Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

Arbetsmarknadsutskottets betänkande 2011/12:AU2

Ärendet är avslutat

Beslutat: 15 december 2011

Beslut

Pengar till arbetsmarknad och arbetsliv (AU2)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om 70,5 miljarder kronor till arbetsmarknad och arbetsliv för 2012. De största anslagen är arbetslöshetsersättning, lönebidrag och Samhall, arbetsmarknadspolitiska program och insatser och kostnader för Arbetsförmedlingen. I regeringens förslag ingår ett särskilt arbetsmarknadspaket om sammanlagt 8,1 miljarder kronor för åren 2012-2014, med fokus på insatser för jobb, bättre arbetsförmedling, bättre uppföljning och högre kvalitet och aktivitet i åtgärderna. En god matchning mellan arbetssökande och lediga platser säkras för att förhindra flaskhalsar och sämre tillväxtförutsättningar, bland annat genom satsningen på Arbetsförmedlingen. Riksdagen har inget att invända mot de mål för arbetsmarknadspolitiken och arbetslivspolitiken som regeringen föreslår. Riksdagen ställer sig också bakom regeringens bedömning att Riksrevisionens rapport Säsongsarbetslösa och arbetslöshetsförsäkringen inte kräver några åtgärder.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna. Skrivelsen läggs till handlingarna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Pengar till arbetsmarknad och arbetsliv (AU2)

Arbetsmarknadsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om 70,5 miljarder kronor till arbetsmarknad och arbetsliv för 2012. De största anslagen är arbetslöshetsersättning, lönebidrag och Samhall, arbetsmarknadspolitiska program och insatser och kostnader för Arbetsförmedlingen. I regeringens förslag ingår ett särskilt arbetsmarknadspaket om sammanlagt 8,1 miljarder kronor för åren 2012-2014, med fokus på insatser för jobb, bättre arbetsförmedling, bättre uppföljning och högre kvalitet och aktivitet i åtgärderna. En god matchning mellan arbetssökande och lediga platser säkras för att förhindra flaskhalsar och sämre tillväxtförutsättningar, bland annat genom satsningen på Arbetsförmedlingen. Utskottet har inget att invända mot de mål för arbetsmarknadspolitiken och arbetslivspolitiken som regeringen föreslår. Utskottet ställer sig också bakom regeringens bedömning att Riksrevisionens rapport Säsongsarbetslösa och arbetslöshetsförsäkringen inte kräver några åtgärder..

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.