Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

Arbetsmarknadsutskottets betänkande 2011/12:AU2

Ärendet är avslutat

Beslutat: 15 december 2011

Beslut

Pengar till arbetsmarknad och arbetsliv (AU2)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om 70,5 miljarder kronor till arbetsmarknad och arbetsliv för 2012. De största anslagen är arbetslöshetsersättning, lönebidrag och Samhall, arbetsmarknadspolitiska program och insatser och kostnader för Arbetsförmedlingen. I regeringens förslag ingår ett särskilt arbetsmarknadspaket om sammanlagt 8,1 miljarder kronor för åren 2012-2014, med fokus på insatser för jobb, bättre arbetsförmedling, bättre uppföljning och högre kvalitet och aktivitet i åtgärderna. En god matchning mellan arbetssökande och lediga platser säkras för att förhindra flaskhalsar och sämre tillväxtförutsättningar, bland annat genom satsningen på Arbetsförmedlingen. Riksdagen har inget att invända mot de mål för arbetsmarknadspolitiken och arbetslivspolitiken som regeringen föreslår. Riksdagen ställer sig också bakom regeringens bedömning att Riksrevisionens rapport Säsongsarbetslösa och arbetslöshetsförsäkringen inte kräver några åtgärder.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna. Skrivelsen läggs till handlingarna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

116 motioner, 2 propositioner, 2 skr

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2011-11-10
Justering: 2011-12-01
Betänkande publicerat: 2011-12-07
Trycklov: 2011-12-06
Reservationer 18
Betänkande 2011/12:AU2

Pengar till arbetsmarknad och arbetsliv (AU2)

Arbetsmarknadsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om 70,5 miljarder kronor till arbetsmarknad och arbetsliv för 2012. De största anslagen är arbetslöshetsersättning, lönebidrag och Samhall, arbetsmarknadspolitiska program och insatser och kostnader för Arbetsförmedlingen. I regeringens förslag ingår ett särskilt arbetsmarknadspaket om sammanlagt 8,1 miljarder kronor för åren 2012-2014, med fokus på insatser för jobb, bättre arbetsförmedling, bättre uppföljning och högre kvalitet och aktivitet i åtgärderna. En god matchning mellan arbetssökande och lediga platser säkras för att förhindra flaskhalsar och sämre tillväxtförutsättningar, bland annat genom satsningen på Arbetsförmedlingen. Utskottet har inget att invända mot de mål för arbetsmarknadspolitiken och arbetslivspolitiken som regeringen föreslår. Utskottet ställer sig också bakom regeringens bedömning att Riksrevisionens rapport Säsongsarbetslösa och arbetslöshetsförsäkringen inte kräver några åtgärder..

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2011-12-14
4

Beslut

Beslut: 2011-12-15
15 förslagspunkter, 8 acklamationer, 7 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 15 december 2011

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Mål för arbetsmarknadspolitiken och arbetslivspolitiken

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Åtgärdstext tillkommer.

a) Målet för arbetsmarknadspolitiken
Riksdagen godkänner att målet för arbetsmarknadspolitiken ska vara "Målet för arbetsmarknadspolitiken är att insatserna ska bidra till en väl fungerande arbetsmarknad.".
Därmed bifaller riksdagen proposition 2011/12:1 utgiftsområde 14 punkt 1.

b) Målet för arbetslivspolitiken
Riksdagen godkänner att målet för arbetslivspolitiken ska vara "Målet för arbetslivspolitiken är goda arbetsvillkor och möjlighet till utveckling i arbetet för både kvinnor och män.".
Därmed bifaller riksdagen proposition 2011/12:1 utgiftsområde 14 punkt 2.

2. Budgetförslag på utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Åtgärdstext tillkommer.

a) Bemyndigande för anslag 1:3
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2012 för ramanslaget 1:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser göra ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 3 300 000 000 kr 2013-2015.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2011/12:1 utgiftsområde 14 punkt 3.

b) Bemyndigande för anslag 1:4
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2012 för ramanslaget 1:4 Lönebidrag och Samhall m.m. göra ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 11 000 000 000 kr 2013-2015.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2011/12:1 utgiftsområde 14 punkt 4.

c) Bemyndigande för anslag 1:6
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2012 för ramanslaget 1:6 Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2007-2013 göra ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 3 013 540 000 kr 2013-2016.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2011/12:1 utgiftsområde 14 punkt 5.

d) Bemyndigande för anslag 1:7
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2012 för ramanslaget 1:7 Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering göra ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 9 000 000 kr 2013-2015.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2011/12:1 utgiftsområde 14 punkt 6.

e) Bemyndigande för anslag 2:1
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2012 för ramanslaget 2:1 Arbetsmiljöverket göra ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 18 400 000 kr 2013.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2011/12:1 utgiftsområde 14 punkt 7.

f) Anvisningar av anslag på utgiftsområde 14
Riksdagen anvisar för budgetåret 2012 anslagen på utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv enligt vad som framgår av bilaga 2.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2011/12:1 utgiftsområde 14 punkt 8 och avslår motionerna
2011/12:Fi241 av Gustav Fridolin m.fl. (MP) yrkandena 9 och 12,
2011/12:Fi242 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) yrkande 10,
2011/12:A308 av Lars Ohly m.fl. (V) yrkandena 3-8,
2011/12:A335 av Ylva Johansson m.fl. (S) yrkandena 1, 3, 5-8, 10, 21, 24 och 27,
2011/12:A361 av Lars Ohly m.fl. (V),
2011/12:A376 av Sven-Olof Sällström m.fl. (SD) yrkandena 1 och 2,
2011/12:A377 av Mehmet Kaplan m.fl. (MP) yrkande 2 och
2011/12:A387 av Sven-Olof Sällström m.fl. (SD).

3. Regeringens skrivelse om Riksrevisionens rapport Säsongsarbetslösa och arbetslöshetsförsäkringen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2010/11:A12 av Sven-Olof Sällström (SD) och
lägger skrivelse 2010/11:134 till handlingarna.

Reservation 1 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S980014
M102005
MP22003
FP18006
C19004
SD01900
V17002
KD16003
-0001
Totalt29219038

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


4. Arbetsförmedlingens organisation och verksamhet m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2011/12:A258, 2011/12:A270, 2011/12:A286, 2011/12:A306, 2011/12:A307 och 2011/12:A312.

Reservation 2 (S, M, MP)

5. Kompetensförsörjning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2011/12:A284, 2011/12:A335 yrkandena 2, 9 och 13 samt 2011/12:A368.

Reservation 3 (S)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (S)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S098014
M102005
MP22003
FP18006
C19004
SD19000
V00172
KD16003
-0001
Totalt196981738

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


6. Arbetsmarknadspolitiska program och insatser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2011/12:A239, 2011/12:A252, 2011/12:A273, 2011/12:A323, 2011/12:A332 och 2011/12:A385.

Reservation 4 (S, V)
Reservation 5 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S009814
M101015
MP22003
FP18006
C19004
SD01900
V00172
KD15013
-0001
Totalt1751911738

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


7. Insatser mot ungdomsarbetslöshet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2011/12:Fi242 yrkande 9, 2011/12:A220, 2011/12:A256, 2011/12:A257, 2011/12:A259, 2011/12:A279, 2011/12:A299, 2011/12:A335 yrkande 11, 2011/12:A336 yrkande 1, 2011/12:A339, 2011/12:A340 och 2011/12:A383.

Reservation 6 (S)
Reservation 7 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (S)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S098014
M102005
MP22003
FP18006
C19004
SD00181
V00172
KD16003
-0001
Totalt177983539

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


8. Åtgärder för personer som står långt från arbetsmarknaden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2011/12:A255, 2011/12:A260, 2011/12:A262, 2011/12:A277 och 2011/12:A335 yrkande 4.

Reservation 8 (S)
Reservation 9 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 9 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S109714
M102005
MP22003
FP18006
C19004
SD01900
V00172
KD16003
-0001
Totalt1781911438

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


9. Funktionshindrades arbetsmarknad

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:A300 av Finn Bengtsson m.fl. (M) yrkande 2,
2011/12:A309 av Josefin Brink m.fl. (V) yrkandena 2 och 3,
2011/12:A319 av Lennart Axelsson (S),
2011/12:A349 av Désirée Pethrus och Anders Sellström (båda KD),
2011/12:A374 av Edward Riedl (M),
2011/12:A386 av Per Åsling och Ola Johansson (båda C) yrkande 2 och
2011/12:A389 av Per Lodenius och Johan Linander (båda C).

Reservation 10 (S)
Reservation 11 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 11 (V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S009814
M102005
MP22003
FP18006
C19004
SD19000
V01702
KD16003
-0001
Totalt196179838

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


10. Sociala företag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2011/12:N252 yrkandena 15-20, 2011/12:N389 yrkande 1 och 2011/12:A309 yrkandena 7 och 8.

Reservation 12 (MP)
Reservation 13 (V)

11. Lönebidrag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:A244 av Ingemar Nilsson (S),
2011/12:A289 av Gunnar Sandberg och Marie Nordén (båda S),
2011/12:A309 av Josefin Brink m.fl. (V) yrkandena 4 och 5,
2011/12:A317 av Désirée Pethrus och Emma Henriksson (båda KD),
2011/12:A344 av Penilla Gunther (KD) och
2011/12:A386 av Per Åsling och Ola Johansson (båda C) yrkande 1.

Reservation 14 (V)

12. Samhall

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2011/12:A263 och 2011/12:A309 yrkande 6.

Reservation 15 (V)

13. Arbetsmiljöverkets verksamhet m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2011/12:A325, 2011/12:A337 yrkande 1 och 2011/12:A359.

Reservation 16 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 16 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S197014
M102005
MP02203
FP18006
C19004
SD19000
V01702
KD16003
-0001
Totalt175136038

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


14. Arbetslivsforskning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2011/12:A301, 2011/12:A311 och 2011/12:A337 yrkande 2.

Reservation 17 (S)
Reservation 18 (V)

15. Övriga frågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2011/12:A249 och 2011/12:A343 yrkande 1.