Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning

Socialförsäkringsutskottets bet 2016/17:SfU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 15 december 2016

Beslut

Pengar till ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning (SfU1)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om fördelning av pengar inom området ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning. Total är det 107 miljarder kronor som fördelas på olika poster. Mest pengar, 48,7 miljarder, går till aktivitets- och sjukersättningar. 41,7 miljarder går till sjukpenning och rehabilitering. Försäkringskassan får cirka 8.4 miljarder kronor.

Utöver det sa riksdagen bland annat också ja till regeringens förslag om att:

  • den som fått aktivitetsersättning under minst tolv månader ska få möjlighet att behålla sin ersättning under sex månader för att studera
  • hel sjukersättning ska kunna lämnas till en person från 19 års ålder
  • höja bostadstillägget från 93 till 95 procent av bostadskostnaden upp till bostadskostnadstaket även till den som inte har fyllt 65 år.

Riksdagen gör även ett tillkännagivande till regeringen. Fusk och missbruk som utförs av företag och organisationer ökar och behöver stoppas. Bidragsbrottslagen bör därför inte bara gälla enskilda individer utan även företag och organisationer. Dessutom bör myndigheters skyldighet att underrätta annan myndighet vid felaktig utbetalning eller bidragsfusk utökas och även gälla socialtjänsten.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Bifall till motioner med tillkännagivande om en utvidgning av myndigheternas underrättelseskyldighet och att bidragsbrottslagen bör omfatta felaktiga utbetalningar till företag och organisationer. Avslag på övriga motioner
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

63 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2016-11-15
Justering: 2016-12-06
Trycklov: 2016-12-08
Reservationer 21
bet 2016/17:SfU1

Pengar till ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning (SfU1)

Socialförsäkringsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om fördelning av pengar inom området ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning. Total är det 107 miljarder kronor som fördelas på olika poster. Mest pengar, 48,7 miljarder, går till aktivitets- och sjukersättningar. 41,7 miljarder går till sjukpenning och rehabilitering. Försäkringskassan får cirka 8.4 miljarder kronor.

Utöver det föreslår utskottet bland annat också att riksdagen säger ja till regeringens förslag om att:

  • den som fått aktivitetsersättning under minst tolv månader ska få möjlighet att behålla sin ersättning under sex månader för att studera
  • hel sjukersättning ska kunna lämnas till en person från 19 års ålder
  • höja bostadstillägget från 93 till 95 procent av bostadskostnaden upp till bostadskostnadstaket även till den som inte har fyllt 65 år.

Socialförsäkringsutskottet föreslår även att riksdagen gör ett tillkännagivande till regeringen. Fusk och missbruk som utförs av företag och organisationer ökar och behöver stoppas. Bidragsbrottslagen bör därför inte bara gälla enskilda individer utan även företag och organisationer. Dessutom bör myndigheters skyldighet att underrätta annan myndighet vid felaktig utbetalning eller bidragsfusk utökas och även gälla socialtjänsten.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2016-12-14
Debatt i kammaren: 2016-12-15
4

Beslut

Beslut: 2016-12-15
12 förslagspunkter, 8 acklamationer, 4 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 15 december 2016

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Anslag inom utgiftsområde 10

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: a) Anslagen för 2017
Riksdagen anvisar anslagen för 2017 inom utgiftsområde 10 enligt utskottets förslag i bilaga 3.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2016/17:1 utgiftsområde 10 punkt 5 och avslår motionerna

2016/17:832 av Robert Stenkvist m.fl. (SD) yrkande 8,

2016/17:833 av Stefan Jakobsson m.fl. (SD) yrkande 3,

2016/17:835 av Stefan Jakobsson m.fl. (SD) yrkande 9,

2016/17:2350 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkandena 1, 2, 4-7 och 9,

2016/17:2355 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkandena 1 och 3-6,

2016/17:2492 av Linus Bylund m.fl. (SD),

2016/17:2506 av Paula Bieler m.fl. (SD) yrkande 25,

2016/17:2891 av Linus Bylund m.fl. (SD),

2016/17:2971 av Solveig Zander m.fl. (C) yrkande 3,

2016/17:3078 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) yrkande 10,

2016/17:3279 av Aron Modig m.fl. (KD) yrkandena 4, 8 och 18,

2016/17:3450 av Solveig Zander m.fl. (C) och

2016/17:3489 av Emma Carlsson Löfdahl m.fl. (L) yrkande 1.

b) Lagförslagen
Riksdagen antar regeringens förslag till lagar om ändring i socialförsäkringsbalken.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2016/17:1 utgiftsområde 10 punkterna 1-3 och avslår motionerna

2016/17:2350 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkande 8,

2016/17:3279 av Aron Modig m.fl. (KD) yrkandena 11 och 12 samt

2016/17:3489 av Emma Carlsson Löfdahl m.fl. (L) yrkandena 2 och 3.

c) Bemyndigande om ekonomiska åtaganden
Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2017 besluta om en kredit i Riksgäldskontoret som inklusive tidigare utnyttjad kredit uppgår till högst 170 000 000 kronor för att tillgodose Försäkringskassans behov av likviditet vid utbetalning av ersättning för vård i andra länder.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2016/17:1 utgiftsområde 10 punkt 4.

2. Allmänt om socialförsäkringen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:408 av Finn Bengtsson (M),

2016/17:439 av Finn Bengtsson (M),

2016/17:481 av Wiwi-Anne Johansson m.fl. (V),

2016/17:678 av Anette Åkesson (M),

2016/17:886 av Anna Vikström och Ida Karkiainen (båda S),

2016/17:987 av Catharina Bråkenhielm (S),

2016/17:1737 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 15,

2016/17:2438 av Markus Wiechel och Jennie Åfeldt (båda SD) yrkandena 1-3,

2016/17:2545 av David Lång och Mikael Jansson (båda SD) yrkande 2,

2016/17:2631 av Annika Lillemets m.fl. (MP),

2016/17:3243 av Anders Hansson (M) och

2016/17:3279 av Aron Modig m.fl. (KD) yrkandena 1, 3 och 7.

Reservation 1 (SD)
Reservation 2 (V)
Reservation 3 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 106 0 0 7
M 78 0 0 6
SD 0 42 0 6
MP 25 0 0 0
C 21 0 0 1
V 0 0 19 2
L 17 0 0 2
KD 0 0 16 0
- 0 0 0 1
Totalt 247 42 35 25


3. Vård av närstående

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:2284 av Larry Söder (KD),

2016/17:902 av Catharina Bråkenhielm (S),

2016/17:1187 av Solveig Zander (C),

2016/17:1505 av Margareta Cederfelt (M),

2016/17:3279 av Aron Modig m.fl. (KD) yrkande 15,

2016/17:3305 av Emma Henriksson m.fl. (KD) yrkande 41 och

2016/17:3386 av Larry Söder (KD).

Reservation 4 (KD)

4. Felaktiga utbetalningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att regeringen bör återkomma till riksdagen med förslag om en utvidgning av myndigheternas underrättelseskyldighet vid misstanke om felaktig utbetalning och att bidragsbrottslagen bör omfatta felaktiga utbetalningar till företag och organisationer och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motion

2016/17:3235 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, L, KD) yrkandena 4 och 5,

bifaller delvis motion

2016/17:865 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkandena 35 och 36 samt

avslår motion

2016/17:1248 av Lotta Olsson (M).

Reservation 5 (S, MP, V)

5. Trygghetssystemen för företagare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:348 av Anders Åkesson och Helena Lindahl (båda C),

2016/17:489 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M) yrkande 2,

2016/17:935 av Johanna Haraldsson (S),

2016/17:1015 av Hanna Westerén m.fl. (S),

2016/17:2971 av Solveig Zander m.fl. (C) yrkande 17,

2016/17:3184 av Penilla Gunther (KD),

2016/17:3279 av Aron Modig m.fl. (KD) yrkande 9 och

2016/17:3392 av Penilla Gunther m.fl. (KD) yrkande 12.

Reservation 6 (C)
Reservation 7 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (C)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 106 0 0 7
M 78 0 0 6
SD 42 0 0 6
MP 25 0 0 0
C 0 21 0 1
V 19 0 0 2
L 17 0 0 2
KD 0 0 16 0
- 0 0 0 1
Totalt 287 21 16 25


6. Trygghetssystemen för studerande

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:480 av Wiwi-Anne Johansson m.fl. (V) yrkande 2,

2016/17:1129 av Jasenko Omanovic och Ingemar Nilsson (båda S),

2016/17:1399 av Jamal Mouneimne (S),

2016/17:2961 av Linda Snecker m.fl. (V) yrkande 3,

2016/17:2971 av Solveig Zander m.fl. (C) yrkandena 8 och 12 samt

2016/17:3211 av Annika Eclund m.fl. (KD) yrkande 48.

Reservation 8 (C)
Reservation 9 (V)
Reservation 10 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 8 (C)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 106 0 0 7
M 78 0 0 6
SD 42 0 0 6
MP 24 0 0 1
C 0 21 0 1
V 0 0 19 2
L 16 0 0 3
KD 0 0 16 0
- 0 0 0 1
Totalt 266 21 35 27


7. Sjukförsäkringen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:480 av Wiwi-Anne Johansson m.fl. (V) yrkande 1,

2016/17:885 av Johan Andersson m.fl. (S),

2016/17:891 av Veronica Lindholm och Helén Pettersson i Umeå (båda S) yrkande 2,

2016/17:1425 av Désirée Pethrus (KD) yrkande 2,

2016/17:1490 av Andreas Norlén (M),

2016/17:1940 av Staffan Danielsson (C),

2016/17:2692 av Johanna Haraldsson m.fl. (S),

2016/17:2793 av Teres Lindberg m.fl. (S),

2016/17:2971 av Solveig Zander m.fl. (C) yrkandena 2 och 6,

2016/17:3037 av Annika Qarlsson m.fl. (C) yrkande 22 och

2016/17:3279 av Aron Modig m.fl. (KD) yrkande 2.

Reservation 11 (C)
Reservation 12 (V)
Reservation 13 (KD)

8. Bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:2353 av Johan Forssell m.fl. (M, C, L, KD).

Reservation 14 (M, C, L, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 14 (M, C, L, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 106 0 0 7
M 0 78 0 6
SD 42 0 0 6
MP 25 0 0 0
C 0 21 0 1
V 19 0 0 2
L 0 17 0 2
KD 0 16 0 0
- 0 0 0 1
Totalt 192 132 0 25


9. Rehabilitering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:480 av Wiwi-Anne Johansson m.fl. (V) yrkandena 4 och 5,

2016/17:891 av Veronica Lindholm och Helén Pettersson i Umeå (båda S) yrkande 1,

2016/17:1696 av Veronica Lindholm och Jamal Mouneimne (båda S) yrkande 1,

2016/17:2971 av Solveig Zander m.fl. (C) yrkande 1 och

2016/17:3279 av Aron Modig m.fl. (KD) yrkandena 5 och 6.

Reservation 15 (C)
Reservation 16 (V)
Reservation 17 (KD)

10. Aktivitets- och sjukersättning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:402 av Jenny Petersson (M),

2016/17:415 av Finn Bengtsson (M),

2016/17:480 av Wiwi-Anne Johansson m.fl. (V) yrkandena 3 och 6,

2016/17:1144 av Emanuel Öz (S),

2016/17:2971 av Solveig Zander m.fl. (C) yrkande 9 och

2016/17:3279 av Aron Modig m.fl. (KD) yrkande 10.

Reservation 18 (C)
Reservation 19 (V)
Reservation 20 (KD)

11. Arbetsskadeersättning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:874 av Patrik Björck m.fl. (S),

2016/17:928 av Teres Lindberg m.fl. (S) och

2016/17:2971 av Solveig Zander m.fl. (C) yrkandena 10 och 11.

Reservation 21 (C)

12. Finansiell samordning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:884 av Helene Petersson i Stockaryd och Johanna Haraldsson (båda S),

2016/17:908 av Hanna Westerén (S),

2016/17:1154 av Eva Lindh m.fl. (S) och

2016/17:1202 av Maria Strömkvist m.fl. (S).