Utgiftsområde 15 Studiestöd

Utbildningsutskottets bet 2008/09:UbU2

Ärendet är avslutat

Beslutat: 10 december 2008

Beslut

Budgetanslag till studiestöd (UbU2)

Statsbudgeten för studiestödet kommer att uppgå till drygt 21 miljarder kronor för 2009. Det är en ökning med 1 155 miljoner kronor jämfört med 2008. Riksdagen sa ja till regeringens budgetförslag.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

5 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2008-10-16
Justering: 2008-11-20
Betänkande publicerat: 2008-11-25
Trycklov: 2008-11-25
bet 2008/09:UbU2

Budgetanslag till studiestöd (UbU2)

Statsbudgeten för studiestödet kommer att uppgå till drygt 21 miljarder kronor för 2009. Det är en ökning med 1 155 miljoner kronor jämfört med 2008. Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens budgetförslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2008-12-03
4

Beslut

Beslut: 2008-12-10
2 förslagspunkter, 2 acklamationer

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Ändring i studiestödslagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag i proposition 2008/09:1 under utgiftsområde 15 till lag om ändring i studiestödslagen (1999:1395).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2008/09:1 utgiftsområde 15 punkt 1.

2. Anslag under utgiftsområde 15 Studiestöd m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: a)
Riksdagen godkänner att under 2009 får lån tas upp i Riksgäldskontoret för studielån intill ett belopp om 159 700 000 000 kr. Därmed bifaller riksdagen proposition 2008/09:1 utgiftsområde 15 punkt 2.
b)
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2009 för ramanslaget 1:5 Bidrag till vissa studiesociala ändamål beställa produktion av studielitteratur som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 6 000 000 kr under 2010. Därmed bifaller riksdagen proposition 2008/09:1 utgiftsområde 15 punkt 3.
c)
Riksdagen anvisar för 2009 anslagen under utgiftsområde 15 Studiestöd enligt utskottets förslag i bilaga 3.

a)
Riksdagen godkänner att under 2009 får lån tas upp i Riksgäldskontoret för studielån intill ett belopp om 159 700 000 000 kr.

b)
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2009 för ramanslaget 1:5 Bidrag till vissa studiesociala ändamål beställa produktion av studielitteratur som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 6 000 000 kr under 2010.

c)
Riksdagen anvisar för 2009 anslagen under utgiftsområde 15 Studiestöd enligt utskottets förslag i bilaga 3.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2008/09:1 utgiftsområde 15 punkterna 2-4 och avslår motionerna 2008/09:Fi270 yrkande 61, 2008/09:Sf373 yrkande 14, 2008/09:Ub454 yrkandena 1-3, 2008/09:Ub491 yrkande 1 och 2008/09:Ub602 yrkandena 1-5.