Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

Arbetsmarknadsutskottets bet 2018/19:AU2

Ärendet är avslutat

Beslutat: 20 december 2018

Beslut

Pengar till arbetsmarknad och arbetsliv (AU2)

Cirka 73,9 miljarder kronor ur statens budget 2019 går till utgiftsområdet arbetsmarknad och arbetsliv. Mest pengar, drygt 27 miljarder kronor, går till bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd. Drygt 19,5 miljarder går till lönebidrag och Samhall m.m. och drygt 10,3 miljarder går till kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser. Riksdagen sa ja till Moderaternas och Kristdemokraternas motioner om hur pengarna inom utgiftsområdet ska fördelas. Förslaget innebär bland annat att anslaget till Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader minskas med ca 900 miljoner kronor och anslaget till arbetsmarknadspolitiska program och insatser minskas med ca 2,7 miljarder kronor jämfört med regeringens förslag.

Riksdagen beslutar om statens budget i två steg. Först beslutas om ramarna för de 27 utgiftsområdena i budgeten. Detta beslut fattade riksdagen den 12 december 2018. Därefter bestämmer riksdagen i andra steget hur pengarna ska fördelas inom varje utgiftsområde. Det här förslaget avser steg två i beslutsprocessen.

Utskottets förslag till beslut: Delvis bifall till Moderaternas och Kristdemokraternas motioner om anslag inom utgiftsområde 14 och till propositionen punkt 1. Detta innebär att anslagen inom utgiftsområdet anvisas till en nivå som är ca 2,9 miljarder kronor lägre än regeringens förslag. Bifall till motionen om ändrat beställningsbemyndigande jämfört med regeringens förslag och delvis bifall till propositionen punkt 2. Delvis bifall till vissa övriga motioner. Avslag på resterande motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

14 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2018-12-13
Justering: 2018-12-17
Trycklov: 2018-12-17
bet 2018/19:AU2

Alla beredningar i utskottet

2018-12-13, 2018-12-11, 2018-12-06

Pengar till arbetsmarknad och arbetsliv (AU2)

Cirka 73,9 miljarder kronor ur statens budget 2019 går till utgiftsområdet arbetsmarknad och arbetsliv. Mest pengar, drygt 27 miljarder kronor, går till bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd. Drygt 19,5 miljarder går till lönebidrag och Samhall m.m. och drygt 10,3 miljarder går till kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser. Arbetsmarknadsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till Moderaternas och Kristdemokraternas motioner om hur pengarna inom utgiftsområdet ska fördelas. Förslaget innebär bland annat att anslaget till Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader minskas med ca 900 miljoner kronor och anslaget till arbetsmarknadspolitiska program och insatser minskas med ca 2,7 miljarder kronor jämfört med regeringens förslag.

Riksdagen beslutar om statens budget i två steg. Först beslutas om ramarna för de 27 utgiftsområdena i budgeten. Detta beslut fattade riksdagen den 12 december 2018. Därefter bestämmer riksdagen i andra steget hur pengarna ska fördelas inom varje utgiftsområde. Det här förslaget avser steg två i beslutsprocessen.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2018-12-19
Debatt i kammaren: 2018-12-20
4

Beslut

Beslut: 2018-12-20
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Anslag inom utgiftsområde 14

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: a) Anslagen för 2019
Riksdagen anvisar, med de anslagsvillkor som utskottet anger, anslagen för 2019 inom utgiftsområde 14 enligt utskottets förslag i bilaga 4.
Därmed bifaller riksdagen delvis proposition 2018/19:1 utgiftsområde 14 punkt 1 och motionerna

2018/19:78 av Magnus Persson m.fl. (SD) yrkande 1,

2018/19:328 av Markus Wiechel (SD),

2018/19:2819 av Tobias Billström m.fl. (M, C, KD, L) yrkande 3,

2018/19:2931 av Jessica Polfjärd m.fl. (M) yrkandena 1, 3 och 4,

2018/19:2992 av Christian Carlsson m.fl. (KD) yrkandena 1, 11, 16 och 36 samt

2018/19:2995 av Hans Eklind m.fl. (KD) yrkande 17 och

avslår motionerna

2018/19:78 av Magnus Persson m.fl. (SD) yrkandena 10-12,

2018/19:164 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) yrkande 6,

2018/19:423 av Christian Carlsson (KD),

2018/19:2053 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 21,

2018/19:2373 av Magnus Persson m.fl. (SD),

2018/19:2634 av Martin Ådahl m.fl. (C),

2018/19:2842 av Martin Ådahl m.fl. (C) yrkande 9,

2018/19:2923 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 3,

2018/19:2931 av Jessica Polfjärd m.fl. (M) yrkande 5,

2018/19:2992 av Christian Carlsson m.fl. (KD) yrkandena 8, 10, 12, 15, 17, 18, 30, 34 och 35,

2018/19:2993 av Gulan Avci m.fl. (L) yrkande 1 och

2018/19:2995 av Hans Eklind m.fl. (KD) yrkande 18.

b) Bemyndiganden om ekonomiska åtaganden
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2019 ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst de belopp och inom de tidsperioder som anges i utskottets förslag i bilaga 5.
Därmed bifaller riksdagen motion

2018/19:2931 av Jessica Polfjärd m.fl. (M) yrkande 2,

bifaller delvis proposition 2018/19:1 utgiftsområde 14 punkt 2 och avslår motion

2018/19:2993 av Gulan Avci m.fl. (L) yrkandena 2 och 3.