Utgiftsområde 15 Studiestöd

Utbildningsutskottets betänkande 2018/19:UbU2

Ärendet är avslutat

Beslutat: 19 december 2018

Beslut

Pengar till studiestöd (UbU2)

Drygt 24,7 miljarder kronor ur statens budget 2019 går till studiestöd. Mest pengar, ca 17 miljarder kronor, går till studiemedel. Drygt 4,2 miljarder går till studiehjälp och ca 1,9 miljarder går till avsättning för kreditförluster. Riksdagen sa delvis ja till Moderaternas och Kristdemokraternas motioner om hur pengarna inom utgiftsområdet ska fördelas.

Riksdagen beslutar om statens budget i två steg. Först beslutas om ramarna för de 27 utgiftsområdena i budgeten. Detta beslut fattade riksdagen den 12 december 2018. Därefter bestämmer riksdagen i andra steget hur pengarna ska fördelas inom varje utgiftsområde. Det här förslaget avser steg två i beslutsprocessen.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen punkterna 1 och 3 och delvis bifall till punkten 2. Delvis bifall till motionerna 2018/19:2886 yrkande 1 och 2018/19:2933 yrkandena 1-3 och 5. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

5 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2018-12-12
Justering: 2018-12-17
Trycklov: 2018-12-17
Betänkande 2018/19:UbU2

Alla beredningar i utskottet

2018-12-12, 2018-12-11, 2018-12-06

Pengar till studiestöd (UbU2)

Drygt 24,7 miljarder kronor ur statens budget 2019 går till studiestöd. Mest pengar, ca 17 miljarder kronor, går till studiemedel. Drygt 4,2 miljarder går till studiehjälp och ca 1,9 miljarder går till avsättning för kreditförluster. Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen delvis säger ja till Moderaternas och Kristdemokraternas motioner om hur pengarna inom utgiftsområdet ska fördelas.

Riksdagen beslutar om statens budget i två steg. Först beslutas om ramarna för de 27 utgiftsområdena i budgeten. Detta beslut fattade riksdagen den 12 december 2018. Därefter bestämmer riksdagen i andra steget hur pengarna ska fördelas inom varje utgiftsområde. Det här förslaget avser steg två i beslutsprocessen.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2018-12-18
Debatt i kammaren: 2018-12-19
4

Beslut

Beslut: 2018-12-19
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Anslag inom utgiftsområde 15

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: a) Anslagen för 2019
Riksdagen anvisar, med de anslagsvillkor utskottet anger, anslagen för 2019 inom utgiftsområde 15 enligt utskottets förslag i bilaga 4.
Därmed bifaller riksdagen delvis proposition 2018/19:1 utgiftsområde 15 punkt 2 och motionerna

2018/19:2886 av Jimmy Loord m.fl. (KD) yrkande 1 och

2018/19:2933 av Erik Bengtzboe m.fl. (M) yrkandena 1-3 och 5 samt

avslår motionerna

2018/19:2374 av Patrick Reslow m.fl. (SD),

2018/19:2636 av Fredrik Christensson m.fl. (C),

2018/19:2886 av Jimmy Loord m.fl. (KD) yrkande 3,

2018/19:2933 av Erik Bengtzboe m.fl. (M) yrkandena 4 och 7 samt

2018/19:2960 av Roger Haddad m.fl. (L).

b) Bemyndiganden om ekonomiska åtaganden
Riksdagen bemyndigar regeringen att
1. under 2019 ta upp lån i Riksgäldskontoret för studielån som inklusive tidigare upplåning uppgår till högst 228 700 000 000 kronor,
2. under 2019 ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst det belopp och inom den tidsperiod som regeringen föreslår.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2018/19:1 utgiftsområde 15 punkterna 1 och 3.