Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Konstitutionsutskottets betänkande 2019/20:KU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 4 december 2019

Beslut

Pengar till riksdagen, regeringen och länsstyrelserna (KU1)

Riksdagen sa ja till regeringens, riksdagsstyrelsens, Riksdagens ombudsmäns (JO) och Riksrevisionens förslag om hur anslagen för 2020 inom utgiftsområdet Rikets styrelse, ska fördelas. Totalt handlar det om cirka 15,1 miljarder kronor ur statens budget. I utgiftsområdet ingår bland annat hovet, riksdagens ledamöter och partier, Riksdagsförvaltningen, Regeringskansliet, JO, Riksrevisionen, länsstyrelserna, åtgärder för nationella minoriteter och mediestödet.

Riksdagen sa samtidigt nej till cirka 30 förslag i motioner från allmänna motionstiden 2019 på området, bland dessa alternativa budgetförslag. Budgetpropositionen för 2020 bygger på en politisk överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet.

Riksdagen beslutar om statens budget i två steg. Först beslutas om ramarna för de 27 utgiftsområdena i budgeten. Det beslutade riksdagen den 27 november 2019. Därefter bestämmer riksdagen i ett andra steg hur pengarna ska fördelas inom varje utgiftsområde. Det här beslutet avser steg två i beslutsprocessen.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna. Redogörelsen läggs till handlingarna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

1 framställning / redogörelse, 27 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Från riksdagens organ

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2019-11-21
Justering: 2019-11-28
Trycklov: 2019-11-28
Reservationer 3
Betänkande 2019/20:KU1

Alla beredningar i utskottet

2019-11-21, 2019-11-12, 2019-10-24, 2019-10-15, 2019-09-26

Pengar till riksdagen, regeringen och länsstyrelserna (KU1)

Konstitutionsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens, riksdagsstyrelsens, Riksdagens ombudsmäns (JO) och Riksrevisionens förslag om hur anslagen för 2020 inom utgiftsområdet Rikets styrelse, ska fördelas. Totalt handlar det om cirka 15,1 miljarder kronor ur statens budget. I utgiftsområdet ingår bland annat hovet, riksdagens ledamöter och partier, Riksdagsförvaltningen, Regeringskansliet, JO, Riksrevisionen, länsstyrelserna, åtgärder för nationella minoriteter och mediestödet.

Utskottet föreslår samtidigt att riksdagen säger nej till cirka 30 förslag i motioner från allmänna motionstiden 2019 på området, bland dessa alternativa budgetförslag. Budgetpropositionen för 2020 bygger på en politisk överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet.

Riksdagen beslutar om statens budget i två steg. Först beslutas om ramarna för de 27 utgiftsområdena i budgeten. Det beslutade riksdagen den 27 november 2019. Därefter bestämmer riksdagen i ett andra steg hur pengarna ska fördelas inom varje utgiftsområde. Det här förslaget avser steg två i beslutsprocessen.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2019-12-03
Debatt i kammaren: 2019-12-04
4

Beslut

Beslut: 2019-12-04
4 förslagspunkter, 3 acklamationer, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 4 december 2019

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Statens budget inom utgiftsområde 1

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: a) Anslagen för 2020
Riksdagen anvisar anslagen för 2020 inom utgiftsområde 1 enligt regeringens, riksdagsstyrelsens, Riksdagens ombudsmäns (JO) och Riksrevisionens förslag.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2019/20:1 utgiftsområde 1 punkterna 1, 6, 8 och 10 samt avslår motionerna

2019/20:2260 av Tuve Skånberg m.fl. (KD),

2019/20:2635 av Matheus Enholm m.fl. (SD),

2019/20:2692 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V),

2019/20:2988 av Hans Eklind m.fl. (KD) yrkande 6,

2019/20:3124 av Désirée Pethrus m.fl. (KD) yrkande 2,

2019/20:3188 av Gudrun Brunegård m.fl. (KD) yrkande 28 och

2019/20:3312 av Karin Enström m.fl. (M).

b) Beställningsbemyndiganden för regeringen
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2020 besluta om bidrag som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst de belopp och inom de tidsperioder som regeringen föreslår.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2019/20:1 utgiftsområde 1 punkt 2.

c) Låneram för Riksdagsförvaltningen
Riksdagen bemyndigar Riksdagsförvaltningen att under 2020 ta upp lån i Riksgäldskontoret för investeringar i anläggningstillgångar som används i myndighetens verksamhet som inklusive tidigare upplåning uppgår till högst 130 000 000 kronor och för investeringar i fastigheter och tekniska anläggningar som inklusive tidigare upplåning uppgår till högst 1 500 000 000 kronor. 
Därmed bifaller riksdagen proposition 2019/20:1 utgiftsområde 1 punkterna 3 och 5.

d) Låneram för Riksrevisionen
Riksdagen bemyndigar Riksrevisionen att under 2020 ta upp lån i Riksgäldskontoret för investeringar i anläggningstillgångar som används i myndighetens verksamhet som inklusive tidigare upplåning uppgår till högst 35 000 000 kronor.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2019/20:1 utgiftsområde 1 punkt 9.

e) Investeringsplan för riksdagens fastigheter
Riksdagen godkänner investeringsplanen för anslaget 2:3 Riksdagens fastighetsanslag. 
Därmed bifaller riksdagen proposition 2019/20:1 utgiftsområde 1 punkt 4.

f) Anslagsfinansiering av anläggningstillgångar hos Riksdagens ombudsmän (JO)
Riksdagen beslutar att Riksdagens ombudsmän (JO) för 2020 får anslagsfinansiera anläggningstillgångar som används i myndighetens verksamhet.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2019/20:1 utgiftsområde 1 punkt 7.

2. Regeringskansliets organisation

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:820 av Ann-Christine From Utterstedt m.fl. (SD) yrkande 24,

2019/20:2737 av Beatrice Ask m.fl. (M) yrkande 4,

2019/20:2784 av Roland Utbult (KD) och

2019/20:3253 av Anders W Jonsson m.fl. (C) yrkande 34.

3. Utrikesförvaltningens organisation m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:14 av Dennis Dioukarev (SD),

2019/20:38 av Désirée Pethrus (KD) yrkande 1,

2019/20:40 av Ingemar Kihlström (KD),

2019/20:48 av Magnus Jacobsson (KD),

2019/20:77 av Alexander Christiansson (SD),

2019/20:131 av Désirée Pethrus (KD) yrkande 4,

2019/20:135 av Håkan Svenneling m.fl. (V) yrkande 1,

2019/20:228 av Björn Söder (SD) yrkande 2,

2019/20:720 av Markus Wiechel (SD) yrkande 1,

2019/20:754 av Markus Wiechel m.fl. (SD) yrkande 2,

2019/20:768 av Björn Söder m.fl. (SD) yrkande 7,

2019/20:2264 av Anders Hansson (M),

2019/20:2785 av Roland Utbult (KD) yrkande 1,

2019/20:2818 av Lars Adaktusson m.fl. (KD) yrkande 35,

2019/20:3157 av Lars Adaktusson m.fl. (KD) yrkande 14 och

2019/20:3357 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 6.

Reservation 1 (SD)
Reservation 2 (V)
Reservation 3 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 92 0 0 8
M 61 0 0 9
SD 0 54 0 8
C 26 0 0 5
V 0 0 23 4
KD 0 0 21 1
L 19 0 0 0
MP 14 0 0 2
- 1 0 1 0
Totalt 213 54 45 37


4. Riksdagsförvaltningens årsredovisning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen lägger redogörelse 2018/19:RS1 till handlingarna.