Utgiftsområde 15 Studiestöd

Utbildningsutskottets betänkande 2011/12:UbU2

Ärendet är avslutat

Beslutat: 19 december 2011

Beslut

Pengar till studiestöd (UbU2)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag till budgetanslag för området studiestöd. Anslagen kommer att uppgå till sammanlagt drygt 22 miljarder kronor 2012. Det är knappt 1,3 miljarder kronor mindre än anslagna medel för 2011. Anslagsförändringarna beror bland annat på att flera tillfälliga satsningar har avslutats och att omfattningen har förändrats. Med anledning av satsningar på yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning, yrkesvux, samt stimulans till kommunerna att bedriva lärlingsutbildning inom den gymnasiala vuxenutbildningen och på yrkeshögskolan ökar utgifterna för studiemedel.

Regeringen har i budgetpropositionen redovisat uppnådda resultat inom utgiftsområdet. Riksdagen konstaterar att resultatredovisningens koppling till målen kan utvecklas.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

7 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2011-10-20
Justering: 2011-11-24
Betänkande publicerat: 2011-12-01
Trycklov: 2011-12-01
Betänkande 2011/12:UbU2

Pengar till studiestöd (UbU2)

Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag till budgetanslag för området studiestöd. Anslagen kommer att uppgå till sammanlagt drygt 22 miljarder kronor 2012. Det är knappt 1,3 miljarder kronor mindre än anslagna medel för 2011. Anslagsförändringarna beror bland annat på att flera tillfälliga satsningar har avslutats och att omfattningen har förändrats. Med anledning av satsningar på yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning, yrkesvux, samt stimulans till kommunerna att bedriva lärlingsutbildning inom den gymnasiala vuxenutbildningen och på yrkeshögskolan ökar utgifterna för studiemedel.

Regeringen har i budgetpropositionen redovisat uppnådda resultat inom utgiftsområdet. Utskottet konstaterar att resultatredovisningens koppling till målen kan utvecklas. 

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2011-12-15
4

Beslut

Beslut: 2011-12-19
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Anslag och bemyndiganden inom utgiftsområde 15 Studiestöd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
a)
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2012 för ramanslaget 1:5 Bidrag till vissa studiesociala ändamål beställa produktion av studielitteratur som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 7 000 000 kronor 2013.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2011/12:1 utgiftsområde 15 punkt 2.

b)
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2012 ta upp lån i Riksgäldskontoret för studielån intill ett belopp av 176 600 000 000 kronor.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2011/12:1 utgiftsområde 15 punkt 3 och avslår motionerna
2011/12:Ub474 av Mikael Damberg m.fl. (S) yrkande 2 och
2011/12:Ub475 av Lars Ohly m.fl. (V) yrkande 2.

c)
Riksdagen anvisar för budgetåret 2012 anslagen under utgiftsområde 15 Studiestöd enligt utskottets förslag i bilaga 3.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2011/12:1 utgiftsområde 15 punkt 4 och avslår motionerna
2011/12:Fi241 av Gustav Fridolin m.fl. (MP) yrkande 15,
2011/12:Ub283 av Sven-Olof Sällström m.fl. (SD) yrkande 2,
2011/12:Ub474 av Mikael Damberg m.fl. (S) yrkande 1,
2011/12:Ub475 av Lars Ohly m.fl. (V) yrkandena 1 och 3,
2011/12:Ub494 av Jabar Amin m.fl. (MP) yrkande 1,
2011/12:Ub495 av Jabar Amin m.fl. (MP) yrkandena 13 och 18 samt
2011/12:Ub522 av Richard Jomshof m.fl. (SD).