Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Konstitutionsutskottets betänkande 2018/19:KU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 17 december 2018

Beslut

Pengar till riksdagen, regeringen och länsstyrelserna (KU1)

14, 6 miljarder kronor ur statens budget för 2019 går till utgiftsområdet Rikets styrelse. Mest pengar får Regeringskansliet, drygt 7,8 miljarder kronor. Drygt 3 miljarder kronor går till länsstyrelserna och riksdagens ledamöter och partier får drygt 926 miljoner kronor. Riksdagen sa ja till Moderaternas och Kristdemokraternas förslag om hur pengarna ska fördelas inom delposterna Regeringskansliet, Allmänna val och demokrati och Länsstyrelserna. För övriga 15 anslag sa riksdagen ja till regeringens, riksdagsstyrelsens och Riksdagens ombudsmäns (JO) förslag om hur pengarna ska fördelas.

Riksdagen beslutar om statens budget i två steg. Först beslutas om ramarna för de 27 utgiftsområdena i budgeten. Det beslutade riksdagen den 12 december 2018. Därefter bestämmer riksdagen i ett andra steg hur pengarna ska fördelas inom varje utgiftsområde. Det här beslutet avser steg två i beslutsprocessen.

Utskottets förslag till beslut: Delvis bifall till propositionen punkt 1 och till två motioner om anslag inom utgiftsområde 1, i övrigt bifall till propositionen. Avslag på övriga motioner. Redogörelsen läggs till handlingarna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

1 framställning / redogörelse, 7 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2018-12-11
Justering: 2018-12-13
Trycklov: 2018-12-13
Reservationer 1
Betänkande 2018/19:KU1

Alla beredningar i utskottet

2018-12-11, 2018-12-06, 2018-12-04, 2018-11-29

Pengar till riksdagen, regeringen och länsstyrelserna (KU1)

14, 6 miljarder kronor ur statens budget för 2019 går till utgiftsområdet Rikets styrelse. Mest pengar får Regeringskansliet, drygt 7,8 miljarder kronor. Drygt 3 miljarder kronor går till länsstyrelserna och riksdagens ledamöter och partier får drygt 926 miljoner kronor. Konstitutionsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till Moderaternas och Kristdemokraternas förslag om hur pengarna ska fördelas inom delposterna Regeringskansliet, Allmänna val och demokrati och Länsstyrelserna. För övriga 15 anslag föreslår utskottet att riksdagen säger ja till regeringens, riksdagsstyrelsens och Riksdagens ombudsmäns (JO) förslag om hur pengarna ska fördelas.

Riksdagen beslutar om statens budget i två steg. Först beslutas om ramarna för de 27 utgiftsområdena i budgeten. Det beslutade riksdagen den 12 december 2018. Därefter bestämmer riksdagen i ett andra steg hur pengarna ska fördelas inom varje utgiftsområde. Det här förslaget avser steg två i beslutsprocessen.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2018-12-14
Debatt i kammaren: 2018-12-15
4

Beslut

Beslut: 2018-12-17
2 förslagspunkter, 1 acklamation, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 17 december 2018

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Anslag m.m. inom utgiftsområde 1

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: a) Anslagen för 2019
Riksdagen anvisar, med de anslagsvillkor som utskottet anger, anslagen för budgetåret 2019 inom utgiftsområde 1 i enlighet med utskottets förslag i bilaga 3.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2018/19:1 utgiftsområde 1 punkterna 6 och 8, bifaller delvis proposition 2018/19:1 utgiftsområde 1 punkt 1 och motionerna

2018/19:2766 av Tuve Skånberg m.fl. (KD) och

2018/19:2945 av Marta Obminska m.fl. (M) yrkandena 1-4 och

avslår motionerna

2018/19:2355 av Jonas Millard m.fl. (SD),

2018/19:2624 av Linda Ylivainio m.fl. (C),

2018/19:2768 av Hans Eklind m.fl. (KD) yrkande 6,

2018/19:2915 av Sofia Damm m.fl. (KD) yrkande 3 och

2018/19:2980 av Bengt Eliasson m.fl. (L).

b) Beställningsbemyndiganden för regeringen
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2019 för anslagen 6:5 Stöd till politiska partier och 8:1 Mediestöd besluta om bidrag som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst de belopp och inom de tidsperioder som regeringen föreslår.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2018/19:1 utgiftsområde 1 punkt 2.

c) Låneram för Riksdagsförvaltningen
Riksdagen bemyndigar Riksdagsförvaltningen att under 2019 ta upp lån i Riksgäldskontoret för investeringar i anläggningstillgångar som används i myndighetens verksamhet som inklusive tidigare upplåning uppgår till högst 120 000 000 kronor och för investeringar  i fastigheter och tekniska anläggningar som inklusive tidigare upplåning uppgår till högst 1 000 000 000 kronor.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2018/19:1 utgiftsområde 1 punkterna 3 och 5.

d) Investeringsplan för riksdagens fastigheter
Riksdagen godkänner riksdagsstyrelsens förslag till investeringsplan som riktlinje för anslaget 2:3 Riksdagens fastighetsanslag för 2019-2021.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2018/19:1 utgiftsområde 1 punkt 4.

e) Anslagsfinansiering av anläggningstillgångar hos Riksdagens ombudsmän (JO)
Riksdagen godkänner att Riksdagens ombudsmän (JO) för 2019 får anslagsfinansiera anläggningstillgångar som används i myndighetens verksamhet.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2018/19:1 utgiftsområde 1 punkt 7.

Reservation 1 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 26 0 63 11
M 59 0 0 11
SD 0 54 0 8
C 1 0 26 4
V 1 0 22 5
KD 20 0 0 2
L 0 0 18 2
MP 1 0 12 3
Totalt 108 54 141 46


2. Riksdagsförvaltningens årsredovisning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen lägger redogörelse 2017/18:RS1 till handlingarna.