Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet

Arbetsmarknadsutskottets betänkande 2010/11:AU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 14 december 2010

Beslut

Pengar till integration och jämställdhet (AU1)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om drygt 6 miljarder kronor till utgiftsområdet Integration och jämställdhet för 2011. Utgiftsområdet inkluderar även åtgärder mot diskriminering. Mest pengar inom utgiftsområdet går till kommunersättningar vid flyktingmottagande, drygt 4,5 miljarder. Riksdagen har också behandlat två skrivelser från regeringen, Egenmakt mot utanförskap - redovisning av regeringens strategi för integration och Redovisning av den särskilda jämställdhetssatsningen. Båda ärendena avslutas.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Skrivelserna läggs till handlingarna. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

13 motioner, 1 proposition, 2 skr
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2010-11-11
Justering: 2010-11-30
Betänkande publicerat: 2010-12-06
Trycklov: 2010-12-03
Reservationer 3
Betänkande 2010/11:AU1

Pengar till integration och jämställdhet (AU1)

Arbetsmarknadsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om drygt 6 miljarder kronor till utgiftsområdet Integration och jämställdhet för 2011. Utgiftsområdet inkluderar även åtgärder mot diskriminering. Mest pengar inom utgiftsområdet går till kommunersättningar vid flyktingmottagande, drygt 4,5 miljarder.

Arbetsmarknadsutskottet har också behandlat två skrivelser från regeringen, Egenmakt mot utanförskap - redovisning av regeringens strategi för integration och Redovisning av den särskilda jämställdhetssatsningen. Utskottet föreslår att riksdagen avslutar båda ärendena.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2010-12-13
4

Beslut

Beslut: 2010-12-14
7 förslagspunkter, 4 acklamationer, 3 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 14 december 2010

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Regeringens skrivelse om integration

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2010/11:A1 av Ylva Johansson m.fl. (S) yrkandena 1-4 och
lägger skrivelse 2009/10:233 till handlingarna.

Reservation 1 (S, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (S, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S110506
M103004
MP24001
FP22002
C22001
SD19001
V01702
KD17002
Totalt208122019

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


2. Invandrares kommunbosättningar, mentorer m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2010/11:Sf379 av Marie Granlund m.fl. (S) yrkande 1,
2010/11:A245 av Roger Haddad (FP) och
2010/11:A419 av Shadiye Heydari (S) yrkandena 1 och 2.

3. Företagande för utlandsfödda

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2010/11:A309 av Désirée Pethrus Engström (KD) yrkande 1 och
2010/11:A335 av Roza Güclü Hedin och Shadiye Heydari (båda S).

Reservation 2 (S)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (S)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S110506
M103004
MP23002
FP22002
C22001
SD19001
V10162
KD17002
Totalt2081051620

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


4. Övriga frågor om integration

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2010/11:A271 av Amir Adan (M),
2010/11:A302 av Eliza Roszkowska Öberg (M),
2010/11:A353 av Hillevi Larsson (S) och
2010/11:A388 av Jonas Gunnarsson m.fl. (S).

5. Åtgärder mot diskriminering och rasism

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2010/11:A265 av Carina Hägg (S).

6. Regeringens skrivelse om jämställdhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen lägger skrivelse 2009/10:234 till handlingarna.

7. Anslag på utgiftsområde 13 för 2011

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: a) Bemyndigande beträffande anslag 1:4

a) Bemyndigande beträffande anslag 1:4
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2011 för ramanslaget 1:4 Ersättning till etableringslotsar och insatser för vissa nyanlända invandrare ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 700 000 000 kr under perioden 2012-2014.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2010/11:1 utgiftsområde 13 punkt 1.

b) Hemutrustningslån
Riksdagen godkänner att det under 2011 får tas upp lån i Riksgäldskontoret för det samlade behovet av hemutrustningslån intill ett belopp av 1 200 000 000 kr.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2010/11:1 utgiftsområde 13 punkt 2.

c) Bemyndigande beträffande anslag 1:6
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2011 för ramanslaget 1:6 Från EU-budgeten finansierade insatser för integration av tredjelandsmedborgare besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 35 000 000 kr under perioden 2012-2014.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2010/11:1 utgiftsområde 13 punkt 3.

d) Bemyndigande beträffande anslag 3:1
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2011 för ramanslaget 3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 240 000 000 kr under 2012, högst 240 000 000 kr under 2013 och högst 240 000 000 kr under 2014.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2010/11:1 utgiftsområde 13 punkt 4.

e) Anvisning av anslag under utgiftsområde 13
Riksdagen anvisar för budgetåret 2011 anslagen under utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet enligt vad som framgår av bilaga 2.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2010/11:1 utgiftsområde 13 punkt 5 och avslår motionerna
2010/11:A292 av Johnny Skalin och Björn Söder (båda SD) och
2010/11:A374 av Ylva Johansson m.fl. (S, MP, V).

Reservation 3 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S1000210
M103004
MP24001
FP22002
C22001
SD01901
V10162
KD17002
Totalt289191823

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag