaget och insyn i kungliga hov- och slottsstaten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:63 av Robert Hannah (L) yrkandena 1-3 och

2016/17:1051 av Niclas Malmberg m.fl. (MP, V, L, C, S) yrkande 6.

Reservation 1 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 99 0 0 14
M 73 0 0 11
SD 41 0 1 6
MP 23 0 0 2
C 19 0 0 3
V 0 18 0 3
L 16 0 0 3
KD 13 0 0 3
- 0 0 0 1
Totalt 284 18 1 46


3. Regeringskansliets organisation

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:2659 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD) yrkande 15.

Reservation 2 (KD)

4. Utrikesförvaltningens organisation

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:2533 av Jabar Amin m.fl. (MP),

2016/17:2574 av Anders Hansson (M) och

2016/17:2853 av Tuve Skånberg (KD).

5. Frågor om statsråds ekonomiska villkor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:2580 av Jeff Ahl (SD) yrkande 2 och

2016/17:2581 av Jeff Ahl (SD) yrkande 2.

6. Föräldraledighet för statsråd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:205 av Caroline Szyber (KD).

7. Presstödet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:693 av Anna Hagwall (SD) yrkande 2 och

2016/17:1835 av Christian Holm Barenfeld och Margareta Cederfelt (båda M).

8. Sieps uppdrag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:3083 av Per Lodenius (C).

9. Riksdagsförvaltningens årsredovisning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen lägger redogörelse 2015/16:RS1 till handlingarna.