Utgiftsområde 15 Studiestöd

Utbildningsutskottets bet 2009/10:UbU2

Ärendet är avslutat

Beslutat: 10 december 2009

Beslut

Högre studiemedel nästa år (UbU2)

Enligt riksdagens beslut om budgetramar för 2010 ska drygt 24 miljarder kronor gå till studiestöd. I beslutet återfinns en höjning av studiemedlen. Totalbeloppet (studiebidrag och studielån) per studiemånad för heltidsstuderande uppgår 2009 till cirka 8 500 kronor. Av detta är cirka en tredjedel studiebidrag. Enligt riksdagsbeslutet ska totalbeloppet nästa år höjas med 431 kronor per studiemånad. Av detta är 40 kronor bidrag och 391 kronor studielån. Riksdagen har dessutom fattat beslut om att det så kallade fribeloppet höjs med cirka 30 000 kronor. Det innebär att en heltidsstudent ska kunna tjäna cirka 136 000 kronor under ett kalenderår utan att det påverkar studiemedlet.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

8 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2009-10-22
Justering: 2009-11-19
Betänkande publicerat: 2009-11-24
Trycklov: 2009-11-23
bet 2009/10:UbU2

Högre studiemedel nästa år (UbU2)

Enligt regeringens förslag till budgetramar för 2010 ska drygt 24 miljarder kronor gå till studiestöd. I förslaget återfinns en höjning av studiemedlen.

Totalbeloppet (studiebidrag och studielån) per studiemånad för heltidsstuderande uppgår 2009 till cirka 8 500 kronor. Av detta är cirka en tredjedel studiebidrag.

Enligt regeringens förslag ska totalbeloppet nästa år höjas med 431 kronor per studiemånad. Av detta är 40 kronor bidrag och 391 kronor studielån.

Regeringen föreslår dessutom att det så kallade fribeloppet höjs med cirka 30 000 kronor. Det innebär att en heltidsstudent ska kunna tjäna cirka 136 000 kronor under ett kalenderår utan att det påverkar studiemedlet.

Utbildningsutskottet ställer sig bakom regeringens förslag och uppmanar riksdagen att göra detsamma.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2009-12-10
4

Beslut

Beslut: 2009-12-10
2 förslagspunkter, 2 acklamationer

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Ändring i studiestödslagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag i proposition 2009/10:1 under utgiftsområde 15 till lag om ändring i studiestödslagen (1999:1395).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:1 utgiftsområde 15 punkt 1.

2. Anslag under utgiftsområde 15 Studiestöd m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
a)
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2010 för ramanslaget 1:5 Bidrag till vissa studiesociala ändamål beställa produktion av studielitteratur som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 7 000 000 kr under 2011.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:1 utgiftsområde 15 punkt 2.

b)
Riksdagen godkänner att under 2010 får lån tas upp i Riksgäldskontoret för studielån intill ett belopp om 164 600 000 000 kr.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:1 utgiftsområde 15 punkt 3 och avslår motion 2009/10:Ub383 yrkande 2.

c)
Riksdagen anvisar för 2010 anslagen under utgiftsområde 15 Studiestöd enligt utskottets förslag i bilaga 3.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:1 utgiftsområde 15 punkt 4 och avslår motionerna 2009/10:Sf392 yrkande 11, 2009/10:Ub349 yrkande 12, 2009/10:Ub383 yrkandena 1 och 3, 2009/10:Ub513 yrkande 1, 2009/10:Ub551 yrkandena 10 och 11, 2009/10:Ub552 yrkandena 2-5, 2009/10:Ub559 yrkandena 16 och 17 samt 2009/10:Ub560 yrkandena 1-5.