Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn

Socialförsäkringsutskottets betänkande 2019/20:SfU3

Ärendet är avslutat

Beslutat: 17 december 2019

Beslut

101 miljarder till ekonomisk trygghet för familjer och barn (SfU3)

Drygt 101 miljarder kronor ur statens budget 2020 går till utgiftsområdet ekonomisk trygghet för familjer och barn. Mest pengar går till föräldraförsäkring, cirka 47,3 miljarder kronor. Cirka 33,5 miljarder kronor går till barnbidrag och cirka 7,6 miljarder kronor går till pensionsrätt för barnår. Riksdagen sa ja till regeringens förslag. Förslaget bygger på en överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet.

Riksdagen sa också nej till motioner med alternativa budgetförslag från den allmänna motionstiden 2019/20.

Riksdagen beslutar om statens budget i två steg. Först beslutas om ramarna för de 27 utgiftsområdena i budgeten. Det beslutade riksdagen den 27 november 2019. Därefter bestämmer riksdagen i ett andra steg hur pengarna ska fördelas inom varje utgiftsområde. Det här beslutet avser steg två i beslutsprocessen.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

8 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2019-12-03
Justering: 2019-12-05
Trycklov: 2019-12-10
Betänkande 2019/20:SfU3

Alla beredningar i utskottet

2019-12-03, 2019-11-07

101 miljarder till ekonomisk trygghet för familjer och barn (SfU3)

Drygt 101 miljarder kronor ur statens budget 2020 går till utgiftsområdet ekonomisk trygghet för familjer och barn. Mest pengar går till föräldraförsäkring, cirka 47,3 miljarder kronor. Cirka 33,5 miljarder kronor går till barnbidrag och cirka 7,6 miljarder kronor går till pensionsrätt för barnår. Socialförsäkringsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. Förslaget bygger på en överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet.

Utskottet föreslår också att riksdagen säger nej till motioner med alternativa budgetförslag från den allmänna motionstiden 2019/20.

Riksdagen beslutar om statens budget i två steg. Först beslutas om ramarna för de 27 utgiftsområdena i budgeten. Det beslutade riksdagen den 27 november 2019. Därefter bestämmer riksdagen i ett andra steg hur pengarna ska fördelas inom varje utgiftsområde. Det här förslaget avser steg två i beslutsprocessen.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2019-12-12
Debatt i kammaren: 2019-12-13
4

Beslut

Beslut: 2019-12-17
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Statens budget inom utgiftsområde 12

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: a) Anslagen för 2020
Riksdagen anvisar anslagen för 2020 inom utgiftsområde 12 enligt regeringens förslag.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2019/20:1 utgiftsområde 12 punkt 2 och avslår motionerna

2019/20:2653 av Julia Kronlid m.fl. (SD),

2019/20:2797 av Julia Kronlid m.fl. (SD) yrkandena 2, 4, 7 och 8,

2019/20:2798 av Julia Kronlid och Linda Lindberg (båda SD) yrkandena 1, 2, 4, 7, 8, 12 och 16,

2019/20:2990 av Hans Eklind m.fl. (KD) yrkande 6,

2019/20:3105 av Ebba Busch Thor m.fl. (KD) yrkandena 13, 17, 31, 35 och 46,

2019/20:3243 av Larry Söder m.fl. (KD) yrkande 43,

2019/20:3299 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) yrkandena 1 och 2 samt

2019/20:3368 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) yrkande 29.

b) Lagförslagen
Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i socialförsäkringsbalken.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2019/20:1 utgiftsområde 12 punkt 1.