Utgiftsområde 15 Studiestöd

Utbildningsutskottets betänkande 2009/10:UbU2

Ärendet är avslutat

Beslutat: 10 december 2009

Beslut

Högre studiemedel nästa år (UbU2)

Enligt riksdagens beslut om budgetramar för 2010 ska drygt 24 miljarder kronor gå till studiestöd. I beslutet återfinns en höjning av studiemedlen. Totalbeloppet (studiebidrag och studielån) per studiemånad för heltidsstuderande uppgår 2009 till cirka 8 500 kronor. Av detta är cirka en tredjedel studiebidrag. Enligt riksdagsbeslutet ska totalbeloppet nästa år höjas med 431 kronor per studiemånad. Av detta är 40 kronor bidrag och 391 kronor studielån. Riksdagen har dessutom fattat beslut om att det så kallade fribeloppet höjs med cirka 30 000 kronor. Det innebär att en heltidsstudent ska kunna tjäna cirka 136 000 kronor under ett kalenderår utan att det påverkar studiemedlet.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Högre studiemedel nästa år (UbU2)

Enligt regeringens förslag till budgetramar för 2010 ska drygt 24 miljarder kronor gå till studiestöd. I förslaget återfinns en höjning av studiemedlen.

Totalbeloppet (studiebidrag och studielån) per studiemånad för heltidsstuderande uppgår 2009 till cirka 8 500 kronor. Av detta är cirka en tredjedel studiebidrag.

Enligt regeringens förslag ska totalbeloppet nästa år höjas med 431 kronor per studiemånad. Av detta är 40 kronor bidrag och 391 kronor studielån.

Regeringen föreslår dessutom att det så kallade fribeloppet höjs med cirka 30 000 kronor. Det innebär att en heltidsstudent ska kunna tjäna cirka 136 000 kronor under ett kalenderår utan att det påverkar studiemedlet.

Utbildningsutskottet ställer sig bakom regeringens förslag och uppmanar riksdagen att göra detsamma.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.