Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom

Socialförsäkringsutskottets bet 2017/18:SfU2

Ärendet är avslutat

Beslutat: 12 december 2017

Beslut

Ja till pengar för ekonomisk trygghet vid ålderdom (SfU2)

Cirka 34,6 miljarder kronor ur statens budget för 2018 går till utgiftsområdet ekonomisk trygghet vid ålderdom. Mest pengar går till garantipension, drygt 13 miljarder kronor. Cirka 10,9 miljarder går till efterlevandepensioner och 9 miljarder går till bostadstillägg för pensionärer. Riksdagen sa ja till regeringens förslag om hur pengarna inom utgiftsområdet ska fördelas.

Riksdagen beslutar om statens budget i två steg. Först beslutas om ramarna för de 27 utgiftsområdena i budgeten. Därefter bestämmer riksdagen hur pengarna ska fördelas inom varje utgiftsområde.

Riksdagen välkomnar att stödet till pensionärer med små ekonomiska marginaler stärks genom en höjning av bostadstillägget, samt att nivåerna för skälig boendekostnad och skälig levnadsnivå höjs inom både bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd.

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2017.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

26 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2017-11-14
Justering: 2017-12-05
Trycklov: 2017-12-06
Reservationer 5
bet 2017/18:SfU2

Ja till pengar för ekonomisk trygghet vid ålderdom (SfU2)

Cirka 34,6 miljarder kronor ur statens budget för 2018 går till utgiftsområdet ekonomisk trygghet vid ålderdom. Mest pengar går till garantipension, drygt 13 miljarder kronor. Cirka 10,9 miljarder går till efterlevandepensioner och 9 miljarder går till bostadstillägg för pensionärer. Socialförsäkringsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om hur pengarna inom utgiftsområdet ska fördelas.

Riksdagen beslutar om statens budget i två steg. Först beslutas om ramarna för de 27 utgiftsområdena i budgeten. Därefter bestämmer riksdagen hur pengarna ska fördelas inom varje utgiftsområde.

Socialförsäkringsutskottet välkomnar regeringens förslag om att stödet till pensionärer med små ekonomiska marginaler ska stärkas genom en höjning av bostadstillägget, samt att nivåerna för skälig boendekostnad och skälig levnadsnivå ska höjas inom både bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd.

Utskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2017.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2017-12-11
Debatt i kammaren: 2017-12-12
4

Beslut

Beslut: 2017-12-12
4 förslagspunkter, 3 acklamationer, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 12 december 2017

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Mål för utgiftsområde 11

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner de mål för utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom som regeringen föreslår.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2017/18:1 utgiftsområde 11 punkt 2.

2. Anslag inom utgiftsområde 11

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: a) Anslagen för 2018
Riksdagen anvisar anslagen för 2018 inom utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom enligt utskottets förslag i bilaga 3.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2017/18:1 utgiftsområde 11 punkt 4 och avslår motionerna

2017/18:3609 av Jennie Åfeldt m.fl. (SD),

2017/18:3704 av Solveig Zander m.fl. (C) yrkande 1,

2017/18:3754 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkandena 1 och 2,

2017/18:3807 av Emma Carlsson Löfdahl m.fl. (L) och

2017/18:3842 av Aron Modig m.fl. (KD) yrkandena 3, 9 och 10.

b) Lagförslagen
Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i socialförsäkringsbalken.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2017/18:1 utgiftsområde 11 punkt 1 och avslår motion

2017/18:3704 av Solveig Zander m.fl. (C) yrkande 2.

c) Bemyndigande om ekonomiska åtaganden
Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2018 besluta om en kredit i Riksgäldskontoret som inklusive tidigare utnyttjad kredit uppgår till högst 8 000 000 000 kronor för att tillgodose Pensionsmyndighetens behov av likviditet vid handel med fondandelar.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2017/18:1 utgiftsområde 11 punkt 3.

3. Garantipension och bostadstillägg till pensionärer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:262 av Staffan Danielsson (C),

2017/18:531 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkandena 5 och 6,

2017/18:780 av Hillevi Larsson m.fl. (S),

2017/18:1119 av Åsa Westlund och Ingela Nylund Watz (båda S),

2017/18:1956 av Lars Beckman (M),

2017/18:3219 av Sten Bergheden (M) och

2017/18:3325 av Sten Bergheden (M).

Reservation 1 (V)

4. Pensionssystemet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:61 av Lars-Axel Nordell (KD),

2017/18:500 av Robert Hannah (L),

2017/18:531 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkandena 1-4,

2017/18:1098 av Catharina Bråkenhielm (S),

2017/18:1574 av Johnny Skalin (SD),

2017/18:2030 av Anette Åkesson (M) yrkande 3,

2017/18:2498 av Ann-Britt Åsebol (M),

2017/18:2838 av Rickard Nordin (C),

2017/18:2962 av Valter Mutt m.fl. (MP) yrkande 16,

2017/18:3175 av Sten Bergheden (M),

2017/18:3251 av Erik Bengtzboe (M),

2017/18:3533 av Johnny Skalin (SD),

2017/18:3574 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 5,

2017/18:3776 av Solveig Zander m.fl. (C) yrkandena 21-23,

2017/18:3779 av Mikael Jansson (SD) yrkandena 1 och 2 samt

2017/18:3842 av Aron Modig m.fl. (KD) yrkandena 1 och 4.

Reservation 2 (C)
Reservation 3 (V)
Reservation 4 (L)
Reservation 5 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 95 0 0 18
M 68 0 1 14
SD 38 0 0 8
MP 20 0 1 3
C 0 0 16 6
V 0 16 0 5
L 0 0 15 4
KD 0 0 13 3
- 2 0 0 3
Totalt 223 16 46 64