Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

Arbetsmarknadsutskottets betänkande 2016/17:AU2

Ärendet är avslutat

Beslutat: 16 december 2016

Beslut

Pengar till arbetsmarknad och arbetsliv (AU2)

Riksdagen har sagt ja till regeringens förslag om fördelningen av pengar till utgiftsområde 14: Arbetsmarknad och arbetsliv för 2017.

Sammanlagt handlar det om cirka 75,7 miljarder kronor för 2017. De tre största posterna går till bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd, insatser för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga
samt kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser.

Riksdagen sa också ja till regeringens förslag om vissa bemyndiganden om ekonomiska åtaganden. Det betyder att regeringen kan ta över en del ekonomiska beslut från riksdagen. I det här fallet handlar det om bland annat kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till proposition 2016/17:1 utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv punkterna 6-7. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

14 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2016-11-10
Justering: 2016-12-08
Trycklov: 2016-12-12
Betänkande 2016/17:AU2

Pengar till arbetsmarknad och arbetsliv (AU2)

Arbetsmarknadsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om fördelningen av pengar till utgiftsområde 14: Arbetsmarknad och arbetsliv för 2017.

Sammanlagt handlar det om cirka 75,7 miljarder kronor för 2017. De tre största posterna går till bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd, insatser för personer som har en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga,
samt kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser.

Arbetsmarknadsutskottet säger också ja till regeringens förslag om vissa bemyndiganden om ekonomiska åtaganden. Det betyder att regeringen kan ta över en del ekonomiska beslut från riksdagen. I det här fallet handlar det om bland annat kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2016-12-14
Debatt i kammaren: 2016-12-15
4

Beslut

Beslut: 2016-12-16
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Anslag inom utgiftsområde 14

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: a) Anslagen för 2017
Riksdagen anvisar anslagen för 2017 inom utgiftsområde 14 enligt utskottets förslag i bilaga 4.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2016/17:1 utgiftsområde 14 punkt 6 och avslår motionerna

2016/17:1633 av Paula Holmqvist m.fl. (S),

2016/17:1659 av Krister Örnfjäder m.fl. (S),

2016/17:2233 av Sven-Olof Sällström m.fl. (SD),

2016/17:2350 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkande 3,

2016/17:2355 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkande 2,

2016/17:2511 av Sven-Olof Sällström och Magnus Persson (båda SD) yrkandena 5 och 8,

2016/17:3077 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) yrkandena 1-9,

2016/17:3079 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) yrkandena 4, 12, 13, 16 och 17,

2016/17:3279 av Aron Modig m.fl. (KD) yrkandena 16 och 17,

2016/17:3349 av Désirée Pethrus m.fl. (KD) yrkandena 1, 4, 7-11, 13, 15-17, 23.1 och 24,

2016/17:3372 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) yrkandena 1 och 23,

2016/17:3392 av Penilla Gunther m.fl. (KD) yrkande 22.1,

2016/17:3465 av Annika Qarlsson m.fl. (C) och

2016/17:3485 av Fredrik Malm m.fl. (L).

b) Bemyndiganden om ekonomiska åtaganden
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2017 ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst de belopp och inom den tidsperiod som anges i utskottets förslag i bilaga 5.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2016/17:1 utgiftsområde 14 punkt 7.