Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet

Arbetsmarknadsutskottets bet 2008/09:AU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 11 december 2008

Beslut

Pengar till integration och jämställdhet (AU1)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om anslag till integration och jämställdhet för 2009 på utgiftsområde 13, som även inkluderar åtgärder mot diskriminering. Riksdagen godkände också mål för integrationspolitiken, politiken mot diskriminering och jämställdhetspolitiken. Även en skrivelse om regeringens strategi för integration behandlades. Större delen av utgiftsområdets 5,47 miljarder kronor går till kommunersättningar vid flyktingmottagande.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna. Skrivelsen läggs till handlingarna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

26 motioner, 1 proposition, 1 skr

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2008-11-11
Justering: 2008-11-25
Betänkande publicerat: 2008-12-04
Trycklov: 2008-12-03
Reservationer 11
bet 2008/09:AU1

Anslag till integration och jämställdhet (AU1)

Arbetsmarknadsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om anslag till integration och jämställdhet för 2009. Utgiftsområdet omfattar områdena integration, diskriminering och jämställdhet. Större delen av utgiftsområdets 5,47 miljarder kronor går till kommunersättningar vid flyktingmottagande.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2008-12-11
4

Beslut

Beslut: 2008-12-11
10 förslagspunkter, 5 acklamationer, 5 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 11 december 2008

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Upphävande av målen för integrationspolitiken

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkännner att målen för politikområdena Integrationspolitik och Urban utvecklingspolitik upphör att gälla.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2008/09:1 utgiftsområde 13 punkt 1 och avslår motion
2008/09:A363 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkande 1.

Reservation 1 (v)

2. Nytt mål för integrationspolitiken

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner att målet för integrationspolitiken ska vara Lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter för alla oavsett etnisk och kulturell bakgrund.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2008/09:1 utgiftsområde 13 punkt 2.

3. Integrationspolitikens inriktning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2008/09:A7 av Berit Högman m.fl. (s) och
2008/09:A8 av Ulf Holm m.fl. (mp) yrkandena 1-4 och
lägger skrivelse 2008/09:24 till handlingarna.

Reservation 2 (s)
Reservation 3 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1308631
m810016
c24005
fp19009
kd19005
v00193
mp01504
Totalt1561510573

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

4. Integrationsåtgärder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2008/09:Sf375 av Veronica Palm m.fl. (s) yrkande 16,
2008/09:A348 av Reza Khelili Dylami (m) och
2008/09:A402 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp) yrkande 45.

Reservation 4 (s)
Reservation 5 (mp)

5. Flyktingmottagande m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2007/08:Sf249 av Kalle Larsson m.fl. (v) yrkandena 6 och 7,
2007/08:A275 av Thomas Strand (s),
2007/08:A362 av Birgitta Eriksson och Catharina Bråkenhielm (båda s),
2008/09:Fi270 av Mona Sahlin m.fl. (s) yrkande 51,
2008/09:Sf343 av Kalle Larsson m.fl. (v) yrkandena 12-17, 19 och 22,
2008/09:Sf354 av Nikos Papadopoulos och Leif Pettersson (båda s) yrkande 3,
2008/09:Sf364 av Leif Jakobsson m.fl. (s) yrkandena 1 och 3,
2008/09:Sf375 av Veronica Palm m.fl. (s) yrkandena 15 och 18-20,
2008/09:N235 av Gunnar Andrén och Karin Pilsäter (båda fp) yrkande 2,
2008/09:N343 av Désirée Pethrus Engström (kd) yrkande 3,
2008/09:A231 av Eva-Lena Jansson m.fl. (s),
2008/09:A247 av Eva Flyborg (fp) och
2008/09:A254 av Elisabeth Svantesson (m) yrkandena 1 och 2.

Reservation 6 (s)
Reservation 7 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (s)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s099031
m810016
c23015
fp180010
kd19005
v04153
mp15004
Totalt1561031674

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

6. Mål för politiken mot diskriminering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner att målet för politiken mot diskriminering ska vara Ett samhälle fritt från diskriminering.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2008/09:1 utgiftsområde 13 punkt 3.

7. Diskriminering m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2008/09:Fi270 av Mona Sahlin m.fl. (s) yrkande 58,
2008/09:Fi272 av Peter Eriksson m.fl. (mp) yrkande 12,
2008/09:A396 av Berit Högman m.fl. (s) yrkande 14 och
2008/09:A402 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp) yrkandena 2, 5, 9, 11 och 48.

Reservation 8 (s)
Reservation 9 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 8 (s)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s099031
m810016
c24005
fp19009
kd19005
v00193
mp00163
Totalt143993572

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

8. Målen för jämställdhetspolitiken

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner dels att målen för politikområdet Jämställdhet upphör, dels att målet för jämställdhetspolitiken ska vara Kvinnor och män ska samma makt att forma samhället och sina egna liv.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2008/09:1 utgiftsområde 13 punkterna 4 och 5 samt avslår motionerna
2008/09:A290 av Josefin Brink m.fl. (v) yrkande 1 och
2008/09:A388 av Lennart Sacrédeus (kd).

Reservation 10 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 10 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s309631
m800017
c24005
fp19009
kd19005
v01903
mp15013
Totalt160199773

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

9. Insatser för jämställdhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2008/09:A283 av Eva-Lena Jansson (s).

Reservation 11 (s)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 11 (s)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s198031
m810016
c23006
fp19009
kd18006
v00193
mp16003
Totalt158981974

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

10. Anslag på utgiftsområde 13 för 2009

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
a) Hemutrustningslån
Riksdagen godkänner att det under 2009 får tas upp lån i Riksgäldskontoret för det samlade behovet av hemutrustningslån intill ett belopp av 1 200 000 000 kr.

b) Bemyndigande beträffande anslag 3:1
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2009 för anslag 3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder besluta om bidrag till forskning om kvinnors hälsa som innebär utgifter på högst 39 500 000 kr under 2010.

c) Anvisning av anslag under utgiftsområde 13
Riksdagen anvisar för budgetåret 2009 anslagen under utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet enligt vad som framgår av bilaga 2.
Riksdagen bifaller proposition 2008/09:1 utgiftsområde 13 punkterna 6-8 och avslår motionerna
2008/09:A363 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkande 2,
2008/09:A377 av Ulf Holm m.fl. (mp) yrkande 1 och
2008/09:A397 av Berit Högman m.fl. (s) yrkandena 3-6.