Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet

Arbetsmarknadsutskottets bet 2011/12:AU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 8 december 2011

Beslut

Budgetanslag för integration och jämställdhet (AU1)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag i budgetpropositionen på knappt 8,4 miljarder kronor i budgetanslag för utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet 2012. I utgiftsområdet ingår integrationspolitik, politik mot diskriminering och jämställdhetspolitik. Större delen av budgetanslaget går till flyktingmottagande. I fråga om integrationspolitiken ställer sig utskottet positivt till regeringens tydliga inriktning på att nyanlända invandrare snabbt ska få jobb och lära sig svenska. På diskrimineringsområdet framhåller utskottet vikten av att fortsätta arbetet med att förebygga diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, funktionshinder, könsöverskridande identitet eller uttryck samt ålder. När det gäller jämställdhet anser utskottet att fortsatta reformer är nödvändiga för att utveckla och förstärka jämställdheten inom alla samhällsområden.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

19 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2011-10-27
Justering: 2011-11-17
Betänkande publicerat: 2011-11-28
Trycklov: 2011-11-28
Reservationer 9
bet 2011/12:AU1

Budgetanslag för integration och jämställdhet (AU1)

Arbetsmarknadsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag i budgetpropositionen på knappt 8,4 miljarder kronor i budgetanslag för utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet 2012. I utgiftsområdet ingår integrationspolitik, politik mot diskriminering och jämställdhetspolitik. Större delen av budgetanslaget går till flyktingmottagande.

I fråga om integrationspolitiken ställer sig utskottet positivt till regeringens tydliga inriktning på att nyanlända invandrare snabbt ska få jobb och lära sig svenska.

På diskrimineringsområdet framhåller utskottet vikten av att fortsätta arbetet med att förebygga diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, funktionshinder, könsöverskridande identitet eller uttryck samt ålder.

När det gäller jämställdhet anser utskottet att fortsatta reformer är nödvändiga för att utveckla och förstärka jämställdheten inom alla samhällsområden.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2011-12-07
4

Beslut

Beslut: 2011-12-08
9 förslagspunkter, 3 acklamationer, 6 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 8 december 2011

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Verksamheten med sfi-bonus

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2011/12:Ub494 yrkande 3 och 2011/12:A372.

Reservation 1 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S880123
M910016
MP19024
FP21003
C16007
SD01702
V20134
KD14005
-0001
Totalt251171665

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


2. Tolk

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2011/12:A373.

Reservation 2 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S890023
M890018
MP21004
FP21003
C16007
SD01702
V15004
KD14005
-0001
Totalt26517067

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


3. Kommunernas mottagande av flyktingar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2011/12:Sf306 yrkande 1, 2011/12:Sf311 yrkande 12, 2011/12:Sf325 yrkande 12 och 2011/12:A221.

Reservation 3 (S)
Reservation 4 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (S)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S089023
M910016
MP21004
FP21003
C16007
SD17002
V00154
KD14005
-0001
Totalt180891565

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


4. Invandrares etablering på landsbygden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2011/12:MJ469 av Tina Ehn m.fl. (MP) yrkande 18.

Reservation 5 (MP)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (MP)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S890023
M910016
MP02104
FP21003
C16007
SD17002
V15004
KD14005
-0001
Totalt26321065

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


5. Etableringsreformen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2011/12:A334 yrkande 6.

Reservation 6 (S)

6. Invandrade kvinnor och arbetsmarknaden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2010/11:A414 yrkandena 1-3, 2011/12:A210 yrkandena 1 och 2, 2011/12:A324 yrkandena 4 och 5 samt 2011/12:A351.

Reservation 7 (S)
Reservation 8 (MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 8 (MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S308524
M850517
MP02104
FP21003
C16007
SD17002
V01504
KD14005
-0001
Totalt156369067

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


7. Övriga frågor om integration

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2011/12:Sf325 yrkandena 20 i denna del och 22, 2011/12:Ub361 yrkande 1, 2011/12:A223 och 2011/12:A251.

Reservation 9 (V)

8. Föreskrifter om lån till hemutrustning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner regeringens förslag om föreskrifter om lån till hemutrustning för flyktingar och vissa andra utlänningar.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2011/12:1 utgiftsområde 13 punkt 5.

9. Anslag på utgiftsområde 13 för 2012

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
a) Bemyndigande beträffande anslag 1:4
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2012 för ramanslaget 1:4 Ersättning till etableringslotsar och insatser för vissa nyanlända invandrare göra ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 520 000 000 kronor 2013 och 2014.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2011/12:1 utgiftsområde 13 punkt 1.

b) Bemyndigande beträffande anslag 1:6
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2012 för ramanslaget 1:6 Från EU-budgeten finansierade insatser för integration av tredjelandsmedborgare göra ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 62 000 000 kronor 2013 och 2014.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2011/12:1 utgiftsområde 13 punkt 2.

c) Bemyndigande beträffande anslag 3:1
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2012 för ramanslaget 3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder göra ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 478 000 000 kronor 2013 och 2014.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2011/12:1 utgiftsområde 13 punkt 3.

d) Finansiering av hemutrustningslån
Riksdagen godkänner regeringens förslag om ändrad finansiering av hemutrustningslån.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2011/12:1 utgiftsområde 13 punkt 4.

e) Anvisningar av anslag på utgiftsområde 13
Riksdagen anvisar för budgetåret 2012 anslagen på utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet enligt vad som framgår av bilaga 2.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2011/12:1 utgiftsområde 13 punkt 6 och avslår motionerna
2011/12:Sf325 av Christina Höj Larsen m.fl. (V) yrkande 13,
2011/12:A334 av Ylva Johansson m.fl. (S) yrkande 1,
2011/12:A362 av Lars Ohly m.fl. (V),
2011/12:A377 av Mehmet Kaplan m.fl. (MP) yrkande 1 och
2011/12:A388 av Sven-Olof Sällström m.fl. (SD).

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation ()

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S108823
M890018
MP00214
FP21003
C16007
SD01702
V00154
KD14005
-0001
Totalt1411712467

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag