Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn

Socialförsäkringsutskottets betänkande 2020/21:SfU3

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 15 december 2020

Nästa händelse: Justering 3 december 2020

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat