Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom

Socialförsäkringsutskottets bet 2018/19:SfU2

Ärendet är avslutat

Beslutat: 19 december 2018

Beslut

Pengar för ekonomisk trygghet vid ålderdom (SfU2)

Knappt 35 miljarder kronor ur statens budget för 2019 går till utgiftsområdet ekonomisk trygghet vid ålderdom. Mest pengar går till garantipension, drygt 13,2 miljarder kronor. Drygt 10,3 miljarder kronor går till efterlevandepensioner och drygt 9,5 miljarder kronor går till bostadstillägg för pensionärer. Riksdagen sa ja till Moderaternas och Kristdemokraternas förslag om hur pengarna inom utgiftsområdet ska fördelas.

Riksdagen beslutar om statens budget i två steg. Först beslutas om ramarna för de 27 utgiftsområdena i budgeten. Det beslutade riksdagen den 12 december 2018. Därefter bestämmer riksdagen i ett andra steg hur pengarna ska fördelas inom varje utgiftsområde. Det här beslutet avser steg två i beslutsprocessen.

Riksdagen sa också nej till övriga motioner. Dessutom sa riksdagen ja till regeringens förslag att regeringen får befogenhet att se till att Pensionsmyndigheten har en kredit i Riksgäldskontoret för att kunna handla med fondandelar.

Utskottets förslag till beslut: Bifall delvis prop. 1 och 2 och motion 2996 yrk 3 och 10. Avslag övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

6 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2018-12-11
Justering: 2018-12-13
Trycklov: 2018-12-14
bet 2018/19:SfU2

Alla beredningar i utskottet

2018-12-11, 2018-12-06

Pengar för ekonomisk trygghet vid ålderdom (SfU2)

Knappt 35 miljarder kronor ur statens budget för 2019 går till utgiftsområdet ekonomisk trygghet vid ålderdom. Mest pengar går till garantipension, drygt 13,2 miljarder kronor. Drygt 10,3 miljarder kronor går till efterlevandepensioner och drygt 9,5 miljarder kronor går till bostadstillägg för pensionärer. Socialförsäkringsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till Moderaternas och Kristdemokraternas förslag om hur pengarna inom utgiftsområdet ska fördelas.

Riksdagen beslutar om statens budget i två steg. Först beslutas om ramarna för de 27 utgiftsområdena i budgeten. Det beslutade riksdagen den 12 december 2018. Därefter bestämmer riksdagen i ett andra steg hur pengarna ska fördelas inom varje utgiftsområde. Det här förslaget avser steg två i beslutsprocessen.

Utskottet föreslår också att riksdagen säger nej till övriga motioner. Dessutom föreslår utskottet att riksdagen säger ja till regeringens förslag att regeringen får befogenhet att se till att Pensionsmyndigheten har en kredit i Riksgäldskontoret för att kunna handla med fondandelar.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2018-12-18
Debatt i kammaren: 2018-12-19
4

Beslut

Beslut: 2018-12-19
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Anslag inom utgiftsområde 11

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: a) Anslagen för 2019
Riksdagen anvisar anslagen för 2019 inom utgiftsområde 11 enligt utskottets förslag i bilaga 3.
Därmed bifaller riksdagen delvis proposition 2018/19:1 utgiftsområde 11 punkt 2 och motion

2018/19:2996 av Hans Eklind m.fl. (KD) yrkandena 3 och 10 samt

avslår motionerna

2018/19:1649 av Julia Kronlid m.fl. (SD) yrkandena 2 och 3,

2018/19:2356 av Julia Kronlid m.fl. (SD),

2018/19:2614 av Solveig Zander m.fl. (C),

2018/19:2822 av Jakob Forssmed (KD) yrkande 4,

2018/19:2963 av Emma Carlsson Löfdahl m.fl. (L) och

2018/19:2996 av Hans Eklind m.fl. (KD) yrkande 9.

b) Bemyndigande om ekonomiska åtaganden
Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2019 besluta om en kredit i Riksgäldskontoret som inklusive tidigare utnyttjad kredit uppgår till högst 8 000 000 000 kronor för att tillgodose Pensionsmyndighetens behov av likviditet vid handel med fondandelar.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2018/19:1 utgiftsområde 11 punkt 1.